Klage nr:
253/06

 

Avgjort:
12.12.2006

 

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

 

Foretakets navn:
Notar Eiendom Troms AS

 

Saksframstilling

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin leilighet. Oppdrag er inngått 9. oktober 2004. Kontraktsmøte ble holdt 19. april 2005 og overtakelsesdato avtalt til 27. mai 2005. Klageren er misfornøyd med saksbehandlingen og innklagede har påtatt seg å gi et avslag i sitt vederlag på kr 12 500. Beløpet hevdes å ikke være mottatt av klageren.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren aksepterte et bud på kr 1 690 000. Da innklagede «ville ha salget igjennom», dekket han ifølge klageren differansen mellom innkommet bud på kr 1 677 500 og klagerens krav på kr 1 690 000.

Klageren er misfornøyd med innklagedes behandling av salget. Leiligheten var ikke på Internett på visningsdagen. Dette gjorde at markedsføringen ikke var som avtalt og klageren fikk få interessenter. Innklagede arbeidet hardt for å få kjøperen til å legge inn bud, slik at han kunne få salget av kjøperens leilighet. Klagerens saksbehandler var ikke til stede under visning og kontraktsmøte. Det ble inngått avtale om reduksjon i meglerhonorar på kr 12 500, som klageren ikke har mottatt. Klageren hevder at innklagede ikke besvarer hennes brev.

Av vedlegg til klagen fremgår følgende:

Leiligheten var heller ikke på Internett dagen etter første visning. Mottatt bud på kr 1,69 mill. var avslått av klageren da det var tatt forbehold om å rette opp parkett. Hun spør hvorfor innklagede påtok seg å dekke kr 12.500. Det varfeil i salgsoppgaven både når det gjelder husleie og fellesgjeld. Innklagede visste ikke om borettslaget hadde startet nedbetalingen av felleslånet på visningen.Innklagede var hos kjøperen visningsdagen ca kl 2230 for å få henne til å gi et bindende bud og sto hardt på for å få salget av kjøperens leilighet, noe han ikke fikk. Det var også ifølge klageren en rekke kritikkverdige forhold i forbindelse med kontraktsmøtet.

Klageren krever at innklagedes meglerhonorar faller bort i sin helhet, og at hele salgssummen godskrives henne.

Innklagede anfører:

Klageren hevder at hun har akseptert et bud stort kr 1 690 000, dette er ikke korrekt. Kjøperen la inn et bud på kr 1 690 000 med forbehold om bytte av parkett. Budet ble avslått av klageren. Kjøperen la da inn et nytt bud på kr 1 677 500, da reparasjon av parkett var beregnet til kr 12 500.

Klagerne hevder videre at hennes leilighet ikke var presentert på Internett på visningsdagen. Dette er korrekt og innklagede ble gjort oppmerksom på dette dagen etter visning. Feilen ble utbedret samme dag.

Leiligheten ble likevel godt markedsført. Den ble lagt ut for salg første gang 11. oktober 2004 og den ble da presentert på Internett. Den 20. desember 2004 ble oppdraget tatt ut av Internett og salget ble lagt på is. På dette tidspunktet var det ingen interessenter registrert på boligen. Boligen ble presentert på nytt på Internett den 6. april 2005 da klageren ønsket å starte opp ny salgsprosess. Den ble da annonsert i innklagedes boligavis og på Internett med visning 11. april 2005. Annonsen hadde falt ut av innklagedes internettside, men ble presentert igjen dagen etter kl 1616. Innklagede beklager dette. Boligen ble solgt 13. april 2005 og annonsen fjernet fra Internett to dager senere.

Innklagede kan på denne bakgrunn ikke se at markedsføringen har vært dårlig og at det skal ha gått ut over antall interessenter på eiendommen.

Klageren anfører at innklagede arbeidet hardt for å få salget av kjøperens leilighet, men innklagede har ikke bistått kjøperen med salg av kjøperens leilighet.

Videre sier klageren at innklagede ikke var til stede under visning. Visning ble holdt av innklagedes visningsassistent. Dette ble klageren informert om 9. oktober 2004 ved inngåelse av salgsoppdraget.

Vedrørende innklagedes deltakelse på kontraktsmøte anfører innklagede følgende: Etter at budet var akseptert av klageren, ble innklagede av kjøperen gjort oppmerksom på at klageren vurderte å trekke seg fra salget. Videre kom innklagede over at klageren forsøkte å inngå et nytt salgsoppdrag med boligbyggelaget etter at bud var akseptert. Innklagede ringte boligbyggelaget og informerte om at handel var inngått gjennom ham.

Kjøperen på sin side kontaktet advokat for å få bistand. Det ble da oppnådd enighet om at handelen skulle fullføres. Advokaten gjennomførte i den forbindelse kontraktsmøte for dette salget.

Klageren etterlyser utbetaling av kr 12 500. Pengene ble utbetalt sammen med sluttoppgjøret 20. juni 2005. Årsaken til denne rabatteringen er todelt. Ved bud/aksept avtalte innklagede og klageren muntlig at den totale meglerprovisjonen skulle reduseres med kr 12 500. Dette var delvis for å kompensere for at boligen ikke hadde vært på Internett visningsdagen og for at en handel i det hele tatt skulle komme i stand. Kjøperen var helt klar på dette med parketten og ville ikke stå for parkettkostnadene tilsvarende samme beløp. Da innklagede rabatterte samme beløp til selgeren (klageren), ville hun sitte igjen med samme netto resultat ogvalgte dermed å akseptere budet.

Innklagede beklager at brev dater 2. juni 2005 ikke ble besvart skriftlig, men innklagede og klageren hadde på dette tidspunktet muntlig kommunikasjon.

Innklagede beklager at klageren har en dårlig opplevelse i forbindelse med salget, men mener at han på sin side har kompensert og vært svært imøtekommende for å få i stand en handel. Beløpet på kr 12 500 er utbetalt, og innklagede kan ikke se at klageren har noe ytterligere krav.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder saksbehandling, herunder markedsføring av bolig.

Boligen fantes ikke på Internett den dagen visningen skulle skje, men dette ble ordnet neste ettermiddag etter at klageren hadde informert innklagede om at Internettpresentasjon manglet. Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester finner det beklagelig at en eiendom «faller ut» av internettvisningen. Forholdet ble imidlertid raskt rettet opp og er beklaget av innklagede. I tillegg har innklagede gitt klageren en kompensasjon på kr 12.500 for dette forholdet og for å få i stand handelen.

Innklagede har ikke besvart klagerens brev, men har i sitt tilsvar opplyst at han var i muntlig dialog med klageren. Reklamasjonsnemndalegger til grunn at slik dialog har funnet sted. Nemnda mener rent generelt at henvendelser skal besvares, men finner ikke grunnlag for å kritisere innklagede i dette tilfellet hvor partene hadde muntlig kommunikasjon.

Klageren hevder at innklagede arbeidet hardt for å få kjøperen til å gi et bud for dermed å kunne selge hennes leilighet. Innklagede har ikke mottatt noe oppdrag fra kjøperen. Reklamasjonsnemnda kan på denne bakgrunn ikke til stilling til klagerens anførsel.

Klagerens saksbehandler var ikke til stede under visningen, og innklagede var representert ved en visningsassistent. Dette er i overensstemmelse med oppdragsskjemaet, der det står at «Megler eller en representant» fra innklagede vil være til stede ved visningen. Det er derfor ikke grunnlag for å kritisere innklagede på dette punktet.

Klageren anfører at det var feil i salgsoppgaven vedrørende husleie og fellesgjeld, samt at innklagede ikke var klar over hvorvidt borettslaget hadde startet nedbetalingen av felleslånet. Disse punktene er ikke nærmere utdypet eller dokumentert og kan derfor ikke hensyntas i nemndsbehandlingen.

Av vedlegg til klagen fremgår at klageren mener det var en rekke kritikkverdige forhold ved kontraktsmøtet. Dette er ikke nærmere utdypet eller dokumenter fra klagerens side og kan derfor ikke behandles av Nemnda.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold i klagen.

Oslo, den 12. desember 2006

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant