Klage nr 2017189

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 26. februar 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Privatmegleren Lillestrøm

Seim & Skillebæk AS

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandling

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte et nyoppført rekkehus gjennom innklagede. Rekkehuset har ikke svart til klagerens forventninger. Klageren hevder at de ikke fikk opplysninger om et kumlokk som var plassert i hagen. Tomtegrensene svarer ikke til klagerens forventing. Klageren føler seg lurt. Megleren som arbeidet med oppdraget, har sluttet hos innklagede og er daglig leder hos utbyggeren. Klageren mener dette er uheldig. Klageren hevder megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 200 000. Innklagede hevder de ikke kan vurdere om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, da megleren har sluttet. Innklagede bestrider klagerens erstatningskrav.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte et rekkehus under oppføring formidlet av innklagede. Kontrakten ble undertegnet i slutten av 2015. Rekkehusene skulle bygges på mellom 6-12 måneder.

 

Klageren var tidlig ute i salgsprosessen og kunne velge fritt blant rekkehusene. Klageren valgte bolig nr. 7 etter lovnader fra megleren om at det var gode solforhold, luftig mellom rekkene og ikke minst at alle boligene var av tilsvarende standard. Bildene i prospektet og situasjonskartet forsterket dette inntrykket.

 

På befaring to måneder før overtagelsen oppdaget klageren at det var montert et kumlokk som dekket 25% av eiendommens plen. Megleren hadde opplyst om at hagen skulle være like stor som huset var høyt. Klageren hadde ikke fått opplysninger om kumlokket i hagen. Klageren ble derfor veldig overrasket og mener at dette er en stygg plett på deres eiendom. Klageren kontaktet utbyggeren og ga klar beskjed om at de ikke hadde fått opplysninger om kumlokket. Det var bare noen få av boligene som hadde kumlokk i hagen. Klageren opplyste også at det ville kunne ha negativ virkning på eiendommens verdi, og at de var usikre på om de ønsket å overta boligen som avtalt. Kontaktpersonen hos utbyggeren skulle videreformidle beskjed til selgeren/megleren. Megleren kontaktet klageren raskt og opplyste at de ikke hadde anledning til å heve kjøpet.

 

Utbyggeren avslo klagerens krav om prisavslag med henvisning til kjøpekontraktens punkt 5 om endringer og tilleggsarbeid hvor det blant annet fremgår at:

 

«Selger har rett til å foreta endringer og tilpasninger av de prosjekterte konstruksjoner, tekniske anlegg med føringer og materialvalg dersom dette ikke reduserer Eiendommens kvalitet. Slik endring kan foretas uten at det gir kjøper rett til endring av den avtalte prisen».

 

Klageren hevder kumlokket reduserer eiendommens kvaliteter. Først og fremst vil det føre til en verdiforringelse. I tillegg er bruksområdet redusert. Klageren ønsket en hage med gressplen som deres barn kunne leke på.

 

Sameiet kontaktet en part som skulle merke opp grenseområdene. Tomtegrensene tilsvarer ikke klagerens forventning. Klagerens tomt slutter en meter utenfor neste rekke sin utgangsdør og ikke der uteområdet stopper naturlig. Klageren føler seg lurt av utbyggeren.

 

Klageren har flere ganger forsøkt å komme i en dialog med utbyggeren for å få et prisavslag. Utbyggeren henviser videre til megleren. Megleren som arbeidet med salget, har sluttet hos innklagede og er ansatt som daglig leder hos utbyggeren. Klageren mener at dette kompliserer saken og er veldig uheldig for de involverte partene. Megleren har ikke ivaretatt sin omsorgsplikt overfor klageren.

 

Klageren ønsker fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 200 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren som arbeidet med dette oppdraget har sluttet hos innklagede. Innklagedes fagansvarlig kan ikke vurdere om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Når det gjelder kumlokket, viser innklagede til at klageren befarte eiendommen hvor han kommenterte kumlokket. På overtakelsen benyttet ikke klageren seg av sin tilbakeholdsrett og han underskrev på overtakelsesprotokollen uten merknader.

 

Innklagede avviser klagerens erstatningskrav og ber om at kravet rettes mot utbyggeren som er en profesjonell kontraktspart, og som står ansvarlig for prosjektet og eventuelle reklamasjoner.

 

 

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klagerne og innklagede meglerforetak.

Innklagedes bemerkning om at man ikke kan ta stilling til klagen fordi megleren har sluttet, stiller nemnda seg uforstående til. Oppdragsavtalen er inngått med innklagede og ikke med megleren. Etter det opplyste er megleren også blitt daglig leder av utbyggerselskapet, slik at det etter nemndas syn burde vært mulig for innklagede å innhente meglerens uttalelse.

 

Det er på det rene at klageren visste om kumlokket før overtagelsen av rekkehuset, men at han ikke tok noen forbehold i overtagelsesprotokollen om kumlokket, eller krevde tilbakehold av deler av kjøpesummen.

 

Nemnda har kommet til at innklagede ikke kan ha noe ansvar vedrørende kumlokket. Slik saken er opplyst, har nemnda ikke noe grunnlag for å ta stilling til om innklagede kan ha noe ansvar for opplysninger vedrørende bygningens plassering og solforholdene.

 

Forholdet til utbyggeren ligger utenfor nemndas mandat å vurdere, og nemnda har derfor ikke tatt stilling til om utbyggeren kan ha noen ansvar i saken.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Beslutningen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.