Klage nr 2017190

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. mars 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Proa Eiendomsmegling

Trondheim Syd Eiendom AS

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandling

 

 

Saksfremstilling:

 

I forbindelse med et samlivsbrudd i 2014 kjøpte klageren ut tidligere samboer fra felles bolig. Klagerens tidligere samboer er ansatt som megler hos innklagede. Klageren hevder at han nektet å involvere uavhengige meglere i prosessen, og at en kollega av ham foretok verdivurdering av boligen. Klageren ønsker fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Innklagede hevder at det er en konflikt som følge av samlivsbrudd, og at de ikke har noe med saken å gjøre, samt at den ikke egner seg for behandling i nemnda. Innklagede hevder videre at klagerens påstander er feil og udokumenterte, og at saken uansett er foreldet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

I forbindelse med et samlivsbrudd i 2014 kjøpte klageren ut tidligere samboer fra boligen. Tidligere samboer er megler hos innklagede, og han nektet å involvere uavhengige meglere i prosessen.

 

Da klageren og tidligere samboer skulle finne en pris for eiendommen, ønsket klageren at boligen skulle vurderes av tre uavhengige meglere, slik at pris kunne fastsettes basert på en gjennomsnitt av deres vurderinger. Klagerens tidligere samboer nektet å gå med på det, og insisterte på å fastsette pris selv.

 

En kollega av tidligere samboer foretok verdivurdering i mars 2014. Verdivurderingen var derfor ikke uavhengig. Av verdivurderingen fremgår det at det bare var klagerens tidligere samboer som var eier av boligen, noe som var feil da de var sameiere.

 

Klageren hevder hennes tidligere samboer har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å benytte en verdivurdering som en kollega har utarbeidet.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Saken gjelder en konflikt som følge av samlivsbrudd, og saken egner seg derfor ikke for behandling i Reklamasjonsnemnda. Innklagede har ikke noe med saken å gjøre. Klagerens påstander er udokumenterte og feilaktige. For ethvert tilfelle er saken foreldet.

 

Klagen gjelder, slik innklagede forstår, verdifastsettelse av bolig i forbindelse med samlivsbruddet. Verdivurderingen ble gitt i mars 2014. Det vil si tre måneder før partenes samlivsbrudd i juni 2014. I følge klagerens tidligere samboer var bakgrunnen for verdivurderingen, at de ønsket refinansiering av boliglånet. Megleren som ga verdivurderingen bekrefter dette. Verdivurderingen som ble gitt har derfor ingen relevans med samlivsbruddet tre måneder senere. Megleren, som foretok verdivurderingen, står inne for daværende verdi på eiendommen utfra markedssituasjonen tidlig vår 2014.

 

Det er uklart på hvilken måte klagerens tidligere samboer skulle kunne ha nektet klagerens verdifastsettelse i forbindelse med utkjøp av felles bolig. Det faller på sin egen urimelighet at klageren ikke selv tok initiativ til verdifastsettelse av eiendommen. Klageren solgte eiendommen for kr 5 300 000 i juni 2017.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Når det gjelder det forhold at klagerens tidligere samboer ifølge klageren ikke aksepterte at tre meglere skulle engasjeres til å avgi verdivurderinger, faller det utenfor nemndas mandat å ta stilling til det. Klagerens ekssamboer har i den forbindelse ikke hatt noe megleroppdrag. Det dreier seg alene om hvordan det økonomiske oppgjøret mellom partene i forbindelse med samlivsbruddet skulle skje. Klageren stod også fritt til forut for inngåelsen av oppgjørsavtalen å innhente egne verdivurderinger av boligen.

 

Det som nemnda kan vurdere, er kun om den megleren hos innklagede som ble anmodet i 2014 om å avgi en verdivurdering, har opptrådt i strid med god meglerskikk. Slik saken er opplyst, er det ingen ting som tyder på at megleren som avga verdivurderingen, har opptrådt kritikkverdig. Dette gjelder uansett om verdivurderingen ble innhentet i forbindelse med refinansiering av boliglånet, eller i forbindelse med at klageren skulle løse ut den tidligere samboeren. Det kan heller ikke få noen betydning at det i verdivurderingen feilaktig er angitt at bare ekssamboeren var eier av boligen.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Beslutningen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.