Klage nr 2018012

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. mars 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Foss & Co Østfold Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Budgivning

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren var interessert i en eiendom innklagede formidlet. Klageren mener megleren har opptrådt i strid med eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 og god meglerskikk ved å avholde budrunde før siste annonserte visning. Klageren krever erstatning på kr 2 000. Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og klagerens krav på erstatning.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren var interessert i en eiendom formidlet av innklagede. Saken gjelder gjennomføring av budrunde før annonsert visning.

 

Eiendommen ble lagt ut på www.FINN.no med annonsert fellesvisning 21. januar. Klageren lastet ned salgsoppgaven på www.FINN.no. Klageren var interessert i eiendommen og hadde planlagt å komme på den annonserte fellesvisningen. Klageren mottok budvarsel på eiendommen fra megleren 18. januar med akseptfrist 19. januar kl. 14:00.

 

Klageren kontaktet ansvarlig megler 18. januar for å få klarhet i hva som skjedde. Klageren ble fortalt at det var selgerne av eiendommen som hadde bedt megleren om å sende ut

 

 

budvarsel til andre interessenter som hadde lastet ned salgsoppgaven. Megleren skriver i sitt tilsvar at han ble enig med selgerne om at de skulle avlyse fellesvisningen for så å presentere budet for de andre interessentene. Det er ikke korrekt at megleren tok bort det annonserte visningstidspunktet på www.FINN.no før megleren sendte ut budvarsel 18. januar. Megleren fjernet først annonsert visning etter at klagerens kone hadde gjort henne oppmerksom på dette pr. telefon.

 

Klageren avtalte med ansvarlig megler at han og kona skulle komme på privatvisning hos selgerne dagen etter kl. 13:30. Den private visningen ble avholdt 30 minutter før akseptfristen på budet gikk ut. Klageren hadde ikke mulighet til å komme før.

 

Da klageren og hans kone kom frem til eiendommen, oppdaget de at de hadde mottatt flere budvarsler. Et av budene hadde akseptfrist til kl. 13:30, altså samme klokkeslett som de hadde avtalt privatvisning med selgerne.

 

I løpet av privatvisningen kom det flere bud, og da høyeste bud på kr 5 900 000 ble gitt, fikk klageren tre minutter på seg til å vurdere om han ville legge inn høyere bud.

 

Klageren mener megleren har opptrådt i strid eiendomsmeglingsforskriften og i strid med god meglerskikk. Klageren krever erstatning på kr 2 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren utførte budrunden i samarbeid med og etter selgernes ønske, og med kun det formål å gjøre det beste ut av den situasjonen som oppstod. Selgerne hadde allerede kjøpt seg ny bolig. Selgerne var veldig nervøse for om de kom til å få solgt eiendommen før de skulle overta sin nye bolig fordi eiendommen de skulle selge lå i det øverste prissegmentet i området.

 

Det var satt opp fellesvisning søndag 21. januar. Den 18. januar kom det et bud på
kr 5 250 000 direkte til selgerne. Selgerne tok umiddelbart kontakt med megleren, og følte seg i en presset situasjon og lurte på hva de skulle gjøre videre. I tillegg til denne budgiveren, hadde det vært to andre på forhåndsvisning av eiendommen. Begge hadde også ovenfor selgerne gitt uttrykk for at de var interessert i eiendommen.

 

Etter en diskusjon mellom selgerne og megleren ønsket selgerne at megleren skulle avlyse fellesvisningen, for så å presentere budet for de andre interessentene. Selgerne følte seg ganske sikre på at kjøperen ville være en av de som allerede hadde vært på visning.

 

I meglerens saksbehandlingssystem er det ikke mulig å registrere og varsle om bud hvis akseptfristen ikke er satt til minimum kl. 12:00 første virkedag etter annonsert visning. Fellesvisningen ble derfor fjernet før bud ble registrert, og budvarsel sendt til alle interessentene via meglersystemet. Det tar alltid noe tid før dataoverføring skjer, og at dette oppdateres på nettportaler som f.eks. www.FINN.no.

 

Etter å ha sendt ut varsel om det første budet, var megleren i kontakt med klagerens kone både via SMS og telefonsamtaler. Det ble avklart at de kjente godt til området og huset utvendig, men ønsket å komme på visning. Klagerens far bodde i nærheten, og megleren fikk derfor avklart med selgerne at faren kunne komme inn for å se samme kveld.

 

Megleren innrømmer at klageren ikke fikk nok tid til å områ seg på vedrørende budrunden som startet dagen etter med korte akseptfrister. Megleren hadde aldri noe ønske om at salget av eiendommen ikke skulle foregå på normal måte, med fellesvisning og eventuelt påfølgende budrunde. Selgerne av eiendommen er imidlertid meget godt fornøyd med den salgssummen som ble oppnådd og ikke minst veldig lettet over at salget ble gjennomført før de skulle overta sin nye bolig.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Det følger av eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 tredje ledd at:

 

«I forbrukerforhold skal oppdragstaker ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag».

 

I dette tilfellet var det annonsert fellesvisning søndag 21. januar, og megleren formidlet bud som hadde akseptfrist 19. januar kl. 14:00, til interessenter torsdag 18. januar. Dette er klart i strid med eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 tredje ledd. Det forhold at megleren fjernet fellesvisning etter at budet var kommet inn, er en kritikkverdig omgåelse av regelverket. Å avholde budrunder på korrekt måte er en sentral del av meglerens oppdrag. Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

 

Klagerens erstatningskrav fører ikke frem. Klageren har ikke sannsynliggjort at han har lidt et økonomisk tap. Det krav (kr 2 000) klageren har fremsatt, gjelder ikke økonomisk tap, men tort og svie. Nemnda har ikke hjemmel for å tilkjenne erstatning for ikke økonomisk tap.

 

Klagen fører etter dette delvis frem.

 

Beslutningen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Megleren til Foss & Co Østfold Eiendomsmegling AS har opptrådt i strid med god meglerskikk. Forøvrig fører klagen ikke frem.