Klage nr:
280/06
Avgjort:
12.12.2006
Saken gjelder:
Beregning av meglers vederlag
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Grefsen

Saksframstilling

Klageren solgte bolig gjennom innklagede. Klageren ville ha en total pris for utgiftene knyttet til salgsprosessen. Det er uenighet om kostnadene knyttet til eierskifteforsikring var en del av denne prisen.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Ved oppdragsmøte med megler, ble klageren forespeilet totalkostnader knyttet til salgsprosessen. Klageren underskrev, og presiserte at han stolte på at innklagede som fagmann hadde oversikt over kostnadene. Kontraktsmøtet med innklagede var første gang klageren ble presentert for pristilbudet. Innklagede ønsket at avtalen skulle signeres i dette møtet. I etterkant kom kostnadene til eierskifteforsikring. Salgskostnadene uten eierskifteforsikring var også høyere enn lovet.

Innklagede anfører:

Hovedtema i saken er hvorvidt premien for eierskifteforsikring skulle være inkludert i det avtalte vederlaget. På bakgrunn av foretakets historikk og innklagedes redegjørelse, mener innklagede at klageren dessverre har misoppfattet avtalen. Det har aldri vært avtalt at kostnadene knyttet til eierskifteforsikring skulle være inkludert i tilbudet.

Den 10. januar 2006 mottok innklagede en telefonhenvendelse fra klageren om salg av hans eiendom. Partene ble enige om besiktigelse av eiendommen senere samme uke. Etter befaring av eiendommen gjennomførte partene et oppdragsmøte på innklagedes kontor. Det ble gitt utfyllende informasjon om salgsobjektet, og innklagedes salgsopplegg ble presentert for ham.Klageren hadde tidligere vært i kontakt med et annet meglerforetak, men han uttrykte ønske om å benytte innklagedes foretak dersom han fikk «et bra tilbud». Partene ble enige om vilkårene for oppdraget, og underskrev samtidig oppdragsskjema.

Klageren hevder han ble gitt et tilbud på et konkret beløp som skulle inkludere alt. Innklagede bestrider dette. Det hører absolutt til unntaket at innklagede priser oppdrag på denne måten. Kunden summerte imidlertid de ulike kostnadspostene på egen hånd, og kom til at totalsummen ville bli ca kr 120000. Dersom man ser bort fra premien på eierskifteforsikringen, avviker totalkostnadene med kr 750. Det bør derfor kunne konstateres at vår gjennomgang av kostnadsbildet må ha vært grundig og informativ. Eierskifteforsikring var ikke noe tema på dette tidspunktet.

Den 18. januar d.å. ble det oversendt informasjon om bl.a. eierskifteforsikring til klageren. I dette inngikk også selgers egenerklæring, som skulle signeres og returneres innklagede. I dette dokumentet krysset også selgeren av for om han ønsket å tegne forsikring eller ikke. Klageren tok altså ikke stiling til eierskifteforsikring før dette tidspunktet. Premien beregnes dessuten som en prosentandel av en da ikke kjent salgssum. Det har derfor formodningen i mot seg at også denne kostnaden skulle være inkludert i vederlaget som ble avtalt en drøy uke tidligere.

Klageren gir uttrykk for at han følte seg noe presset til å signere oppdragsskjema der og da. I den aktuelle saken fikk klageren imidlertid en «angrefrist», slik at han kostnadsfritt kunne trekke oppdraget i løpet av neste dag. Dette var ment som å gi klageren anledning til en nærmere gjennomgang av kostnadene.

Innklagede beklager at denne misforståelsen er oppstått, og at klageren derved har fått høyere kostnader enn han antok. På den annen side kan det også nevnes at salgssummen ble en del høyere enn forventet. Klageren var villig til å akseptere et bud på kr 4750000, men innklagede greide til slutt å oppnå en salgssum som lå kr 150000 over dette. På den bakgrunn finner innklagede det litt pussig at klageren ikke er fornøyd med det totale økonomibildet.

Innklagedes konklusjon er at kostnadene er nøyaktig slik de ble forespeilet klageren ved oppdragsinngåelsen, og at han deretter valgte å tegne eierskifteforsikring. De økte kostnadene skyldes derfor forhold som klageren selv har valgt.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Spørsmålet er om bestemmelsen om meglers vederlag i oppdragsskjemaet omfatter eierskifteforsikring.

Eierskifteforsikring er en tilleggstjeneste som ikke inngår i meglers vederlag. Når eierskifteforsikringen som i dette tilfellet er avtalt senere enn undertegningen av oppdragsskjemaet, fremgår det spesielt tydelig at eierskifteforsikringen ikke inngår i oppdraget.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 12. desember 2006

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Bård Bømark

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant