Klage nr 2017182

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. april 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Utleiemegleren Grønland AS

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk kontrakt om leie av en bolig formidlet av innklagede. Leiekontrakten gjaldt for tre år. Klageren hevder megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke notere skader og mangler som klageren opplyste megleren om ved innflyttingen, og ved utsettelse av utflyttingstidspunkt. Klageren inngikk forlik med utleieren i husleietvistutvalget om å betale kr 21 000 for påståtte skader og mangler ved leiligheten. Klageren hevder dette ville vært unngått dersom innklagede hadde sørget for notoritet om skadene og manglene som klageren opplyste om ved innflytting. Klageren krever at innklagede erstatter beløpet. Innklagede anfører at saken må avvises fordi utleieforvaltning ikke er eiendomsmegling.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen avvises.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren leide en leilighet via innklagede. Hun fikk først beskjed om at det var mulig å leie boligen i 3, 5 eller 10 år. Den 15. september 2014 inngikk klageren leiekontrakt for 3 år.

 

I august 2017 ringte klagerens sønn til megleren for å spørre om hvorfor klageren bare skulle betale halv leiepris i september. Megleren opplyste at kontrakten snart utløp, men at det forelå mulighet for forlengelse. Klageren ønsket å forlenge kontrakten. På grunn av klagerens helsesituasjon hadde hun lite kontroll på e-posten.

 

Den 15. september 2017 kom utleieren og en annen megler enn klageren tidligere hadde vært i kontakt med. De skulle gjøre leiligheten klar for salg. Megleren opplyste at klageren hadde fått e-post om at hun måtte flytte ut, men denne hadde ikke klageren sett.

 

Klageren og utleieren inngikk avtale om å utsette flytting til 2. januar 2018. To dager senere mottok klageren en e-post fra megleren hvor det var opplyst at utleieren ønsket å endre utflyttingsdato til 15. november 2017. Dette fordi november var en bedre tid å selge leiligheten på enn i januar. Klageren motsatte seg dette. Megleren truet klageren med at de måtte betale alle utgiftene for salget av eiendommen, inkludert salg og prisjustering. Klageren aksepterte derfor at utflyttingstidspunktet ble endret til november.

 

Utleieren har fremmet krav om kompensasjon/erstatning for skader og mangler i leiligheten som var tilstede før klageren flyttet inn. Megleren som formidlet boligen da klageren flyttet inn i leiligheten, ble informert om skader og feil i leiligheten ved innflyttingen.

 

Klageren hevder megleren hos innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever at innklagede er ansvarlig for tvisten mellom klageren og utleieren.

 

Klageren har inngått forlik med utleieren i husleietvistutvalget. Forliket går ut på at klageren må betale kr 21 000 til utleieren for skader og mangler ved leiligheten som allerede var tilstede før leiekontrakten ble inngått. Dette hadde vært unngått dersom megleren hadde notert skadene og manglene ved leiligheten, som klageren opplyste om på telefon og i møter. Klageren krever derfor erstatning på kr 21 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Saken gjelder i utgangspunktet tvist mellom leietaker og utleier. Partene har kommet til enighet og har inngått forliksavtale i husleietvistutvalget.

 

I forliket ble partene enige om at klageren skal betale kr 21 000 til utleieren for skader og mangler ved boligen ved tilbakeleveringen. Klageren forsøker å få innklagede til å fremstå som medskyldig i utleierens krav om erstatning for skader og mangler.

 

Klagerens anførsler om brudd på god meglerskikk gjelder innklagedes bistand til utleieren i forbindelse med forvaltning av leieforholdet, herunder formidling av anførte mangler under leieforholdet, og utsettelse av fraflyttingstidspunktet. Dette gjelder utleieforvaltning i sin helhet og faller utenfor eiendomsmeglingsloven.

 

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester har tidligere vært av samme oppfatning, jf. RFE-2010047. Klagen må avvises med den begrunnelse at utleieforvaltning ikke er eiendomsmegling, og faller utenfor eiendomsmeglingsloven og Reklamasjonsnemndas kompetanseområde.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda nevner at inngåelse av leiekontrakt til fast eiendom faller inn under eiendomsmeglingsloven § 1-2 tredje ledd. Det ligger derfor innenfor nemndas kompetanse å ta stilling til meglers håndtering av inngåelsen av leiekontrakten. Når det gjelder utleieforvaltning, er det ikke mellommannsvirksomhet, og faller utenfor eiendomsmeglingsloven. I den grad klagen gjelder utleieforvaltning, må den avvises.

 

Nemnda har kommet til at de forhold klagen omfatter, må anses som utleieforvaltning. Klagen avvises etter dette.

 

Beslutningen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klagen avvises.