Klage nr 2017202

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. april 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                     EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, Molde

 

Saken gjelder:               Meglerens vederlag/honorar/utlegg

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede basert på «fast pris». Klageren hevder megleren ikke opplyste om at forhåndsprøving av forkjøpsretten ville innebære en ekstra kostnad på kr 6 400. Klageren krever at megleren tilbakebetaler kr 6 400 til klageren. Innklagede bestrider dette.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren fikk tilbud fra innklagede med «Alt inkludert, ALT av direkte utlegg, vederlag etc» med en fastpris på kr 45 000. Megleren skrev i e-posten med tilbudet at det var det eneste tallet klageren skulle forholde seg til (i tillegg til eventuell eierskifteforsikring). Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede med dette tilbudet.

 

Ved planleggingen av salget spurte megleren om klageren var interessert i å forhåndsprøve forkjøpsretten. Megleren anbefalte å gjøre det. Megleren opplyste ikke om at dette ville innebære ekstra kostnader for klageren. Megleren opplyste heller ikke om at en slik forhåndsprøving var tidsbegrenset.

 

Tre måneder etter at de hadde forhåndsprøvd forkjøpsretten kontaktet megleren klageren og informerte om at denne var utgått, og spurte om klageren ønsket å forhåndsprøve på nytt. Megleren opplyste da om at det ville koste kr 6 400. Da det var en ekstra utgift, ønsket ikke klageren å forhåndsprøve på nytt.

 

Klageren mener innklagede ikke opplyste om at det ville koste kr 6 400 for forhåndsprøving av forkjøpsretten første gangen, og mener at innklagede ikke har krav på kr 6 400. Klageren mener innklagede har fakturert mer enn avtalt, og krever regningen redusert med kr 6 400.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er korrekt at det ble inngitt oppdragsavtale med «fast pris». Forhåndsprøving av forkjøpsretten har en varighet på tre måneder. I dette tilfellet ble det nødvendig å forhåndsprøve forkjøpsretten på ny. Megleren hadde i denne forbindelse en samtale med klageren. Megleren har loggført samtalen med følgende:

 

«Prata med selger i går, der hun ble informert om at det var 14 dager igjen av forkjøpsretten – så må den utløses på nytt eventuelt utlyses i ettertid. Prisen for dette er kr. 6.400,- og dette er et gebyr selger må stå for ved oppgjøret. Dette aksepterte hun.»

 

Det var avtalt at gebyret på kr 6 400 kom i tillegg. Klageren var forpliktet til å betale for dette.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstand om at innklagede har fakturert for mye og krav om tilbakebetaling.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

For at innklagede skal ha rett til dekning av utlegg må det fremgå av oppdragsavtalen eller av en tilleggsavtale, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-4 første ledd nr. 5. Det er innklagede som den profesjonelle part som har plikt til å sørge for notoritet.

 

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det i dette tilfellet er avtalt at klageren skal betale gebyr for forhåndsavklaring av forkjøpsretten. For det første fremgår det av oppgjørsoppstillingen at gebyr for forhåndsprøving ble registrert 6. mars 2017. For det andre fremgår det av loggen som er datert 2. juni 2017 at «det var 14 dager igjen av forkjøpsretten». Innklagede har ikke dokumentert at forkjøpsretten ble utlyst på nytt etter telefonsamtalen. Dersom innklagede skulle hatt krav på gebyret måtte innklagede sørget for at det forelå en skriftlig bekreftelse fra klageren om at hun aksepterte å betale for gebyret før forhåndsavklaringen av forkjøpsretten ble utlyst.

 

Innklagede har ikke krav på gebyr for forhåndsavklaring av forkjøpsretten og må tilbakebetale kr 6 400 til klageren.

 

Klagen fører etter dette frem.

 

Beslutningen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS, Molde, må betale 6 400 kroner til klageren.