Klage nr 2018008

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. april 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                     DNB Eiendom AS avd. Lørenskog

 

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en borettslagsleilighet formidlet av innklagede. Klageren kjøpte to parkeringsplasser, men den ene parkeringsplassen har hun ikke lov å eie i henhold til borettslagets vedtekter. Klageren mener megleren har brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever erstatning. Innklagede erkjenner at det ble gjort en feil ved klagerens kjøp av den ene parkeringsplassen, men bestrider klagerens erstatningskrav.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte en borettslagsleilighet formidlet av innklagede. Klageren la inn bud på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven. Leiligheten ble markedsført med to parkeringsplasser. Klageren fikk brev fra styrelederen om at hun i henhold til vedtektene ikke hadde lov til å eie den ene av parkeringsplassene. Innklagede har utsatt klageren for negativ oppmerksomhet i området.

 

Innklagede unnlot å besvare klagernes henvendelser med krav om erstatning.

 

Megleren ikke har overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Megleren har også opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke besvare klagerens gjentatte henvendelser vedrørende parkeringsplassen.

 

Klageren krever erstatning for tre års økonomisk tap som klageren har lidt som en følge av at hun ikke kan selge parkeringsplassen. Realistisk salgspris fra 2016-2018 på parkeringsplassen er kr 350 000, men ifølge styrelederen er prisen kr 200 000. Klageren lider et årlig tap på

kr 150 000. Klageren viser til at det er en person som er villig til å betale kr 350 000 for parkeringsplassen.

 

Klageren krever erstatning for parkeringsplassen som klageren har betalt for, men ikke har fått. Beløpet er satt til kr 250 000 som var markedsprisen i 2014. Klageren krever kr 90 000 i erstatning for tap av leieinntekter for parkeringsplassen. Klageren krever også erstatning for æreskrenkelse fra innklagede som har gitt henne negativ oppmerksomhet i området.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Leiligheten er ikke markedsført eller solgt med to garasjeplasser i henhold til vedlagt salgsoppgave.

 

Innklagede erkjenner at det ble gjort feil ved kjøpet, da garasjeplassen i henhold til vedtektene ikke skulle vært solgt til klageren. Ved oppdragsinngåelse ble det innhentet meglerinformasjon fra forretningsføreren, hvor megleren fikk tilsendt vedtekter for feil garasjelag. Dette ble dessverre ikke oppdaget av megleren. Megleren har senere sluttet hos innklagede slik at detaljene kan være noe uklare.

 

Innklagede har vært i kontakt med styrelederen i garasjesameiet og fått bekreftet at klageren kan fortsette å eie/bruke garasjeplassen helt frem til hun eventuelt ønsker å selge. Ved et fremtidig salg vil hun bli godskrevet salgssummen og vil således ikke lide tap. Det eneste kravet er at plassen selges til en som kan kjøpe denne i henhold til vedtektene.

 

Innklagede beklager at en e-post fra klageren ikke er besvart. Det påpekes imidlertid at klageren ble ringt opp av fagansvarlig på kontoret. Klageren ble informert om at det var innhentet feil vedtekter, og at hun i den sammenheng ble oppfordret til å ta kontakt med en jurist for veiledning. Andre henvendelser har blitt besvart innen rimelig tid.

 

Klageren ble tilbudt en kompensasjon på kr 15 000, men hun har ikke akseptert tilbudet. Innklagede kan ikke se at klageren er påført ulemper, og det foreligger heller ikke dokumentasjon på at klageren har lidt et økonomisk tap i saken. Klageren er helt ukjent med påstanden om æreskrenkelse og bestrider dette.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på undersøkelses- og opplysningsplikten, god meglerskikk, samt krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Innklagede erkjenner at de begikk en feil ved å gi feil opplysninger om parkeringsplassen ved salget av leiligheten til klageren. Det foreligger følgelig her brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Nemnda mener at megleren her har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og at innklagede er erstatningsansvarlig.

 

Når det gjelder det økonomiske tapet klageren har lidt, forstår nemnda det slik at dette dels dreier seg om begrensningen av kjøpere ved et eventuelt salg av garasjeplassen i garasjesameiet 1, samt tapte leieinntekter. Nemnda har kommet til at slik saken er opplyst, har ikke nemnda tilstrekkelig grunnlag for å utmåle erstatningens størrelse.

 

Klagen fører etter dette delvis frem.

 

Beslutningen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Megleren til DNB Eiendom AS avd. Lørenskog har ikke overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt. Nemnda tar ikke stilling til erstatningens størrelse.