2018016 – Feil/uriktige opplysninger

 

 

 

 

Klage nr 2018016

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. april 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                     PROA Eiendomsmegling Lørenskog

Lørenskog Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Feil eller uriktige opplysninger

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en eierleilighet formidlet av innklagede. Klageren hevder megleren ga feil og uriktige opplysninger om eiendommen og at han opptrådte i strid med god meglerskikk. Klageren krever erstatning på kr 250 000. Innklagede anfører prinsipalt at saken må avvises da klagerens krav er udokumentert. Subsidiært bestrider innklagede klagerens krav.

 

Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen avvises.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte en eierleilighet formidlet av innklagede. Klageren hevder megleren ga feil opplysninger om at leiligheten var totalrenovert. Leiligheten fremstår ikke som nyoppusset. Det foreligger villedende markedsføring.

 

Samsvarserklæringen fra elektrikeren er misvisende og ser noe merkelig ut. Samsvarserklæringen fra rørleggeren ble sendt til klageren fra selgeren nesten ett år etter overtakelsen. Innklagede hevder at årsaken er alvorlig sykdom hos rørleggeren. Megleren har ikke fremlagt sykemeldinger eller annen bekreftelse på at dette faktisk stemmer. Det er derfor naturlig å se bort fra en slik fremstilling.

 

Egenerklæringsskjemaet var ikke vedlagt salgsoppgaven selv om det fremgikk av salgsoppgaven at det skulle være vedlagt.

 

Megleren ga uriktige opplysninger og opptrådte uaktsomt ved budgivningen. Megleren opplyste om at det var andre som var villige til å by høyere beløp, og at klageren måtte skynde seg med å gi bud.

 

Megleren har opptrådt kritikkverdig og ikke fulgt opp saken. Klageren hevder megleren har brutt god meglerskikk og krever erstatning på kr 250 000.

 

Klageren hevder at innklagedes tilsvar til nemnda ble sendt etter tilsvarsfristen, og ber nemnda om å se bort fra tilsvaret.

 

Det er korrekt at klageren har lagt leiligheten ut for salg. Det er meglerforetaket klageren har inngått oppdrag med, som har utarbeidet salgsoppgaven.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede hevder at klagen fremstår som uklar med hensyn til flere av grunnlagene som anføres og at det er vanskelig å imøtegå klagen på en konkret måte. Innklagede krever at saken avvises da nemnda bare kan ta stilling til det som er skriftlig og dokumentert. Subsidiært bestrider innklagede kravet, da det ikke kan anses å foreligge grunnlag for verken brudd på god meglerskikk eller erstatningsbetingende adferd fra innklagedes side.

 

Klageren anfører at det ved salget ble gitt feil og uriktige opplysninger om leiligheten. Megleren er ikke ansvarlig for at dokumentasjon på utført arbeid foreligger, eller forpliktet til å «ettergå» dokumentasjon for hvordan arbeidene på en oppusset/renovert leilighet er utført. Det er selgerens ansvar. Megleren er heller ikke ansvarlig for innholdet i elektrikerens samsvarserklæring.

 

Innklagede bestrider at det foreligger uriktige eller misvisende opplysninger i salgsoppgaven. Det fremgår av salgsoppgaven at leiligheten er «nyoppuset», «nyrenovert» og «totaloppusset», og ikke «totalrenovert». Arbeidene som er gjort i leiligheten er konkret beskrevet i salgsoppgavens standardbeskrivelse.

 

Selv om teknisk dokumentasjon ikke er meglerens ansvar, har megleren nå fått tilsendt samsvarserklæring fra rørleggeren. Som klageren er kjent med ble denne forsinket grunnet alvorlig sykdom i rørleggerens familie.

 

Klageren har lagt ut leiligheten for videresalg. I salgsoppgaven fremgår det at leiligheten er en «[f]lott nyrenovert leilighet.»

 

Det er vanskelig å kommentere anførselen om meglerens håndtering av budrundene, da den er lite begrunnet. Det er vanskelig å forstå at klageren kan ha følt press ved en handel som har gått over så vidt mange dager fra visning og første bud til aksept fire dager senere. Innklagede bestrider at megleren har utvist brudd på god meglerskikk ved håndtering av budrunden.

 

Klagerens krav på erstatning på kr 250 000 er ikke begrunnet eller dokumentert. Ved et eventuelt ansvarsgrunnlag bestrides både årsakssammenheng og økonomisk tap.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på opplysningsplikten og god meglerskikk, samt krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Klagen ble inngitt av [en privatperson]. Nemnda har imidlertid merket seg at det er [et selskap] som kjøpte leiligheten.

 

Reklamasjonsnemnda behandler klager fra fysiske personer som ikke hovedsakelig opptrer i næringsvirksomhet, jf Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester kapittel 1 punkt 1.4. [Det aktuelle selskapet] anses som næringsdrivende, og forholdet faller dermed utenfor Reklamasjonsnemndas virkeområde. Nemnda finner ikke grunn til å anvende unntaksbestemmelsen i avtalens punkt 1.4 tredje avsnitt.

 

Saken avvises.

 

 

Konklusjon:

 

Klagen avvises.

 

 

 

 

Kommentarer er stengt.