Klage nr 2018018

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 9. april 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Privatmegleren Asker

Solli & Partnere AS

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en leilighet formidlet av innklagede. Kontraktsmøtet ble utsatt til dagen før overtakelsen. Klageren måtte underskrive overtakelsesprotokollen før faktisk overtakelse fordi selgeren ikke hadde flyttet ut på datoen for avtalt overtakelse, og at klagerens bank ikke hadde overført kjøpesummen. Klageren hevder megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 12 000. Innklagede bestrider klagerens krav.

 

Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren måtte underskrive på overtakelsen før de fikk nøklene, og før selgeren hadde flyttet ut av boligen.

 

Avtalt overtakelse var den 4. januar 2018. Kjøpekontrakten skulle i utgangspunktet underskrives før nyttår, men møtet ble kansellert av megleren og flyttet til 2. januar. Klageren underskrev kontrakten, men fikk bare tilsendt kontrakten på e-post den 3. januar. Overtakelsestidspunktet ble ikke flyttet. Megleren visste at banken ikke kunne overføre kjøpesummen med én dags varsel.

 

Da klageren ankom leiligheten for overtagelse, ble han fortalt at han ikke kunne overta leiligheten. Selgeren hadde heller ikke flyttet ut. Megleren presset klageren til å underskrive på overtakelsesprotokollen og ville ikke utsette overtakelsen siden han allerede var der. Klageren kunne ikke undersøke om leiligheten var i god stand ettersom selgeren beholdt nøklene etter at klageren underskrev overtakelsesprotokollen.

 

Klageren overtok leiligheten uken etter at kjøpekontrakten ble underskrevet. Klageren ba megleren om å kunne foreta en ordentlig overtakelse ved mottakelse av nøklene, men megleren besvarte ikke klagerens henvendelser på e-post, SMS og telefon.

 

Klageren fikk nøklene 9. januar, men ikke nøklene til boden, da selgeren fortsatt ikke hadde tatt med seg tingene fra boden. Klageren mottok nøklene til boden den 14. januar.

 

Klageren ønsker fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krever erstatning på kr 12 000.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Når det gjelder forhold knyttet til eiendommens tilstand, herunder opplysninger i egenerklæringsskjema og boligens tilstand, kan ikke innklagede se at megleren har brutt sin opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 6-7. Dette er forhold mellom kjøperen og selgeren.

 

Vedrørende forhold knyttet til overtakelsen, vises det til at det var inngått en avtale mellom klageren og selgeren. Det er kjøperen og selgeren som er ansvarlig for å oppfylle sin del av avtalen. At klageren ikke betaler kjøpesummen rettidig, eller at selgeren ikke flytter ut til rett tid, er ikke noe megleren kan lastes for. Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Vilkårene for erstatning er ikke oppfylt. Innklagede bestrider klagerens krav.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda mener at meglerens rådgiving her kan kritiseres, og at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Det ble akseptert et bud
23. desember 2017 (lille julaften). Avtalen var at kontrakten skulle underskrives før nyttår. Megleren utsatte kontraktsmøtet til 2. januar 2018. Kjøperen (klageren) fikk den 3. januar tilsendt en e-post med kontrakt underskrevet av selgeren. Overtagelse var satt til 4. januar. Nemnda mener at megleren klart måtte forstå at dette ikke lot seg gjennomføre, og at kjøperen på den måten kom i mislighold.

 

Leiligheten var ikke fraflyttet og klar til overtagelse 4. januar 2018. Da klageren samme dag kom til leiligheten for å overta den, måtte han skrive under overtakelsesprotokollen uten å få nøkler, fordi megleren ikke ønsket å komme tilbake til en ny overtakelse. Klageren mistet derved instruksjonsretten over kjøpesummen ved å skrive under på overtakelsesprotokollen. Megler var til stede da klageren skrev under overtakelsesprotokollen, og han burde gitt et råd til klageren om hvordan han burde forholde seg i denne situasjonen.

 

Klageren har fremsatt et erstatningskrav på kr 12 000. Det er imidlertid hverken angitt hva beløpet refererer seg til eller nærmere dokumentert at klageren har lidt et slikt økonomisk tap. Kravet kan derfor ikke føre frem.

 

Klagen fører etter dette delvis frem.

 

Beslutningen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Privatmegleren Asker, Solli & Partnere AS har opptrådt i strid med god meglerskikk. For øvrig fører klagen ikke frem.