Klage nr 2018023

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 30. april 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd Strømmen

 

Saken gjelder:               Meglerens utlegg/vederlag/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av en leilighet. Megleren opplyste om at kostnader til takst ville bli ca. kr 5 000-6 000. Takstmannen oppdaterte taksten kostnadsfritt. Klageren sa opp oppdraget med innklagede. Klageren hevder megleren har opptrådt uærlig og i strid med god meglerskikk. Klageren krever at meglerens vederlag faller bort. Innklagede bestrider klagerens krav.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av en leilighet. Klageren hadde kjøpt leiligheten ett år tidligere.

 

Ved inngåelsen av oppdraget sa megleren at pris for takst var ca kr 5 000 – 6 000. Klageren mottok SMS fra megleren om at taksten var oppdatert. Klageren spurte om takstmannen var på befaring. Megleren svarte ikke på SMS’en. Klageren kontaktet takstmannen. Først sa takstmannen at han hadde fått nøkler av eieren og befart eiendommen. Klageren opplyste at han var eieren. Takstmannen undersøkte og oppdaget at han bare hadde vært i kontakt med megleren pr. telefon og hadde oppdatert taksten gratis.

 

Megleren fortalte ikke at taksten ble oppdatert kostnadsfritt. Klageren mener at megleren har opptrådt uærlig og i strid med god meglerskikk. Klageren sa opp oppdraget.

 

Klageren mener megleren ikke har krav på hele fakturabeløpet og krever nedsettelse av meglerens vederlag på kr 9 926.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Oppdragsavtalen ble inngått 22. november 2017. Megleren startet forberedende arbeid med innhenting av informasjon og tilrettelegging for salg etter at oppdragsavtalen ble inngått. Klageren sa opp oppdraget 9. desember 2017.

 

Klageren mener megleren har løyet over hvor mye det kostet å oppdatere taksten. Klageren sa opp oppdraget uten at megleren fikk gitt klageren tilbakemelding om forholdet. Megleren har ikke vært uærlig eller gitt feil opplysninger.

 

Megleren kontaktet takstmannen som hadde utarbeidet takstrapporten den gangen klageren kjøpte leiligheten for å høre om mulighet for å oppdatere taksen uten kostnad. Megleren forhørte seg om denne muligheten fordi klageren hadde opplyst at det ikke var gjort arbeider i leiligheten etter at klageren kjøpte og ettersom taksten var relativt ny. Bakgrunnen for meglerens initiativ og forslag var for å spare klageren for penger, og innklagede synes det derfor er synd at klageren opplever det som et tillitsbrudd.

 

Når det gjelder klagerens anførsel om at megleren ikke svarte på SMS’en med spørsmål om takstmannen hadde vært på befaring, forstår innklagede det slik at megleren ikke rakk å svare klageren før oppdraget ble avsluttet fra klagerens side. SMS’en ble sendt sent torsdag kveld, og oppdraget ble sagt opp påfølgende lørdag.

 

Megleren har kun hatt de beste hensikter og omsorg for klageren. Klageren ville selvsagt ikke blitt belastet for kostnader til takst da denne ble oppdatert kostnadsfritt.

 

Klageren kunne for øvrig også trukket tilbake oppsigelsen etter at han ble klar over de faktiske forhold.

 

Innklagede har fakturert klageren i henhold til oppdragsavtalen. Det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse. Klageren har innbetalt kr 4 000. Klageren må innbetale restbeløp stort kr 9 926.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Det må foreligge en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglerens side for at meglerens vederlag kan settes ned eller falle bort, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

 

I dette tilfellet er det klart at det ikke foreligger en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglerens side. Megleren fikk takstmannen til å oppdatere taksten kostnadsfritt for klageren.

 

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-5 tredje ledd at megleren har krav på et «rimelig vederlag for utført arbeid dersom oppdraget sies opp av oppdragsgiveren. Dekning av utlegg kan kreves i samsvar med avtalen uten hensyn til oppsigelsen, jf. § 6-4».

 

Hva som er avtalt om meglerens krav på vederlag og dekning av utlegg skal fremgå av oppdragsavtalen, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-4 første ledd nr. 7. I oppdragsavtalen fremgår følgende om meglerens krav på vederlag og utlegg ved oppsigelse av oppdraget:

 

«Ved oppsigelse, fornyelse eller utløp av oppdraget har oppdragstaker krav på dekning av grunnhonorar samt påløpte kostnader under pkt. 4.3 og 4.4…»

 

Klageren har fått kr 5 000 i rabatt for grunnhonorar. Ellers er fakturakravet i samsvar med oppdragsavtalen. Klageren må derfor betale restbeløpet til innklagede.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.