Klage nr 2018038

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 30. april 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Privatmegleren Pionér Lillestrøm

Seim & Skillebæk AS

 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren kjøpte en leilighet som innklagede formidlet i 2010. I 2017 oppdaget klageren at garasjeplassen som medfulgte leiligheten fortsatt var tinglyst på de tidligere eierne. Klageren kontaktet innklagede for retting av feilen. Megleren brukte lang tid på å rette feilen, og klageren måtte flere ganger etterspørre status i saken. Klageren mener megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Innklagede beklager feilen, og viser til at de har rettet feilen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte en leilighet med garasjeplass formidlet av innklagede i 2010. I 2017 oppdaget klagerne at garasjeplassen fortsatt var registrert på de tidligere eierne.

 

Klageren sendte en e-post og brev til innklagede datert 8. november 2017 hvor han opplyste om feilen og ba om at innklagede rettet dette. Da klageren ikke hadde mottatt tilbakemelding fra megleren, sendte klageren en e-post datert 21. november med spørsmål om tilbakemelding. Megleren svarte at han ikke hadde gjort noe med forholdet enda, men at han skulle kontakte oppgjørsavdelingen og komme tilbake til klageren.

 

Klageren sendte ny e-post med forespørsel om tilbakemelding på saken den 3. desember 2017. Klageren skrev også at han eventuelt selv kunne ta kontakt med oppgjørsavdelingen.

 

Megleren svarte deretter dagen etter og informerte om at det var en gammel sak, og at de har måttet hente saken fra fjernarkivet, men at megleren hadde mottatt den nå og skulle komme tilbake til klageren.

 

Klageren sendte e-poster med forespørsel om sakens fremgang 29. desember, 6. februar og

  1. februar 2018. Megleren svarte 9. februar de ville gi beskjed så snart de hadde mottatt skjøte fra tidligere eier og når dette ble sendt til Kartverket. Klageren mottok ikke tilbakemelding på en stund og sendte e-poster 22. og 28. februar, hvor han presiserte sin misnøye med meglerens håndtering av saken. Den 28. februar mottok klageren e-post fra direktøren for franchisegiveren hvor det fremgikk følgende:

 

«Spesiell person tror jegJ, se under».

 

Innklagede viser til at feilen ble rettet, og at årsaken var at det var utenfor innklagedes kontroll. Dette er ikke korrekt, jf. epostkorrespondansen hvor det fremgår at megleren har neglisjert saken hele veien og har glemt den. Megleren unnlot også å svare på e-post fra klageren. Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Direktøren for franchisegiveren sendte klageren en ufordragelig e-post og forsøkte å bagatellisere denne på telefon til klageren. Klageren har bedt om en skriftlig beklagelse fra direktøren.

 

Klageren ønsker fastslått at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det ble gjort en feil ved overskjøting av eiendommen. Parkeringsplassen medfulgte ikke ved tinglysning. Innklagede beklager dette.

 

Skjøte ble oversendt til tidligere eier og ble liggende utenfor innklagedes kontroll før dette ble underskrevet og returnert til innklagede. Så snart skjøte kom til innklagede, ble det sendt en inkurie til Kartverket for å rette opp feilen. Innklagede har rettet feilen.

 

Det vises til klage mot direktør i franchisegiver. Franchisegiver driver ikke eiendomsmegling og er derfor ikke tilsluttet Reklamasjonsnemnda. Klagen kan derfor ikke behandles av nemnda. E-posten klageren viser til ble feilsendt til klageren. På vegne av innklagede gjentas beklagelsen.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Garasjeplassen

Slik saken er opplyst, synes det klart at megleren ikke prioriterte denne da det ble oppdaget at overføringen av garasjeplassen ved en feil ikke var tinglyst. Selv om megleren nå har rettet dette etter flere purringer fra klageren, er det kritikkverdig av megleren. Dette gjelder selv om det tok noe tid før megleren fikk skjøte vedrørende garasjeplassen tilbake fra selgeren.

Klagen på direktøren

Det fremgår av Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester punkt 1.3 at nemnda behandler klager på eiendomsmeglerforetak og advokater som driver eiendomsmegling. Direktøren, som klagen gjelder, er ansatt i franschisegiver som ikke driver eiendomsmegling. Franschisegiver er derfor heller ikke tilsluttet Reklamasjonsnemnda. Klagen mot direktøren må derfor avvises.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.