Klage nr 2018040

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 30. april 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Foss & Co Østfold Eiendomsmegling AS

 

Saken gjelder:               Partisk opptreden

 

 

Saksfremstilling:

 

Klagerne kjøpte en nyoppført bolig formidlet av innklagede. Megleren varslet kommunen anonymt om at terrassen klageren oppførte var ulovlig. Klageren mener at megleren har opptrådt partisk og i strid med god meglerskikk. Innklagede viser til at klagerens tiltak førte til konsekvenser for utbyggeren og naboene, og at de derfor sendte varsel til kommunen.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte en eiendom av en utbygger. Eiendommen var formidlet av innklagede. Det var en råtomt, og det var ikke gjort noe med tomten etter overtakelsen. Det var derfor nødvendig å gjøre noe både for å utnytte tomten og for sikkerheten. Klageren lagde en terrasse. Før han bygget terrassen tok han kontakt med selgeren ved byggeleder på stedet for å informere om tiltaket. Byggelederen hadde ingen innvendinger, men ba klageren om å passe på å holde seg innenfor sine grenser.

 

Tre uker etter at arbeidet var påbegynt fikk klageren et brev fra utbyggeren, hvor de ba klageren om øyeblikkelig å stoppe arbeidet. Utbyggeren hadde da i tre uker vært på området og hadde fulgt med på byggingen uten å varsle tidligere. Utslagsgivende for brevet var at megleren forlangte at utbyggeren skulle skrive brevet. Klageren svarte på brevet og

 

 

gjennomgikk foreliggende planer, at tiltaket var godkjent av utbyggeren og avviste stoppordren. Utbyggeren svarte på brevet og innrømmet at hovedgrunnen for stoppordren var at de følte at terrassen lå for nær nabohuset som ikke var solgt. Utbyggeren skrev også at de ikke ønsket å gå videre med saken.

 

Klageren sluttførte prosjektet. Megleren varslet imidlertid kommunen om at tiltaket klageren hadde gjort var ulovlig. Hun ba om at hennes henvendelse ble behandlet konfidensielt. Kommunen besvarte varslingen med at de ikke kunne garantere anonymitet, men ba om at megleren oversendte bilder. Kommunen svarte følgende på varselet fra megleren:

 

«Det synes som tomtene involvert har samme eiere. Det må derfor legges til grunn at ovennevnte bygg har fått samtykke til å bygge veranda. Dette synes da noe som må adresseres til sameiet, og ikke kommunen. Det vil inntil videre da ikke bli gjort noe med dette fra kommunens side.

 

Klageren ble ikke informert om varselet eller svaret fra kommunen. Klageren mener megleren har opptrådt partisk og i strid med god meglerskikk.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte en nyoppført bolig formidlet av innklagede. Eiendommen er en del av et sameie på totalt tolv boliger som er bygget innenfor 100-meters beltet/strandsonen. Ved overtakelse forelå det midlertidig brukstillatelse fra kommunen, med forutsetning om at ferdigattest ble søkt etter at alle arbeider var ferdigstilt på alle bygg og arealer som prosjektet omfattet.

 

Klageren ble varslet skriftlig fra utbyggeren om at de ikke ville samtykke til tiltaket med utvidelse av terrasse som klageren hadde påbegynt, og at klageren sannsynligvis heller ikke vil få godkjennelse for dette i kommunen da utbyggeren selv hadde fått avslag på samme tiltak tidligere i prosjekteringsfasen. Det fremgikk også av e-posten at utbyggeren eller entreprenøren ikke var riktig mottaker, og at slike tiltak må byggemeldes til kommunen og varsles til naboer. Den muntlige aksepten som klageren mener å ha mottatt fra byggelederen bestrides.

 

Megleren varslet kommunen fordi hun hadde mottatt henvendelser fra utbyggeren og naboer som var frustrerte over konsekvensene av tiltaket. For utbyggeren medførte klagerens tiltak at de ikke fikk godkjent søknad om ferdigattest fra kommunen og måtte bekoste advokat for å kommunisere både med klageren og kommunen. Kommunen varslet utstedelse av dagmulkt overfor utbyggeren siden ferdigattest ble forsinket. For naboer medførte tiltaket forringelse av fellesareal, samt større innsyn fra terrasse til naboeiendommenes terrasse og uteareal.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått partisk opptreden og brudd på god meglerskikk.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda tar ikke stilling til om klageren har foretatt arbeid på eiendommen som er ulovlig eller i strid med vedtatte planer eller tegninger.

 

Nemnda mener at når megler i dette tilfellet sendte et brev om klagernes arbeid på eiendommen til kommunen, er dette klart kritikkverdig og i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Dette gjelder enn mer når megleren ønsket at henvendelsen skulle anonymiseres, og at megleren heller ikke sendte kopi av brevet til klageren eller på annen måte informerte ham om henvendelsen til kommunen. Slike henvendelser bør i utgangspunktet komme fra utbyggeren. Kommunen ville heller ikke gå inn i saken.

 

Klagen fører etter dette frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Megleren til Foss & Co Østfold Eiendomsmegling AS har opptrådt i strid med god meglerskikk.