Klage nr:
318/06
Avgjort:
10.01.2007
Saken gjelder:
Feil/manglende opplysninger
Foretakets navn:
Notar Eiendom Kirkeveien AS

Saksframstilling

Klageren kjøpte leilighet gjennom innklagede.

Klageren hevder han ikke fikk opplyst at leiligheten manglet eget bad/toalett. Dette var lokalisert i felleskorridoren, slik at alle beboerne hadde tilgang på dette.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Interessen for boligen ble vekket gjennom internettannonse. Klageren oppholdt seg utenlands på dette tidspunktet, og ønsket å forberede boligsituasjonen før sin hjemkomst. Det fremgikk av annonsen at «det er felles toalett og bad i gangen», men klageren forstod ikke at dette betydde felles toalett i korridoren med alle andre leiligheter i boligblokken. Slik klageren leste annonsen, forventet han at toalett/dusj lå inne i leiligheten, eventuelt i en forgang til selve leiligheten. Han fikk ikke korrekte opplysninger om situasjonen med bad/toalett, og disse ble først skaffet til veie etter forespørsel fra klagerens bank. Banken oppfattet den medfølgende dokumentasjonen som svært mangelfull, og fikk først tilsendt salgsoppgaven 2 timer etter underskriving av kjøpekontrakten. Det fremgikk av salgsoppgaven at «i 4. etg. er det felles dusj og toalett med de andre beboerne/leilighetene». Klageren ble ikke forelagt salgsoppgaven da kontrakten skulle underskrives.

I internettannonsen var det ingen opplysninger som for eksempel tekniske tegninger. Klageren har heller ikke mottatt annen informasjon fra innklagede, verken på nettet eller senere, til tross for gjentatte oppfordringer til innklagede om slike og andre viktige opplysninger. Leiligheten ble første gang besiktiget 03.08.06, og klageren oppdaget selv at bad/toalett manglet. Han nektet derfor åundertegne overtakelsesdokumentet, og innklagede ble umiddelbart varslet via telefon. Klageren spurte hvorfor innklagede ikke hadde informert om situasjonen med dusj/toalett, og innklagede svarte at det ikke var hans oppgave. Så lenge klageren ikke uttrykkelig hadde spurt om dette, hadde innklagede heller ingen plikt til å informere klageren.

Klageren hevder at innklagede ikke har gitt pliktige opplysninger om eiendommen, jfr. emgll. § 3-6. Dette blir særlig alvorlig når leiligheten er beregnet på studenter, førstegangskjøpere og uerfarne kjøpere. Den lovbestemte omsorgsplikten etter emgll. § 3-1 er heller ikke ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Etter at klageren nektet å underskrive overtakelsesdokumentet, ble han 07.08.06 innkalt til et møte med innklagede og selgeren. Klageren ble tilbudt to alternative løsninger, og begge ble umiddelbart avslått. Dagen etter mottok klageren et brev fra selgerens advokat, hvor det gikk frem at handelen måtte gjennomføres innen 10.08.06, og i henhold til alternativene som ble fremlagt klageren på ovennevnte møte. Etter råd fra klagerens egen advokat, ble handelen gjennomført, og leiligheten ble i stedet lagt ut til salgs igjen gjennom et annet foretak. Leiligheten ble raskt solgt. Selgeren har ikke begått noen feil, og bør derfor ikke lide i denne saken. Innklagede har forsømt seg i vesentlig grad, og er erstatningsansvarlig. Det var ikke aktuelt for klageren å kunne bo i leiligheten. Klageren krever å bli holdt økonomisk skadesløs, få erstattet merkostnadene i prosessen ved kjøp av ny og egnet leilighet, samt få dekket utgiftene som påløp ved salg av den omtvistede boligen. Klageren krever derfor å få dekket kr 58452.

Innklagede anfører:

Klagen gjelder kjøp av andelsleilighet, og det faktum at leiligheten ikke har eget bad/toalett, men at dette er felles med de andre beboerne.

Innklagede ble kontaktet av klageren 06.07.06 som ønsket å inngi bud på leiligheten før visning. Innklagede frarådet dette, og anbefalte klageren, eller en representant av denne, å stille på den avtalte fellesvisningen. Endelig salgsoppgave forelå heller ikke på dettetidspunktet, noe klageren også ble informert om. Klageren insisterte på å inngi bud, da han for enhver pris ville unngå en budrunde.

Av annonseringen fremgikk det at det var felles toalett/bad i gangen. Dette var tydelig for alle som befarte eiendommen, og ville også ha vært klart for klageren på en visning/befaring. Klageren har valgt å inngi bud uten å befare eiendommen, på tross av oppfordring fra innklagede. Han har dermed brutt sin undersøkelsesplikt i henhold til avhl. § 3-10 annet ledd, annet punktum.

Når det gjelder klagerens påstand om at salgsoppgaven ikke var vedlagt kjøpekontrakten, stiller innklagede seg undrende til dette. Klageren har undertegnet på at han har blitt forelagt og gjort seg kjent med diverse bilag, herunder salgsoppgave. Dersom klageren mente han ikke hadde mottatt alle vedlegg, burde han ikke undertegnet.

Klageren har solgt boligen videre for nøyaktig samme sum som han selv kjøpte den for, og det bør derfor kunne legges til grunn at leiligheten er omsatt for markedsverdi. Innklagede er ikke enig i å måtte dekke klagerens omkostninger ved videresalg, da klageren på tross av oppfordringer har valgt å ignorere sin undersøkelsesplikt i et forsøk på taktikk i budgivningen. Klagerens krav avvises i sin helhet.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder påstand om manglende informasjon om felles toalett/bad for beboerne i gården.

Det går klart frem av internettannonsen at felles bad/toalett var plassert i gangen. Av ordet «felles» må man kunne trekke den slutningen at det er flere som har tilgang på dette. Innklagede kan ikke lastes for at klageren har lagt en annen forståelse til grunn.

Når det gjelder manglende salgsoppgave på budgivningstidspunktet, går det klart frem av annonsen at denne vil bli lagt ut «om kort tid». Det synes klart at klageren selv har valgt å gi bud uten besiktigelse av boligen, eller tilgang på salgsoppgave. Dette må klageren selv bære risikoen for.

Reklamasjonsnemnda legger kjøpekontrakten til grunn når det gjelder spørsmålet om klageren ble forelagt salgsoppgaven ved underskriving av kjøpekontrakten.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 10. januar 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Børre Voll

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant