Klage nr 2017140

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. mai 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      Meglerhuset Innlandet AS

 

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag/honorar

 

 

Saksfremstilling:

 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede om salg av en andelsleilighet. Leiligheten ble ikke lagt ut på det åpne markedet fordi innklagede hadde en liste over interessenter basert på tidligere salg i området. Klageren sa opp oppdraget dagen etter at oppdragsavtalen ble signert. Noen dager senere mottok hun en faktura på kr 27 100. Klageren krever at etableringsgebyret og de andre utgiftspostene settes ned. Innklagede avviser kravet, og viser til at klageren etter oppdragsavtalen er forpliktet til å betale det hun har blitt fakturert for.

 

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

 

Nemnda kom til at klagen førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Innklagede foretok en verdivurdering av andelsleiligheten i slutten av august 2017. Klageren fikk beskjed om at innklagede hadde flere interesserte kjøpere på en liste basert på tidligere salg i området, og at klageren derfor ikke trengte å legge leiligheten ut på markedet. På den måten ville klageren slippe de kostnadene og den jobben et slikt salg fører med seg. Det eneste innklagede krevde var en takst, og at klageren tok bilder av leiligheten. Bildene ble tilsendt innklagede 31. august.

 

Klageren hørte ikke mer fra megleren, og tok derfor kontakt med han 5. september. Da ga megleren beskjed om at han kunne komme innom dagen etter. På dette møtet (6. september) ble oppdragsavtalen underskrevet. Klageren sier hun var syk under møtet, og siden megleren mente dette var siste utvei, gjorde hun som han sa.

 

Dagen etter sendte klageren SMS til megleren og sa opp oppdraget. Hun følte seg lurt siden det plutselig ikke var noen potensielle kjøpere. Megleren svarte at han ikke kunne tvinge folk til å komme.

 

Noen dager senere sendte megleren en faktura på kr 27 100. Klageren mener megleren ikke kan ha rukket å gjøre noe særlig med saken på så kort tid, og at han dessuten kunne ha redusert kostnadene betraktelig.

 

Klageren krever å få satt ned etableringsgebyret og de andre utgiftspostene. Hun sier de er urimelige, og at megleren lurte henne til å signere. Dessuten nektet han å sende opplysninger til den nye megleren, noe klageren finner merkelig.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglerforetaket til megleren har solgt en rekke leiligheter i det aktuelle området. De pleier å ta kontakt med de som har lastet ned prospekt på disse boligene når de får nye oppdrag på samme sted. Det samme ble gjort i denne saken.

 

Slik det fremgår i en av SMS-ene som ble tilsendt klageren, er det slik at interessenter som regel vil ha bilder, takst og skriftlig informasjon om leiligheten, herunder fra boligbyggelaget. I denne saken ble bildene fra klageren mottatt først 31. august. Oppdragsavtalen ble inngått

  1. september.

 

Informasjon fra kommunen ble bestilt etter at oppdragsavtalen var underskrevet, og mottatt elektronisk fra boligbyggelaget dagen etter (7. september). Oppdragsavtalen ble sagt opp samme dag. Klageren ble frarådet fra å benytte seg av meglerforetaket til innklagede av en megler i det foretaket som overtok oppdraget etter innklagede.

 

Etter oppdragsavtalen er klageren forpliktet til å betale det hun har blitt fakturert for.

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder nedsettelse av innklagedes faktura.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Nemnda vil generelt bemerke at oppdragsavtalen ikke i tilstrekkelig grad skiller mellom vederlag og utlegg. Dette er kritikkverdig og gjør oppdragsavtalen vanskelig tilgjengelig for oppdragsgivere.

 

Det følger av oppdragsavtalen punkt 9 at innklagede ved oppsigelse av avtalen fra oppdragsgivers side kan kreve honorar etter medgått tid basert på en timesats på kr 1 500, dog for maksimum fem timer. Det fremgår av punkt 4 at oppdragstaker (megler) kan kreve refusjon for utlegg.

 

Det omtvistede fakturabeløpet består av tre poster: Tilrettelegging kr 9 800, etablering
kr 9 800 og kommunal info kr 7 500.

 

Ut fra det som er avtalt i oppdragsavtalen, har innklagede ikke rett til å få dekket «tilrettelegging» og «etablering». Det er imidlertid ikke krevet honorar for utført arbeid, jf. oppdragsavtalen punkt 9.

 

Nemnda har på denne bakgrunn kommet til at innklagede med utgangspunkt i fakturaen bare har krav på å få dekket dokumenterte utlegg til kommunal info (kr 7 500).

 

Klagen fører etter dette frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Meglerhuset Innlandet AS har krav på å få dekket dokumenterte utlegg til kommunal info
(kr 7 500).