Klage nr:
322/06
Avgjort:
10.01.2007
Saken gjelder:
Oppgjør
Foretakets navn:
DnB NOR Eiendom AS Sandefjord

Saksframstilling

Klageren solgte eiendom gjennom innklagde.

Klagen gjelder uenighet om det er tegnet eierskifteforsikring, og et tilbakeholdt beløp på kr 20000 som sikkerhet for manglende godkjenning av oppført terrasse og fasadeendring.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Innklagede har ikke besvart to brev som gjaldt spørsmål om oppgjøret. I forbindelse med salg av klagerens eiendom, er ikke klageren enig i oppgjørsstillingen. For det første påstår klageren at han ikke har tegnet noen eierskifteforsikring, og at premien for denne følgelig ikke er korrekt avregnet i oppgjøret. For det annet hevder klageren at det er beregnet 3,2 % salgsprovisjon av den totale kjøpesummen på kr 1600000. Klageren mener det ikke skal beregnes provisjon av boliglånet, ettersom dette beløpet ikke tilhører ham. Klageren er av den oppfatning at det skal gjøres fradrag for eventuelle lån, slik at salgsprovisjonen beregnes av netto salgssum. Videre krever klageren utbetalt kr 20000 som er holdt tilbake på innklagedes klientkonto. Beløpet er tilbakeholdt som sikkerhet for manglende godkjenning av terrasse og fasadeendring. Klageren hevder det ikke er holdepunkter for slikt tilbakehold, og at korrespondansen med kommunen heller ikke støtter dette. Klageren påstår å ha blitt avkrevd salgsprovisjon av samtlige fradragsposter, noe som må være feil.

Innklagede anfører:

Brevene som klageren referer til, blebesvart pr telefon. Når det gjelder spørsmålet om eierskifteforsikring, har klageren signert egenerklæringsskjema som bekrefter at han ønsket å tegne eierskifteforsikring. Dette går også frem av godkjent og signert salgsoppgave. Meglerprovisjonen er korrekt beregnet i henhold til oppdragsskjemaet, se punkt 4A. Provisjonen ble imidlertid satt til 2,82 %, ikke 3,2 % som klageren påstår.

I forbindelse med forberedelse av salget, mottok innklagede et brev fra kommunen vedrørende manglende melding for oppføring av terrasse og fasadeendring. Klageren mente at terrassen burde vært godkjent av kommunen for lenge siden, og at dette bare var «tull» fra kommunens side. Innklagede anbefalte klageren å få saken ordnet, noe han samtykket i. Dette skjedde i månedsskiftet september/oktober. I forbindelse med inngåelse av kjøpekontrakten, var godkjennelse ennå ikke gitt. Det ble derfor inntatt et punkt i kjøpekontrakten omkring dette, hvor det fremgår at forholdet skal avklares for selgers regning og risiko innen overtakelsen 15.12.2005. Første uken av desember fulgte innklagede opp kommunen for å få bekreftet hvor saken stod, og om tiltaket var godkjent eller hva som gjensto for at saken kunne avsluttes. Innklagede ble da gjort oppmerksom på at klageren ikke hadde sendt inn melding om tiltak. Innklagede tok kontakt med klageren, som bekreftet at slik melding ikke var sendt inn. Klageren mente at kommunen burde godkjenne terrassen ettersom den hadde stått der siden huset ble bygget. Innklagede tilbød seg da å bistå klageren med å få sendt inn selve tiltaksmeldingen, noe klageren takket ja til. Innklagede informerte klageren at han selv måtte sørge for en eventuell videre oppfølging av forholdet, noe han samtykket i. Etter nærmere konferanse med kommunen, sendte innklagede tiltaksmelding på vegne av klageren. Klageren ble verken fakturert for arbeidet med å utarbeide slik melding, eller arbeidet med å innhente godkjenning av nabovarsel m.m. Innklagede betalte faktisk regningen for tiltaksmeldingen til kommunen, uten å viderefakturere klageren.

Ved overtakelsen 09.12.05 avtalte selgeren og kjøperen at det skulle holdes tilbake kr 20000 som sikkerhet for at klageren skulle følge opp tiltakssaken vedrørende terrassen. Det ble også avtalt at han umiddelbart ville få utbetalt det tilbakeholdte beløpet når saken var godkjent av kommunen. For å få saken avsluttet, behøver klageren kun å sende inn en fagmessig utført tegning, samt en bekreftelse på at det er minst 4 meter til nærmeste grense,. Kommunen har bekreftet at de da vil avslutte saken, og klageren vil da få utbetalt det tilbakeholdte beløpet. I motsatt fall vil kjøperen måtte gjennomføre dette for klagerens regning, jfr. kontrakten.

Innklagede kan ikke se at klageren bør få medhold på noen av de punktene han anfører.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder uenighet om beregning av oppgjøret.

Det er dokumentert at klageren har signert på erklæring om å tegne eierskifteforsikring. Det samme gjelder tilbakehold av kr 20000 som sikkerhet for endelig godkjenning av oppført terrasse m.v., jfr. overtakelseserklæring. Provisjonen er for øvrig korrekt beregnet i henhold til oppdragsskjemaet. Det er ikke vanlig å gjøre fradrag for eventuelle gjeldsposter ved beregning av meglers provisjon. Hvorvidt klageren har forstått innholdet i de avtaler han har signert, må klageren selv bære risikoen for.

De øvrige anførslene fra klageren kan åpenbart ikke føre frem.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren får ikke medhold.

Oslo, den 10. januar 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Børre Voll

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant