Klage nr 2018056

 

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 28. mai 2018. Nemnda har bestått av:

 

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

 

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd Mandal

 

Saken gjelder:               Feil opplysninger

 

 

Saksfremstilling:                                         

 

Klageren kjøpte en leilighet formidlet av innklagede i januar 2018 for kr 2 000 000. Klageren krever erstatning på kr 8 990 for feil opplysninger om at det var installert fiber til internett. Innklagede bestrider erstatningskravet.

 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

 

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

 

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte en leilighet formidlet av innklagede i januar 2018 for kr 2 000 000. Det fremgikk av salgsoppgaven at leiligheten hadde tilgang til internett via fiber. På kontraktsmøtet forsikret klageren seg om at det var mulighet for å koble seg til fiberen, og få tilgang til internett. Dette ble bekreftet, men selgeren var usikker på hvem som var leverandør og skulle undersøke dette nærmere.

 

Da selgeren ikke ga tilbakemelding, kontaktet klageren lederen i sameiet for å få opplysninger om hvem som var leverandør av internett. Klageren ringte til leverandøren og bestilte internett, men grunnet en feil ble ikke bestillingen sendt. Feilen viste seg å være at de ikke kunne levere internett til leiligheten. Leiligheten manglet kabel til fiber og leveringstid på å legge inn dette var åtte uker.

 

Klageren er avhengig av internett og leveringstiden var derfor for lang. Klageren kontaktet andre internettleverandører for å høre om det var mulighet for bredbånd. Ingen av leverandørene kunne levere dette. Det var kun leverandøren til sameiet som kunne levere internett via fiber.

 

Klageren kontaktet megleren for å opplyse om feilen. Megleren henviste videre til eierskifteforsikringsselskapet. Klageren avviste dette da skademelding tilsier at saken ikke kan utbedres i saksbehandlingstiden, som er uvisst hvor lenge varer. I tillegg bekreftet en annen megler at det var lite sannsynlig at eierskifteforsikringsselskapet ville ta seg av saken.

 

E-posten klageren sendte til megleren ble uten klagerens tillatelse videresendt til selgeren med beskjed om at de måtte kontakte klageren. I en telefonsamtale med megleren opplyste klageren om at dette var uprofesjonelt. Klageren fikk til svar at «han har ikke lest mailen», noe selgeren helt tydelig hadde da selgeren ringte klageren og var opprørt etterpå. Klageren hevder at megleren må ta seg av dialogen mellom kjøperen og selgeren inntil annet er avklart.

 

Klageren krever at megleren dekker installasjonskostnader for fibernett på kr 4 990, mobilt bredbånd på kr 1 999 og månedskostnad på kr 199 i to måneder, samt forhøyet mobilregning på kr 199 pr. måned i 2 måneder.

 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det var selgeren som ga opplysning om at det var innlagt fiber. Megleren må stole på opplysninger gitt av selger. Selgeren godkjente salgsoppgaven. Det var ikke noe ved situasjonen som tilsa at megleren burde undersøkt eller kvalitetssikret selgerens opplysninger ytterligere.

 

Selgeren var tilkoblet bredbånd i 2014 da han selv bodde der. Selgeren leide ut leiligheten, og da den ble solgt, viste det seg at det ikke lenger var bredbånd da det i mellomtiden var byttet leverandør uten selgerens kunnskap. Det var bare denne leiligheten og én til som ikke hadde knyttet seg til ny leverandør.

 

Innklagede bestrider at de er ansvarlig og mener at de har gjort det som kan forventes av en megler.

 

 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

 

Saken gjelder påstått feil opplysninger om at det var installert fiber i leiligheten og krav om erstatning.

 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

 

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klagerne og innklagede meglerforetak. Forholdet til selgeren ligger utenfor nemndas myndighetsområde å vurdere, og nemnda kan derfor ikke ta stilling til om selgeren har opptrådt kritikkverdig.

 

Det fremgår av eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd at megleren «før handel sluttes» har en plikt til å gi opplysninger som kjøperen har «grunn til å regne med å få og som kan ha betydning for avtalen». Opplysninger om det er installert fiber eller ikke er en opplysning som kjøperen har grunn til å regne med å få, og som kan ha betydning for avtalen.

 

I salgsoppgaven under punktet «INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR» står det «Fiber». Spørsmålet er om megleren burde undersøkt forholdet nærmere.

 

Selgeren er meglerens viktigste kilde til opplysninger om eiendommen. Megleren kan i utgangspunktet stole på opplysningene som selgeren gir, med mindre det foreligger omstendigheter som tilsier at megleren må undersøke forholdet nærmere.

 

I dette tilfellet fremgår det ikke av dokumentasjonen nemnda har mottatt noe som tilsier at megleren burde undersøkt opplysningene nærmere.

 

Klagen fører etter dette ikke frem.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Konklusjon:

 

Klageren gis ikke medhold.