Klage nr 2017195

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. juni 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Heimdal Eiendomsmegling AS avd. Høyskoleparken

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I 2017 solgte klageren en leilighet på vegne av sin mor. Innklagede formidlet salget. Ved en feil ble en av innklagedes fullmektiger oppført som ansvarlig megler i oppdragsavtalen. Det var fullmektigen som var innklagedes primære kontaktperson overfor klageren. Etter klagerens mening ble oppdraget gjennomført på en elendig måte. Han krever kompensasjon for problemene oppdraget har påført ham. Innklagede beklager feilen, men avviser kravet om erstatning. Det er ikke dokumentert noe økonomisk tap. Det er heller ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse etter eiendomsmeglingsloven § 7-7.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

Klageren har i korte trekk anført: 

Den 18. august 2017 inngikk klageren på vegne av sin mor en oppdragsavtale med innklagede vedrørende salg av morens leilighet. Det som viser seg å være en av innklagedes fullmektiger var oppført som ansvarlig megler i oppdragsavtalen. Klageren var på dette tidspunktet ikke klar over at den aktuelle personen kun var en fullmektig.

Klageren mener oppdraget ble gjennomført på en elendig måte. Ved flere anledninger måtte han korrigere fullmektigen og selv ta grep. Det hele toppet seg den helgen da klageren skulle ha gjennomgang av leiligheten med kjøperen. Siden fullmektigen hadde nøklene til leiligheten, skulle klageren først møte ham og få overlevert disse. I mellomtiden hadde fullmektigen sagt opp jobben sin hos innklagede. Klageren måtte derfor ta flere telefonsamtaler for å spore opp nøklene. Også kjøperen har uttrykt frustrasjon over måten oppdraget har blitt utført på. Rotet med nøklene er bare ett av flere kritikkverdige forhold.

Klageren var ikke klar over at fullmektigen hadde sagt opp stillingen sin, og at en ny derfor hadde tatt over oppdraget. Eiendomsmeglingsloven § 6-4 fjerde ledd krever at skifte av ansvarlig megler skriftlig skal meddeles oppdragsgiveren. Dette ble aldri gjort.

På et tidspunkt sendte klageren en klage til innklagede. Den administrerende direktøren ringte tilbake og gjorde det klart at klageren ikke kunne forvente kompensasjon for at han måtte bruke 30 minutter ekstra på saken en fredag ettermiddag. Dette er imidlertid bare den siste av en rekke ganger hvor klageren har vært nødt til å bruke tiden sin på å løse oppgaver megleren får betalt for å gjøre.

Dersom det er slik at innklagede aldri skiftet ansvarlig megler, men kun meglerassistent, anser klageren dette som svært kritikkverdig. Den ansvarlige megleren hadde i så fall ikke kontroll på oppdragene sine.

Det forventes at innklagede tar grep og får oppdraget på skinner igjen. Han krever at han blir kompensert for alle problemene oppdraget har påført ham. Videre krever han at meglerens vederlag settes ned med kr 49 999.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede formidlet salget av leiligheten til klagerens mor i 2017. Ansvarlig megler for oppdraget var en annen enn den som fremgikk på forsiden av oppdragsavtalen. Ved en feil fremgikk bare navnet på eiendomsmeglerfullmektigen som skulle arbeide med oppdraget og være innklagedes primære kontaktperson overfor klageren. Ansvarlig megler signerte imidlertid oppdragsavtalen.

Fullmektigen sa opp sin stilling hos innklagede den 24. november 2017. På dette tidspunktet var kjøpekontrakten signert av både kjøperen og selgeren. Siden fullmektigen hadde nøkler til leiligheten, hadde han en avtale med klageren om å møte ham den 8. desember 2017. Han opplyste imidlertid ikke til innklagede om denne avtalen da han sluttet.

Innklagede beklager at klageren ikke ble opplyst om at fullmektigen hadde sluttet hos dem, og at klageren derfor måtte ta flere telefoner for å komme i kontakt med innklagede den aktuelle dagen. Det understrekes at nøkler ble utlevert til klageren samme dag.

Klageren har fått beskjed om at innklagede er villige til å innrømme en økonomisk kompensasjon for ulempen han har blitt påført, men for et betydelig lavere beløp enn det han krever.

Innklagede er enig i at de skulle ha informert om skiftet av eiendomsmegler på et tidligere tidspunkt. Det er imidlertid ikke dokumentert noe økonomisk tap hos klageren. Videre anfører innklagede at den manglende informasjonen om meglerskiftet ikke overstiger terskelen for hva som er en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», og at det da heller ikke er grunnlag for nedsettelse av vederlaget, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

Klagen kan derfor ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk, krav om erstatning og vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Det er uomtvistet at det i oppdragsskjemaet ikke er oppført noen ansvarlig megler på side 1. I salgsoppgaven står det at fullmektigen er ansvarlig megler. Dette innebærer at det ikke er mulig å se ut fra oppdragsavtalen og salgsoppgaven hvem som er ansvarlig megler. Ansvarlig megler har riktignok signert på siste av oppdragsavtalen, men det er vanskelig å se hvem dette er. Dette er kritikkverdig, og i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Når det gjelder hvordan megleren/fullmektigen utførte selve oppdraget, er det ikke mulig for nemnda, slik saken er opplyst, å ta stilling til om han utførte oppdraget på en kritikkverdig måte.

Erstatningskravet kan ikke føre frem. Klageren har ikke dokumentert eller sannsynliggjort noe økonomisk tap, og det er ikke grunnlag for å gi klageren noen kompensasjon for de problemer han etter det opplyste er blitt påført. Det er heller ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Klagen fører etter dette delvis frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Heimdal Eiendomsmegling AS avd. Høyskoleparken har opptrådt i strid med god meglerskikk. For øvrig fører klagen ikke frem.