Klage nr 2018049

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. juni 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS

Saken gjelder:               Feil opplysninger om felleskostnader

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en eiendom formidlet av innklagede. Det ble gitt feil opplysninger om at internett var inkludert i felleskostnadene og på dette grunnlaget krever klageren erstatning. Innklagede bestrider erstatningskravet.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte en selveierleilighet formidlet av innklagede. I salgsoppgaven og annonsen på FINN.no ble det gitt feil opplysninger om at internett var inkludert i felleskostnadene.  Minste bredbåndshastighet koster kr 399 pr. måned. Klageren krever at innklagede erstatter kostnad for internett i fem år.

Innklagede har i korte trekk anført:

I forbindelse med salget innhentet megleren opplysninger fra forretningsføreren. Det fremgår blant annet følgende av opplysningene fra forretningsføreren:

            «Felleskostnader

            Kr/kvartal: 6099 inkl. kabel-tv.

            Inkluderer: Se vedlagte regnskap»

Av budsjettutkastet for 2017 fremkommer følgende:

            «Kabel-TV/ Internett (3650)

Det er lagt inn en økning i kabel TV/internett tilsvarende økningen meldt fra Canal Digital. Det er budsjettert med kr 156 000 i 2017.»

I protokoll fra ordinært sameiermøte fremgår følgende:

            «Pkt. 7 Orientering om budsjett 2017

Forretningsfører orienterer om budsjett for 2017. Det fremkom spørsmål om kabel tv om bredbånd er inkludert. Sameiet har avtale med Canal Digital som inkluderer bredbånd.»

Selgeren godkjente salgsoppgaven. I salgsprosessen var det ikke spørsmål om internett.

Selgeren og forretningsføreren er meglerens viktigste kilder til informasjon. Megleren har ikke hatt grunn til å tvile på at opplysningene fra forretningsføreren var korrekte.

Innklagede bestrider klagerens erstatningskrav.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på undersøkelses- og opplysningsplikten og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Ved salg av selveierleiligheter skal salgsoppgaven blant annet inneholde opplysninger om månedlige felleskostnader, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 tredje ledd nr. 1.

Det er på det rene at det ble gitt feil opplysninger om at internett var inkludert i felleskostnadene. Spørsmålet er om megleren er erstatningsansvarlig.

I opplysningene fra forretningsføreren fremgår blant annet at:

«Felleskostnader

Kr/kvartal: 6099,- inkl. kabel-tv.

Inkluderer:Se vedlagte regnskap.»

I budsjettutkastet for 2017 er det satt opp en post om «Kabel-TV / Internett».

Megleren kan stole på opplysninger fra forretningsføreren med mindre det foreligger omstendigheter som tilsier at megleren må undersøke nærmere. Selgeren har også godkjent salgsoppgaven. I dette tilfellet er det ikke sannsynliggjort for nemnda at det foreligger slike omstendigheter.

Det foreligger ikke brudd på meglerens undersøkelses- eller opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 6-7, og megleren er følgelig ikke erstatningsansvarlig.

Klagen fører etter dette ikke frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.