Klage nr 2018053

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. juni 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      PROAKTIV Eiendomsmegling Sandviken AS

Saken gjelder:               Feil opplysninger om fellesutgifter

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en aksjeleilighet formidlet av innklagede. Det ble gitt feil opplysninger om at internett var inkludert i felleskostnadene. Klageren hevder megleren har opptrådt i strid med undersøkelses- og opplysningsplikten og krever erstatning for internett i fem år.

Innklagede viser til at det fremgikk av informasjon fra forretningsføreren at internett var inkludert og bestrider klagerens erstatningskrav.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte en aksjeleilighet formidlet av innklagede. I salgsoppgaven sto det at internett var inkludert i fellesutgiftene i aksjelaget. Da klageren tok kontakt med leverandøren av TV-signaler i aksjeselskapet, fikk hun beskjed om at det ikke var inkludert, og at klageren måtte betale kr 399 i måneden, samt et engangsbeløp på kr 99 for modem.

Klageren tok kontakt med selgeren for å undersøke hvorfor informasjonen i salgsoppgaven ikke var korrekt. Selgeren tok deretter kontakt med megleren. Megleren kontaktet klageren på telefon og e-post.

Hun opplyste at hun hadde fått informasjon om at internett var inkludert av forretningsføreren, og beklaget at denne feilen var skjedd. Hun oppfordret klageren til å ta kontakt med boligkjøperforsikringen. Boligkjøperforsikringen mente at det ville være unødvendig å gå til sak i domstolene på grunn av beløpets størrelse.

Klageren krever erstatning kr 23 940 for kostnadene til internett fem år frem i tid.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede synes det er en lei situasjon for alle involverte parter, og beklager at det ble gitt feil informasjon.

Megleren bestilte meglerbrev fra aksjelagets forretningsfører. På spørsmål om hva fellesutgiftene inkluderer presiserte forretningsføreren følgende: «bredbånd, tv, snømåking» etc. Megleren hadde ikke grunn til å tvile på at disse opplysningene var feil.

Selgeren har ansvar for at opplysninger som blir gitt i forbindelse med salg av boligen er korrekt. I dette tilfellet har selgeren lest korrektur av tilstandsrapport og salgsoppgave, og godkjent opplysningene.

Innklagede kan ikke se at megleren har brutt sin undersøkelses- eller opplysningsplikt og bestrider klagerens erstatningskrav.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Reklamasjonsnemnda behandler kun forholdet mellom klageren og innklagede meglerforetak. Forholdet til selgeren eller forretningsføreren vil ikke bli vurdert.

Ved salg av aksjeleiligheter skal salgsoppgaven blant annet inneholde opplysninger om månedlige felleskostnader, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7 tredje ledd nr. 1.

Av informasjon fra forretningsføreren fremkom det at bredbånd var inkludert i felleskostnadene. Selgeren har også godkjent salgsoppgaven. Megleren må kunne stole på informasjonen fra forretningsføreren og selgeren med mindre det foreligger omstendigheter som tilsier at megleren må undersøke nærmere. I dette tilfellet er det ikke sannsynliggjort for nemnda at det foreligger slike omstendigheter. Det foreligger ikke brudd på meglerens undersøkelses- eller opplysningsplikt etter eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Klagen fører etter dette ikke frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.