Klage nr 2018062

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. juni 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Aasen eiendomsmegling AS

Saken gjelder:               Meglerens utlegg/vederlag/honorar

Saksfremstilling:

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av en eiendom. Boligen ble ikke solgt i avtaletiden, og oppdraget ble ikke fornyet. Klageren hevder megleren har fakturert i strid med eiendomsmeglingsloven og krever regningen redusert.

Innklagede bestrider klagerens krav. 

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede for salg av en eiendom. Eiendommen ble ikke solgt i avtaletiden.

Klageren hevder at oppdragsavtalen er i strid med eiendomsmeglingsloven. Det fremgår av oppdragsavtalen at innklagede har rett på kr 39 000 i provisjon dersom boligen ikke blir solgt i avtaletiden.

Klageren hevder at en timepris på kr 2 500 er over gjennomsnittet. Klageren hevder at megleren har krav på kr 15 000 i vederlag, og direkte utlegg.  

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede har hatt en tilsvarende sak hos nemnda. Nemnda kom til at innklagedes oppdragsavtale var urimelig, og innklagede har derfor tatt bort formuleringen i oppdragsavtalene. Ordlyden i innklagedes oppdragsavtaler er nå:

«Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstakeren rett til å få dekket et rimelig vederlag for utført arbeid, direkte utlegg og visninger».

Innklagede har ikke krevd full provisjon. Innklagede har krevd vederlag etter faktisk arbeid i henhold til timeliste. Innklagede krever kr 32 350. Det omfatter kr 27 500 (11 timer a kr 2 500), to visninger på kr 3 750 og kommunale opplysninger kr 1 100.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens vederlag.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-4 første ledd nr. 4 skal oppdragsavtalen angi oppdragstakerens krav på vederlag dersom handel ikke kommer i stand i avtaletiden. Avtalen må ligge innenfor rammene i eiendomsmeglingsloven § 6-5 tredje ledd hvor det fremgår at megleren «har krav på et rimelig vederlag for utført arbeid».

Dersom det som her er avtalt fast pris, skal honoraret ved oppsigelse beregnes forholdsmessig ut fra medgått tid, jf. Bråthen, Eiendomsmeglingsloven Kommentarutgave, side 279.

Meglerens krav på vederlag og utlegg dersom handel ikke kommer i stand fremgår av oppdragsavtalen punkt 5:

«Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstakeren rett til å få dekket avtalt provisjon, direkte utlegg og visninger.»

Innklagede har erkjent at avtalen er i strid med eiendomsmeglingsloven § 6-5 tredje ledd og har derfor beregnet vederlag etter utført arbeid, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-2 tredje ledd og eiendomsmeglingsforskriften § 7-2 første ledd. Det fremgår av timelisten at megleren har brukt 11 timer på oppdraget.

Klageren har ikke bestridt timeantallet, men hevder at en timepris på kr 2 500 er over gjennomsnittet.

Nemnda bemerker at det i oppdragsavtalen ikke er krysset av på timebasert oppgjør, slik at dette ikke kan legges til grunn.

Innklagede har derfor krav på et rimelig vederlag pluss dekning av utlegg. På grunnlag av den faste provisjonen på kr 39 000 inklusive mva mener nemnda at et passende vederlag settes til
kr 15 000 inklusive mva. pluss dekning av dokumenterte utlegg. Dette er også i samsvar med klagerens påstand.

Klagen fører etter dette frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Aasen eiendomsmegling AS har krav på 15 000 kroner inklusive mva. i vederlag pluss dekning av dokumenterte utlegg.