Klage nr 2017152

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. august 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Sandnes

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Den 16. august 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens hytte. Det viser seg at klagerens personnummer fremgår av salgsoppgaven. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever erstatning med kr 10 000.

Innklagede beklager feilen, men anfører at det ikke er grunnlag for erstatning siden klageren ikke har lidt noe økonomisk tap.  

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren var innom innklagedes kontor en ukes tid etter annonsering for å hente et eksemplar av salgsoppgaven. Hun fant da ut at hennes og bortfesterens personnumre fremgikk av festekontrakten som lå vedlagt.

Personnummeret er delt med et ukjent antall personer. Det kan hende de blir misbrukt.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever erstatning på kr 10 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede har beklaget at klagerens personnummer ikke ble fjernet fra festekontrakten før den ble vedlagt salgsoppgaven. Dette strider med rutinene deres.

Seks personer mottok salgsoppgaven, og innklagede vet hvem disse er. Det er riktig at flere kunder mottok salgsinformasjon om hytta, men ikke salgsoppgaven. Feilen ble rettet så kjapt megleren ble klar over forholdet.

Enhver som bestiller kopi av festekontrakt hos Statens Kartverk, får tilsendt kopi med personnummer.

Det er ikke grunnlag for erstatning siden klageren ikke har lidt noe økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda mener at klagen fører delvis frem.

Det er på det rene at klagerens personnummer ikke ble fjernet fra festekontrakten som var vedlagt salgsoppgaven. Innklagede har beklaget dette. Nemnda mener at det at personnummeret ikke ble sladdet i salgsoppgaven, er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 første ledd. Dette gjelder selv om man kan få tilgang til personnummeret på annen måte.

Erstatningskravet fører ikke frem. Et vilkår for erstatning er at det foreligger et økonomisk tap. Klageren har fremsatt krav om kr 10 000 for tort og svie. Nemnda har imidlertid ikke hjemmel for å tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap. Nemnda tilføyer at det uansett ikke er noe grunnlag for erstatning for tort og svie i denne saken.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk. Erstatningskravet fører ikke frem.