Klage nr 2018019

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. august 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Garanti Eiendomsmegling Molde, Møre og Romsdal Boligbyggelag

Saken gjelder:                Meglerens utlegg/vederlag/honorar

Saksfremstilling:

Den 13. januar 2014 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Boligen ble ikke solgt, men klageren ble fakturert for markedspakke på kr 17 000 pluss utlegg. Klageren anfører at megleren ikke har krav på vederlag siden boligen ikke ble solgt.

Innklagede anfører at klageren er fakturert etter oppdragsavtalen.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.                                    

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Innklagedes megler klarte ikke å selge klagerens bolig, men krever likevel kr 40 446. I 2017 ba klageren megleren om å prøve igjen, men han hørte ikke noe fra dem. Klageren har vært i kontakt med tre andre lokale meglere og spurt hva de tar seg betalt for lignende oppdrag, og de forteller at de ikke krever noe dersom boligen ikke blir solgt til takst eller avtalt pris.

Det er urimelig at klageren skal betale kr 40 446 når megleren ikke klarte å selge boligen og for øvrig gjorde en dårlig jobb.

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglerens prisantydning var kr 2 200 000, men klageren ønsket at boligen skulle legges ut for kr 2 490 000. Totalt ble det gitt tre bud, og det høyeste budet på kr 2 030 000 ble avslått av klageren. Det ble avholdt fem visninger, og megleren fulgte opp alle interessenter. Etter oppdragsavtalen har innklagede rett på betaling for markedspakken på kr 17 900 pluss dekning av dokumenterte utlegg, kr 22 546. 

Megleren har opptrådt i samsvar med god meglerskikk, og klageren er fakturert i henhold til oppdragsavtalen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens vederlag.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Oppdragsavtalen

Det er avtalefrihet når det gjelder størrelsen på meglerens vederlag. Klageren har ved sin underskrift godkjent innklagedes betingelser for oppdraget. Etter oppdragsavtalens punkt 5b har innklagede krav på vederlag for medgått tid dersom handel ikke kommer i stand. I tillegg skal klageren betale for den valgte markedspakken og dokumenterte utlegg. Nemnda mener at innklagedes krav stemmer overens med oppdragsavtalen.

Vederlagsnedsettelse

Vederlagsnedsettelse forutsetter at det foreligger en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglerens side, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Bestemmelsen gjelder kun vederlag, ikke dekning av utlegg. Det er ikke fremlagt dokumentasjon som tilsier at megleren har opptrådt kritikkverdig i denne saken.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.