Klage nr:
307/06

 

Avgjort:
07.02.2007

 

Saken gjelder:
Misnøye med meglers saksbehandling

 

Foretakets navn:
Eiendomsmegler Vest AS Sunnhordland

 

Saksframstilling

Klagerne solgte sin eiendom gjennom innklagede som megler. I løpet av oppdragsperioden oppstod det en vannskade på huset. Klagerne er misfornøyde med den måten innklagede håndterte dette på, og hevder at hans opptreden har påført dem meromkostninger.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Vannskade oppsto i løpet av oppdragsperioden da vann fra taket trengte inn i boligen. Klagerne har hele tiden informert innklagede og interessenter om vannskaden. De har også opplyst at den innvendige skaden ble utbedret og dekket av forsikringsselskapet. De hevder videre å ha opplyst at det var uavklart hvorvidt den utvendige skaden ble dekket. Innklagede som har visst om vannskaden siden den oppsto, har gjentatte ganger forsikret klagerne om at dette ikke ville bli noe problem for dem. Dette fordi boligen ble solgt «as-is» og fordi klagerne hadde opplyst om vannskaden.

Da klagerne møtte på kontraktsmøtet og kontrakten var klar til underskrift, opplevde klagerne at de ble utsatt for et utilbørlig press fra innklagede. Deopplevde at de ble tvunget til å skrive et punkt i kontrakten der det ble tatt forbehold om garanti vedrørende utførelsen av den utvendige vannskaden. Dette punktet som ble tatt inn på kontraktsmøtet, var klagerne helt uforberedt på. De ble heller ikke forklart hva dette egentlig betydde og hvilken konsekvens

det ville få for klagerne i forhold til innklagedes tidligere informasjon om at boligen ble solgt «as-is» med vannskade og at det derfor ikke var klagernes ansvar. Klagerne ble derfor svært overrasket da de fikk beskjed om at det var de som skulle dekke kostnadene ved reparasjon av vannskaden.

Klagerne er svært misfornøyde med gjennomføringen av salget av boligen. Dette både på grunn av måten vannskaden er håndtert på og at klagerne selv har måttet vise eiendommen isteden for innklagede.

Klagerne anfører etter dette at innklagede har brutt sin omsorgsplikt etter emgll. § 3-1. Klagerne krever dekket kr 28 229,50. Inkludert i dette er kr 5 000 for at klagerne måtte vise boligen selv og kr 500 i gebyr.

Innklagede anfører:

Innklagede er overrasket over klagernes reaksjon og påstander som har dukket opp i tiden etter salget. Han er overrasket fordi han hele tiden hadde en god tone og kommuniserte godt med klagerne, og hadde ventet å få tilbakemeldinger underveis dersom de hadde vært misfornøyd med noe. Dette var en sak som krevde mye arbeid fra innklagedes og saksbehandlerens side.

Underveis i salgsprosessen oppstod en vannskade i boligen. Dette forandret utgangspunktet for oppdraget, men etter en pause ble klagerne og innklagede enige om å fortsette salget. All informasjon vedrørende vannskaden skulle legges frem for interessentene. Klagerne (den ene oppgir å være byggmester) hadde regien på det som gjaldt vannskaden. Han forklarte inngående til både innklagede og interessenter om hva som var skjedd og hva som måtte gjøres. Han gjentok flere ganger til både innklagede og interessenter at kjøperen ikke skulle ha noe med vannskaden å gjøre. Den ville bli ordnet av klagerne gjennom deres forsikring.

Klagerne påstår at de har opplyst innklagede om at det kun er den innvendige skaden som ble dekket av forsikringsselskapet. Innklagede kan ikke se å ha mottatt denne opplysningen. Videre opplyses at det var uavklart hvorvidt den utvendige skaden ble dekket av forsikringen. Innklagede har ikke vært i kontakt med klagernes forsikringsselskap, slik som hevdet. Han har kun vært i kontakt med selskapet på selve overtakelsesdagen.

Det påstås videre at innklagede gjentatte ganger har forsikret klagerne om at det ikke kom til å bli noen problemer med vannskaden fordi boligen ble solgt «as-is» og klagerne dessuten hadde opplyst om skaden. Det klagerne ikke opplyser om i brevet, er at de hele veien har opplyst interessenter (også kjøperen) og innklagede om at ny eier ikke skal ha noe med vannskaden å gjøre og at denne vil bli ordnet opp i av klagerne/deres forsikringsselskap.

Klagerne skriver at han ble utsatt for utilbørlig press fra innklagede på kontraktsmøtet og at de følte seg tvunget til å skrive under et punkt i kontrakten. Dette er ikke riktig. Kjøperen ønsket på møtet et punkt som gjaldt garanti om utførelse av reparasjon av vannskade. Innklagedes oppfatning er at kjøperen ønsket dette inn i kontrakten siden klagerne hele tiden hadde sagt at kjøperen ikke skulle ha noen befatning med vannskaden. Punktet det refereres til i kontrakten ble utformet og skrevet i felleskap av selger og kjøper. Det er etter innklagedes oppfatning helt feil, når innklagede ifølge klagerne skal ha tvunget dem til å skrive under dette punktet. Klagerne takket etter møtet for godt utført jobb. Klagerne var uforberedt på at dette punktet ble tatt opp på møtet, men det var kjøperen som kom med kravet om utformingen av kontrakten, ikke innklagede, og punktet ble akseptert avklagerne. Punktet ble forfattet av kjøper og klagerne i fellesskap.

Innklagede var anmodet om å være til stede på overtakelsen av boligen. Det var etter innklagedes syn her problemet dukket opp. Kjøperen hadde tatt forbehold om at klagerne dekket alle kostnader vedrørende vannskaden, og ville ha en bekreftelse på at det var gjort. Innklagede fikk beskjed om at han kunne kontakte Byggekompaniet AS for å få en slik bekreftelse. Det ble bekreftet at firmaet ville utbedre skaden såfremt kostnaden ble dekket av forsikringsselskapet. Kjøperen hevdet at dette ikke kunne betraktes som noen garanti. Han ville derfor ha en bekreftelse fra forsikringsselskapet om at vannskaden ville bli dekket. Forsikringsselskapet uttalte på kjøperens forespørsel at de hadde utbetalt oppgjøret og at saken ble regnet som avsluttet. I dette ligger at kun innvendig skade ble dekket avforsikringen. I følge innklagede kom dette som en overraskelse på klagerne som hadde trodd at hele skaden ble dekket. Det var først på dette tidspunktet innklagede var i kontakt med klagernes forsikringsselskap. Kjøperen aksepterte ikke dette og ville ikke overta boligen på disse betingelser. Innklagede informerte da om muligheten til å holde tilbake et beløp inntil nærmere avklaring. Begge parter var enige om dette og det var enighet om å holde tilbake kr 100 000.

Når det gjelder kompensasjon for visninger som klagerne selv har holdt, har klagerne flere ganger sagt til innklagede at de mer enn gjerne hadde visninger selv. Innklagede konsentrerte seg derfor om fellesvisninger, men var også sammen med klagerne på flere privatvisninger.

Innklagede kan ikke se å ha brutt sin omsorgsplikt eller handlet i strid med god meglerskikk.

Klagerens ytterligere anførsler:

Vannskaden er utbedret av klagerne og er for så vidt ikke av betydning for gjennomføringen av oppdraget fra innklagedes side. Klagerne opplever at innklagede i sin uttalelse blander forsikringssaken inn i meglerrollen for å stille klagerne i et dårlig lys.

Klagerne stiller seg uforstående til innklagedes uttalelse om at saken krevde mye jobbing fra innklagedes side. Klagerne fastholder at han var lite til stede ved visninger og at det ble overlatt til klagerne å gjennomføre gjentatte visninger på meget kort varsel.

Innklagede opplyste at boligen ble solgt «as is». Dette i kombinasjon med gjennomføringen av kontraktsmøtet, der klagerne følte seg presset til å skrive under på et punkt de ikke fikk noen informasjon om hva innebar, oppleves av klagerne som dårlig meglerskikk og en lite ivaretagende holdning overfor dem.Klagerne bemerker videre at de ikke tok innklagede i hånden på kontraktsmøtet, men at det var kjøper og innklagede som gjorde det.

Videre stiller klagerne spørsmål ved at innklagede påstår at de lyver og at det kan bekreftes av kjøperen. Til dette bemerker klagerne at kjøperen og hans samboer uttalte at de ikke syntes innklagede gjorde jobben sin i denne saken.

Endelig bemerkes at vannskaden ble utbedret av klagerne og at klagerne selv måtte purre for å få gjennomført oppgjøret fra innklagede, da saksbehandleren igjen var fraværende og sykmeldt. Klagerne fikk ingen informasjon om hvem som overtok som ansvarlig eller kunne kontaktes i saken.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder innklagedes håndtering av vannskaden og påstand om at innklagede ikke var til stede på visninger som avtalt.

Partene forklarer seg ulikt om hvilke opplysninger klagerne har gitt om forsikringsselskapets dekning av vannskaden, idet klagerne hevder at de har opplyst at den innvendige skaden ble utbedret og dekket av forsikringsselskapet, mens det var uavklart hvorvidt den utvendige skaden ble dekket. Innklagede har forklart at klagerne har opplyst at kjøperen ikke skulle ha noe med vannskaden å gjøre. Den ville bli ordnet av klagerne gjennom deres forsikring. Der det er påstand mot påstand som i denne saken, kan ikke Nemnda tillegge den ene partens syn større vekt enn den andres. Saken må derfor avvises på dette punktet.

Klagerne anfører at innklagede har tvunget dem til å skrive under et punkt i kontrakten hvor det ble tatt forbehold om garanti vedrørende utførelsen av den utvendige vannskaden. Innklagede på sin sidehevder at punktet ble utformet av klagerne og kjøperen i fellesskap etter ønske fra kjøperen. Partene forklarer seg således ulikt også på dette punktet, og saken må derfor avvises.

Når det gjelder påstand om at innklagede ikke var til stede på visninger, uttaler innklagede at han var til stede på fellesvisninger, men også flere privatvisninger. Innklagede anfører også at klagerne skal ha sagt at de gjerne hadde visninger selv. Forholdet er ikke dokumentert eller nærmere spesifisert, og er derfor vanskelig å ta stilling til for Nemnda.

Til klagernes bemerkning om at de måtte purre på oppgjøret fordi saksbehandleren var syk, vil Nemnda på generelt grunnlag uttale at oppgjøret skal skje uten unødig opphold. Videre bør meglerforetaket, der det er mulig, informere sine oppdragsgivere om ny saksbehandler ved lengre sykefravær. Disse to punktene er imidlertid ikke nærmere utdypet eller dokumentert. Reklamasjonsnemnda kan derfor ikke ta stilling til påstandene.Reklamasjonsnemndas konklusjon

Saken avvises.

Oslo, den 7. februar 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant