Klage nr 2018069

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. august 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Meglergaarden AS Moss

Saken gjelder:                Partisk opptreden

Saksfremstilling:

Den 12. september 2017 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren opptrådte partisk ved utførelsen av oppdraget, og at hun ble presset til å betale mer enn nødvendig. Klageren krever erstatning med kr 250 000.

Innklagede bestrider klagerens påstander.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Manglende godkjenning fra kommunen

I selgerens egenerklæringsskjema står det at kommunen har innvilget bruksendring for kjelleren, men dette er ikke riktig. Megleren innrømmer at salgsoppgaven på dette punktet inneholdt uriktige opplysninger, men hun hevder klageren ble opplyst om forholdet på visningen. Heller ikke dette er riktig. Grunnen til at klageren ga bud med forbehold, er fordi klageren før budrunden tok kontakt med megleren og spurte om det forelå ferdigattest for kjelleren.

Budgivningen

Under budrunden visste megleren hvor mye klageren hadde «å gå på» fordi hun har bydd på en annen bolig som megleren har formidlet. På grunn av dette ble klageren presset til å legge inn bud på kr 4 200 000. Midt under budrunden ringte megleren og fortalte at selgeren ville selge til den første som ga dette beløpet. På dette tidspunktet hadde en annen interessent det høyeste budet, kr 4 050 000. Klageren la inn bud på kr 4 200 000, og dette ble akseptert av selgeren. Senere viser det seg at den andre interessenten ikke hadde bydd mer enn

kr 4 050 000.

Andre kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget

Selgeren er gift med søsteren til meglerens ektefelle. Klageren ville ikke kjøpt boligen dersom hun var klar over det.

Megleren burde opplyst om at det var fredete trær i hagen. Det ville hun funnet ut dersom hun hadde lest salgsoppgaven fra sist gang boligen ble solgt.

Innklagede hevder at deres faglige leder har jobbet tett på oppdraget. Klageren kan ikke se at han har vært involvert i e-postkorrespondansen mellom partene.

Megleren har ikke dratt god omsorg for klageren.

Klageren krever erstatning med kr 250 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Manglende godkjenning fra kommunen

Det fremgår av salgsoppgaven at det var søkt om bruksendring, og at selgeren ventet på svar fra kommunen. At kjelleren ikke var godkjent fremgår for øvrig også av tilstandsrapporten.

Det er riktig at egenerklæringsskjemaet inneholdt uriktige opplysninger, men det er ikke tvil om at alle interessenter var klar over de faktiske forholdene. Megleren opplyste om den manglende godkjenningen på visningen. I tillegg orienterte hun om muligheten til å ta forbehold. At flere gjorde dette er et bevis på at megleren ga tilstrekkelig informasjon om den manglende godkjenningen. 

Megleren har flere ganger purret på selgeren og kommunen for at bruksendringen skal komme på plass, og foreslått å arrangere møter for å ordne opp i forholdet. Dette vitner om at megleren dro god omsorg for klageren.

Budgivningen

Det er riktig at selgeren ga motbud på kr 4 200 000. Dette ble videreformidlet på vanlig måte. Klageren tilbød kr 4 200 000 med forbehold om at det ble innvilget bruksendring for kjelleren, og dette ble akseptert av selgeren. Megleren kan ikke se at hun utøvde noen form for press under budrunden.

Etter budrunden kontaktet klageren den andre budgiveren og spurte hvorfor han ikke la inn et høyere bud. Den andre budgiveren trodde at klageren hadde ombestemt seg, og ringte derfor til megleren og fortalte at han gjerne kunne tre inn i kjøpet. Klageren var ikke interessert i å heve kjøpet.

Andre sider av oppdraget

Megleren var bortreist da kontraktsmøtet fant sted, men innklagedes faglige leder trådte inn for henne. Dette ble avtalt internt og formidlet til partene.

Når det gjelder den andre salgsoppgaven, har meglerforetaket som formidlet salget den gang pr. telefon opplyst at klageren fikk den tilsendt. Innklagede hadde ikke tilgang til den.    

Søsteren til meglerens ektefelle er gift med selgeren. Salget rammes dermed ikke forbudet mot egenhandel i eiendomsmeglingsloven § 5-3.

Megleren kjenner seg ikke igjen i klagerens påstand om partiskhet. Ved å anbefale klageren å ta forbehold, purre på selgeren og ved å være mellommann for partenes forsikringsselskaper har megleren dratt god omsorg for klageren.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem. Klagen gjelder fire forhold: Feilaktige opplysninger i salgsoppgaven om bruksendring, meglers håndtering av budrunden, forbudet mot egenhandel og fredete trær

Opplysningene i salgsoppgaven om bruksendring

Det er på det rene at det i egenerklæringsskjemaet var feilaktig angitt at kommunen hadde godkjent bruksendringen i kjelleren. Det megler skriver i salgsoppgaven om søknaden til kommunen om bruksendring er også feil, da søknaden ikke var sendt da det ble avholdt visning. Dette er kritikkverdig. På den annen side hadde selgeren iverksatt søknadsprosessen ved å innhente samtykke fra naboene, slik at meglers opplysning her var upresis. Megler burde også presisert at opplysningen i egenerklæringsskjemaet på dette punkt var feil.

Selv om megler kan kritiseres, har megler ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Kommunen har også i ettertid godkjent tiltaket.

Budgivningen

Nemnda oppfatter det dithen at selgeren ga et motbud på kr 4 200 000. Klageren hadde da full anledning til å avslå eller akseptere motbudet. I en slik situasjon hadde megleren ikke noen plikt til å informere klageren om at andre interessenter ikke hadde forhøyet sine bud.

Egenhandel

I eiendomsmeglingsloven § 5-3 er det bestemmelser om forbud mot egenhandel. I dette tilfellet var selgeren gift med søsteren til meglers ektefelle. Dette omfattes imidlertid ikke av den personkrets som omfattes av forbudet mot egenhandel. Megler har følgelig ikke opptrådt i strid med god meglerskikk her. Det er heller ikke noen opplysninger om at megler hadde noen personlig interesse i dette salget.

Fredete trær

Klageren mener at megler burde ha funnet ut at det var fredete trær i hagen ved å lese den tidligere salgsoppgaven. Det må imidlertid legges til grunn at megleren ikke hadde tilgang til den tidligere salgsoppgaven, og var ukjent med at det var fredete trær i hagen. Selger opplyste heller ikke noe om dette til megler.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.