Klage nr 2018072

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. august 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      PrivatMegleren Bergesen & Partnere AS

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

Saksfremstilling:

I 2017 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet. Klageren trodde kjøleskapet fulgte med på kjøpet. Klageren krever erstatning for hva det koster å kjøpe nytt, kr 25 000.

Innklagede bestrider erstatningskravet. Kjøleskapet ble beskrevet for å tegne et bilde av boligens standard. Det sto klart og tydelig at kun integrerte hvitevarer fulgte med.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Salgsoppgaven inneholder en detaljert beskrivelse av boligens standard, og det står blant annet at kjøkkenet har et kjøleskap av et bestemt merke. Dersom det aldri var planen at kjøleskapet skulle med kjøpet, burde megleren i det minste opplyst om dette på visningen.

Innklagede har tilbudt kr 10 000, men nytt kjøleskap koster kr 25 000. Bakgrunnen for det lave beløpet er at kjøleskapet tilsynelatende hadde flere feil. Det sto ingenting om dette i salgsoppgaven. Salgsoppgaven gir inntrykk av at kjøkkenet er eksklusivt, og at kjøleskapet fungerer som det skal.   

Klageren krever erstatning for hva det koster å kjøpe et nytt kjøleskap av samme merke,

kr 25 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren var hele tiden klar på hva han ønsket skulle medfølge kjøpet. Dersom det var viktig for ham at kjøleskapet fulgte med, er det merkelig at han ikke tok forbehold ved budet. Han gjorde nøye forundersøkelser.

I salgsoppgaven står det at kun integrerte hvitevarer følger med kjøpet. Kjøleskapet er ikke integrert, men frittstående. Megleren beskrev kjøleskapet for å tegne et bilde av boligens standard.

Kjøleskapet er fra 2014 og var en utstillingsmodell som selgeren kjøpte til en lavere pris enn hva som er normalt for modellen. Megleren opplyste at det var noe galt med dørene. Det var også en bulk i den ene skuffen på utsiden av kjøleskapet.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om erstatning for et kjøleskap som var omtalt i salgsoppgaven, men som var fjernet ved overtakelsen. 

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Salgsoppgaven inneholder en utførlig beskrivelse av kjøkkenet, og kjøleskapet er konkret omtalt. Det er riktig at salgsoppgaven under punktet «[u]tstyr» sier at integrerte hvitevarer følger med, men det kan ikke være avgjørende. Siden megleren brukte kjøleskapet som et salgsfremmende element andre steder i salgsoppgaven, burde han presisert at det ikke fulgte med. Dessuten er det ikke alltid lett å avgjøre hvorvidt hvitevarer er integrerte eller ikke. Slik eiendommen ble markedsført vedrørende kjøkkenet, måtte megler uttrykkelig presisert at kjøleskapet ikke fulgte med. Da dette ikke ble gjort har megler ikke overholdt sin opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Da megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, må innklagede være erstatningsansvarlig i henhold til arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1. Det dreide seg om et brukt kjøleskap, og erstatningen fastsettes skjønnsmessig til kr 15 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til innklagede har ikke overholdt sin opplysningsplikt, og innklagede må betale 15 000 kroner i erstatning til klageren.