Klage nr 2018082

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. august 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Nordvik & Partners Eiendomsmegling avd. Bislett/Adamstuen

Saken gjelder:                Meglers utlegg/vederlag/honorar

Saksfremstilling:

Partene inngikk oppdragsavtale den 6. september 2018 om salg av klagerens leilighet. Klageren anfører at innklagedes megler har opptrådt truende overfor henne, og at hun er fakturert for udokumentert arbeid. Hun krever at meglerens vederlag settes ned med

kr 15 000.

Innklagede bestrider påstanden om at megleren har opptrådt truende, og anfører at klageren er fakturert i henhold til oppdragsavtalen.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført:  

Den 6. september 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Noen måneder senere sa klageren opp avtalen fordi hun mistenkte at megleren hadde økonomiske interesser i [et selskap].

Megleren kom til klageren for det som skulle være en uforpliktende og gratis verdivurdering, men han utnyttet anledningen og fikk klageren til å inngå en oppdragsavtale hun ikke var klar for. Han fortalte at han tilbød markedets rimeligste og beste avtale. Megleren gikk gjennom oppdragsavtalen sammen med klageren, bortsett fra siden om oppsigelse. Denne tegnet han en strek over fordi den ikke var aktuell for henne. Det er ikke riktig at klageren tegnet streken. Klageren tok bilder av alle sidene. Senere viser det seg at megleren har endret avtalen uten å informere klageren.

I tillegg til situasjonen rundt oppdragsavtalen, er det ytterligere to hendelser som klageren opplever som rare og ubehagelige. Den første er at han anbefalte henne å bruke håndverkere fra [et bestemt selskap]. Den andre er at han truet klageren da hun den 23. februar ringte og fortalte ham at hun ønsket å si opp avtalen. Han sa blant annet at han skulle bruke kontaktene sine til å sabotere boliglånet hennes.

Klageren skrev etter hvert en klage og sendte den til innklagedes fagansvarlig. Det tok lang tid før hun fikk svar, og i mellomtiden ble hun tilsendt en faktura på kr 28 565. Beløpet fremstår som urimelig høyt. Klageren betaler gjerne, dersom arbeidet dokumenteres.

Oppdragsavtalens del om oppsigelse ser ikke ryddig ut. Klageren mener innklagede har krav på kr 10 000 for tilrettelegging og kr 3 565 for dokumenterte utlegg.

Den 8. mai 2018 fikk klageren e-post fra innklagedes daglige leder om at kravet var sendt til namsmannen. Klageren ringte namsmannen og spurte om det var tilfelle, men det var det ikke.

 Innklagede har i korte trekk anført:

Klagerens anførte ubehagelige hendelser

Klageren har fremmet en rekke krenkende påstander om megleren. Anklagene er ikke dokumenterte.

Det er riktig at en advokatfullmektig besvarte en henvendelse fra klageren. Innklagede kan ikke lastes for at klageren ble skremt av e-posten. Det er også riktig at megleren anslo at arbeidet med gulvet ville koste kr 20 000. Anslaget stemte overens med tilbudet fordi megleren har lang erfaring. Han har ingen økonomisk relasjon til håndverkerne.

Det er ikke riktig at megleren truet med å sabotere klagerens boliglån, eller at han har økonomiske interesser i [det nevnte selskapet].

Tolkning av oppdragsavtalen

Klageren anfører at megleren tegnet en strek over oppdragsavtalens del om oppsigelse, men det stemmer ikke. Det var klageren som tegnet streken, men hun tegnet den for langt, slik at også delen om oppsigelse ble overstrøket. Hun skulle egentlig bare tegne strek over boksen om timebasert vederlag. Megleren skriblet derfor den streken som ikke skulle være der, og satt en hake ved siden av for å markere at denne delen av avtalen gjaldt.

Streken ble ikke anført som innsigelse før den 19. mars 2018. Hun reagerte ikke da hun fikk avtalen oversendt per e-post den 9. oktober 2017. På dette tidspunktet må klageren ha vært klar over at hun var bundet også av oppsigelsesdelen.

Oppdragsavtalens bestemmelser om varighet, oppsigelse og fullmakter er av slik art at det har formodningen mot seg at de ikke skal gjelde.

Klageren er fakturert i henhold til oppdragsavtalen.

Kravet om vederlagsnedsettelse

Det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Inndrivelsesprosessen

Det er riktig at det ble sendt et brev til namsmannen, men det ble ikke godkjent som tvangsgrunnlag. Det ble deretter sendt varsel om utlegg og oppfordring om betaling til klageren etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Siden kravet er bestridt, er det ikke sendt utleggsforretning til namsmannen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Det springende punktet i saken er hvem som overstrøk punktet i oppdragsavtalen om oppdragets varighet, oppsigelse, fullmakter mv. Her står det påstand mot påstand. Nemnda mener derfor at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avgjøres under nemndas skriftlige behandling. Klagen avvises derfor, jf. Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester punkt 5.1 bokstav d.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagen avvises.