Klage nr 2018084

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. august 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Eie Eiendomsmegling avd. Torshov

Saken gjelder:                Feilaktige opplysninger om fellesutgifter

Saksfremstilling:

Den 16. mars 2017 kjøpte klageren en andelsleilighet som innklagede formidlet. På kjøpstidspunktet utgjorde felleskostnadene kr 4 000. Klageren var klar over at borettslaget hadde planer om en rekke tiltak, men slik han forstod meglerens markedsføring, ville ikke felleskostnadene øke med mer enn ca. kr 400. Det viser seg at felleskostnadene økte med
kr 1 812. 

Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med sin opplysningsplikt, og krever erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Megleren var klar over de planlagte tiltakene. Han burde derfor på en tydeligere måte forklart hvilke økonomiske konsekvenser disse ville få for den eventuelle kjøper. Klageren ville aldri kjøpt leiligheten dersom han var klar over de faktiske forholdene. Den er nå lagt ut for salg, men klageren får ikke solgt den på grunn av de høye felleskostnadene.

Megleren har etter dette misligholdt sin opplysningsplikt og for øvrig opptrådt i strid med god meglerskikk.

Klageren krever erstatning for prisdifferansen mellom det han kjøpte leiligheten for og det han vil få når den nå selges på nytt, ca kr 410 000. I tillegg krever han erstatning for differansen mellom det markedsførte og de faktiske felleskostnadene frem til leiligheten blir solgt, kr 1 812 per måned.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren kjøpte leiligheten i spekulasjonsøyemed. Han er med andre ord ingen «vanlig» boligkjøper. Mye tyder på at han driver profesjonelt.

Salgsoppgaven svarer til opplysningene fra borettslagets forretningsfører og selgeren, og de konkrete tiltakene er omtalt. Megleren hadde ikke tall på hvor mye felleskostnadene totalt sett ville øke, men det var opplyst at fornyelse av rørene alene ville føre til en økning på ca
kr 400. I tillegg var all informasjon fra forretningsføreren tilgjengelig på nettet.

Megleren har etter dette opptrådt i tråd med god meglerskikk. Det er derfor ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Slik saken er opplyst, er det ikke noe som tilsier at megleren var kjent med de nye tallene vedrørende fellesutgifter. Bebyggelsen var fra 1975, og det må da også være påregnelig at det kan bli utgifter til vedlikehold m.m. I salgsoppgaven er det også gitt diverse opplysninger om vedlikeholdsbehovet og investering i garasjeanlegg. Klageren fikk følgelig mye informasjon om vedlikeholdsplaner for borettslaget.

Megleren har ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og erstatningskravet fører ikke frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.