Klage nr 2017167

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. september 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Grønland

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Den 24. april 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren anfører at megleren formidlet feil informasjon til interessentene, slik at klageren etter avtalen påtok på seg et økonomisk ansvar overfor kjøperen. Klageren krever erstatning med
kr 750 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren hadde søkt om refinansiering, og ba innklagedes megler om en verdivurdering av leiligheten. Klageren var ikke på boligjakt på dette tidspunktet, men likevel ba megleren, da hun kom i forbindelse med verdivurderingen, om at klageren skulle skrive under på en oppdragsavtale. Verdivurderingen ble satt til kr 4 800 000.

Klageren drev med oppussingsarbeider, og hadde blant annet gjort om en bod til våtrom, men dette ble ikke godkjent av borettslaget. Det var først på dette tidspunktet at klageren bestemte seg for å selge. Leiligheten ble solgt for kr 4 050 000. Før budrunden spurte megleren om klageren tok på seg ansvaret for påleggene fra borettslaget. Klageren svarte at hun påtok seg ansvaret for å oppklare situasjonen, og at dette ikke ville få negative konsekvenser for den eventuelle kjøperen. Det er ikke det samme som at klageren tok på seg det økonomiske ansvaret for å gjennomføre påleggene fra borettslaget, slik megleren formidlet til interessentene.

Etter at leiligheten var solgt, mente megleren at klageren skyldte henne et cruise som takk for jobben. Klageren laget et takkekort, og ga megleren fire billetter til et cruise, som hun hadde liggende.

Megleren har etter dette opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever erstatning med kr 750 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Salgsprosessen

Klageren var på boligjakt. Det var ingen forutsetning for verdivurderingen at klageren skrev under på en oppdragsavtale. Siden klageren ikke fikk den boligen hun hadde lagt inn bud på, ble salg satt på vent frem til august 2017.

I april 2017 ble leiligheten verdivurdert til kr 4 500 000, men siden boligmarkedet var dårligere da den skulle legges ut for salg i september, ble partene enige om å sette prisantydningen lavere, til kr 4 150 000. I tillegg kommer påleggene fra borettslaget, som megleren ikke ble klar over før om morgenen før budrunden. Megleren tok kontakt med klageren og spurte hvordan disse skulle håndteres, og da svarte klageren at hun tok på seg det økonomiske ansvaret overfor borettslaget. Dette ble videreformidlet til interessentene.

Det er riktig at megleren foreslo å ta inn en bestemmelse i kjøpekontrakten om at klageren tok på seg det økonomiske ansvaret overfor borettslaget. Noe annet ville vært i strid med god meglerskikk.

Tilbakeholdte beløp

Hele salgssummen, bortsett fra to tilbakeholdte beløp, er utbetalt til klageren. Det ene av disse er avtalt mellom kjøperen og klageren. Når det gjelder det andre tilbakeholdet, er innklagede enig med klageren om at borettslaget ikke hadde hjemmel til å kreve tilbakehold, men det er uten betydning for denne saken. Megleren måtte gjøre som hun ble bedt om.

Klageren anfører at hun ikke fikk innvilget mellomfinansiering på grunn av de tilbakeholdte beløpene. Banken var villig til å gå med på pantefrafall mot annen sikkerhet. Klageren gikk etter hvert med på dette forslaget, men hun ventet lenge med å svare.

Det er ikke riktig at megleren ba om å få gaver fra klageren.

Megleren har opptrådt i samsvar med god meglerskikk, og det er derfor ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen klart ikke kan føre frem.

Klageren har vist til en rekke forskjellige punkter, hvor hun mener at megleren har forsømt seg. Nemnda har vurdert de enkelte klagepunkter, men finner ikke at noen av disse kan føre frem. Det skal særskilt bemerkes at når det gjelder at megler tilbakeholdt et beløp etter pålegg fra borettslaget, kan megler ikke kritiseres her selv om borettslaget neppe hadde adgang til å kreve tilbakehold. En megler forplikter seg til å overdra leiligheten i heftelsesfri stand, og megler måtte derfor etterkomme pålegget. Nemnda har imidlertid ikke tatt stilling til konflikten mellom klageren og borettslaget.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.