Klage nr:
346/06
Avgjort:
07.02.2007
Saken gjelder:
Arealsvikt
Foretakets navn:
Proff Eiendomsmegling AS

Saksframstilling

Klagerne har kjøpt en eiendom gjennom innklagede som megler. Klagerne hevder at det er oppgitt feil areal ved markedsføring av boligen.

Faglig leder for foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Det er i salgsoppgaven opplyst at eiendommen har et bruttoareal på 240 m2 og boareal på 211 m2. Ved nøye måling ved salg blir arealet målt til henholdsvis 208 og 190 m2. Klagerne mener dette er i strid med emgll. § 3-6 punkt 6 og § 3-7.

Innklagede anfører:

Det er i salgsoppgaven brukt areal gitt av takstmann. Dette er en anerkjent takstmann som brukes mye når det gjelder taksering og oppmåling. Det fremgår av taksten at arealene er oppgitt i henhold til NTFs retningslinjer. Det fremkom ikke på noe tidspunkt under salgsprosessen opplysninger som skulle tilsi at innklagede burde undersøkt arealene nærmere.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det ble ikke fremlagt noen takst ved kjøpet den 11. september 2003. Ved spørsmål om det var foretatt noen takst eller tilstandsrapport svarte innklagedeifølge klagerne at noe slikt ikke forelå eller var foretatt. Klagerne finner det merkelig at det nå dukker opp en takst fra 15. juni 2000. Klagerne stiller spørsmål med hvorfor den ikke ble fremvist ved salget. Var eiendommen forsøkt solgt i 2000, og var det i så fall gjennom samme meglerforetak. «Hele byen» visste at huset var råttent, og klagerne spør om det var derfor det ikke ble solgt i 2000.

Eiendomsmeglere pleier å ha egne takstmenn som går igjennom salgsprosjektet og måler opp arealet før det legges ut for salg. Hvorfor sørget ikke innklagede for at ny oppmåling ble foretatt? Klagerne måtte gå ut fra at arealet oppgitt i salgsoppgaven var korrekt.

Klagerne krevde ikke takst/tilstandrapport fordi salgsoppgaven presenterte huset som et fullrenovert, nytt hus.

Når det gjelder takstmannen har klagerne vært i kontakt med ham i 2004 i forbindelse med råte i badet i 1. etasje. Han fremstår ikke som noen anerkjent takstmann i byen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Saken gjelder påstand om feil oppgitt areal ved salg av boligeiendom.

Det er i salgsoppgaven ved kjøpet oppgitt at arealet var 240 m2 bta og 211 m2 boa. Klagerne har fremlagt salgsoppgave ved salg som viser areal på henholdsvis 208 og 190 m2. Reklamasjonsnemnda har ut fra den fremlagte dokumentasjon ingen forutsetning for å ta stilling til hvilket areal som er korrekt.

Innklagede skal ifølge klagerne ha benektet at det forelå en takst ved salget i 2003. Dette synes ikke korrekt da innklagede selv anfører at han har benyttet arealangivelser fra takst avholdt i 2000. Imidlertid vil en så gammel takst ha begrenset verdi som beskrivelse av eiendommens tilstand og verdi på salgstidspunktet. Nemnda finner derfor ikke grunn til å kritisere innklagede for ikke å ha lagt frem den gamle taksten ved salget. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning kunne resultatet blitt annerledes dersom den gamle taksten hadde påpekt feil og mangler som ikke var dokumentert utbedret.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Klageren gis ikke medhold i klagen

Oslo, den 7. februar 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant