Klage nr 2018085

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. september 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Eie Eiendomsmegling avd. Stavanger Niels Juels gate

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Den 6. oktober 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Klageren anfører at megleren har håndtert oppdraget på en kritikkverdig måte hva gjelder fastsettelse av prisantydning og oppsigelse, og krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt kritikkverdig.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Prisantydningen

I forbindelse med oppdragsinngåelsen erkjente megleren at hans foretak er dyrere enn konkurrentene, men klageren ble forklart at hun ville få mer ut av salget dersom han valgte dem. Megleren anbefalte å sette prisantydningen til kr 2 300 000. Senere presset megleren klageren til å sette ned prisantydningen. En megler kan ikke anbefale en annen prisantydning enn det han tror at boligen kan bli solgt for. Hvis det er tilfelle her, har megleren opptrådt i strid med god meglerskikk, samt Norges Eiendomsmeglerforbunds etiske retningslinjer.

Oppsigelsen

Siden boligen ikke var solgt påsken 2018, spurte klageren om hun som var oppført som bistandsmegler, kunne overta oppdraget. Klageren hadde dårlig kjemi med han som hadde hatt ansvaret frem til dette tidspunktet. Etter at klageren ikke ønsket å etterkomme innklagedes råd om å sette ned prisantydningen til kr 2 200 000, ble oppdraget sagt opp, uten nærmere begrunnelse. Dette er uhøflig opptreden.

Andre kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget

Megleren mente at det ikke fantes noe egnet sted å henge opp salgsplakat. Det hadde ikke vært noe problem å henge opp plakat på klagerens terrasse.

Klageren krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling for oppdraget.

Innklagede har i korte trekk anført:

Prisantydningen

Det er riktig at megleren anbefalte klageren å sette prisantydningen til kr 2 300 000. Dette ble gjort etter en konkret vurdering, slik markedet var på dette tidspunktet. Det er alltid en risiko for at markedet endrer seg, og det var det som skjedde her.

Klageren ønsket at prisantydningen skulle oppjusteres til kr 2 390 000. Etter meglerens mening ville prisøkning gjøre det vanskeligere å selge boligen. Dette ble klageren gjort oppmerksom på, men megleren gjorde som hun ba om.

Oppsigelsen

Det er også riktig at klageren spurte om bistandsmegleren kunne overta oppdraget, men hun ønsket ikke å ta over. For en megler er det viktig at selgeren lytter til råd.

Etter en grundig vurdering kom innklagede frem til at de ikke ønsket å fortsette samarbeidet. Det er ikke riktig at megleren sa opp oppdraget etter en telefonsamtale.

Vederlagsnedsettelse

Eiendomsmeglingsloven § 7-7 gjelder vederlag, ikke utlegg. Innklagede har ikke krevd klageren for vederlag, kun avtalte og dokumenterte utlegg. Det foreligger uansett ingen pliktforsømmelse fra meglerens side.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om nedsettelse av vederlag.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder prisantydningen, fastsettes den etter meglers skjønn basert på hva «riktig» pris er på salgstidspunktet. Nemnda kan ikke se at megleren har forsømt seg her.

Megleren hadde rett til å frasi seg oppdraget, jf. oppdragsavtalen punkt 5. Det følger for øvrig av eiendomsmeglingsloven.

Eiendomsmeglingsloven § 7-7 bestemmer at vederlaget kan settes ned dersom megleren har gjort seg skyldig i en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse». Ut fra det som fremgår, finner nemnda det klart at det ikke er grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Innklagede har gjort gjeldende at de ikke har beregnet noe vederlag, men kun krevd dekning av utlegg. Nemnda bemerker at innklagede har krevd betaling for markedspakke og grunnpakke, jf. oppdragsavtalen. Disse pakkene inneholder imidlertid et element av vederlag.

Nemnda bemerker videre at oppdragsavtalen ikke er summert, noe som er et krav etter eiendomsmeglingsloven § 6-4 første ledd nr. 6.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.