Klage nr 2018094

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. september 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Jessheim

Saken gjelder:                Feil/manglende opplysninger

Saksfremstilling:

Den 4. juni 2018 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren ikke ga tilstrekkelig informasjon om garasjeplassen, og at han ikke gjorde nok for at klageren skulle få undersøke denne på visningen. Klageren krever erstatning med kr 51 250.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Siden klageren sitter i rullestol, må han gå ut på baksiden av bilen, og derfor var det viktig for ham å kunne parkere bilen med fronten inn mot veggen. På visningen spurte han megleren om han kunne få se parkeringsplassen, men det var ikke mulig før etter visningen. Siden klageren ikke kunne være igjen, fikk han i stedet se et bilde av parkeringsplassen på meglerens telefon, men dette var intetsigende.

Klageren kjøpte leiligheten dagen etter. Senere viser det seg at parkeringsplassen i realiteten er en endeplass, og at man må rygge inn. Av den grunn ønsket klageren trekke seg fra kjøpet. Det endte med at interessenten med det nest høyeste budet tok over leiligheten, mot at klageren dekket mellomlegget på kr 50 000 pluss dokumentavgift.

I salgsoppgaven stod det at leiligheten hadde garasje, men det var ingen bilder av den. Dette er kritikkverdig. Megleren burde i alle tilfeller forklart klageren at det var snakk om en endeplass.

Siden leiligheten ble solgt med garasje, forventet klageren at han skulle få lov til å se garasjen på visningen. At det ikke var mulig, burde stått i salgsoppgaven.

Klageren krever erstatning for mellomlegget pluss dokumentavgiften, totalt kr 51 250.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er ikke riktig at bildet klageren fikk se var intetsigende. Hvis det var viktig for ham at det ikke skulle være en endeplass, burde han gitt megleren beskjed om det. Bildet viser for øvrig at parkeringsplassen ikke er på enden av rekken.

Da klagerne ønsket å trekke seg fra kjøpet, tok megleren kontakt med interessenten som hadde det nest høyeste budet, og spurte om han fortsatt var interessert. Det var han, mot at klageren dekket mellomlegget pluss dokumentavgiften. På grunn av dette ble klagerens tap begrenset betraktelig.

Siden salgsoppgaven ikke inneholdt noe bilde av parkeringsplassen, kunne klageren kontaktet megleren og spurt om å få det, eller bedt om privat visning. Megleren var alene på visningen, og derfor kunne han ikke sette av tid til å vise klageren hvordan parkeringsplassen så ut, mens det var andre interessenter til stede. I slike situasjoner, hvor en interessent har særlige ønsker om steder han vil undersøke, er det vanlig å gjøre dette etter endt visning.

Innklagede bestrider at megleren misligholdt sin opplysningsplikt, eller at oppdraget før øvrig ble håndtert i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda finner at klagen klart ikke kan føre frem.

Når garasjeplassen og det forhold at klageren måtte kunne parkere bilen med fronten inn mot veggen, var av vesentlig betydning, hadde klageren her all oppfordring til å undersøke hvordan garasjeplassen var eller ta forbehold i budet i den forbindelse. Denne muligheten benyttet klageren seg ikke av, selv om megleren tilbød seg å vise garasjeplassen etter visningen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.