Klage nr 2018095

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. september 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       PrivatMegleren Première

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Den 28. juni 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Klageren anfører at flere sider av oppdraget ble håndtert på en kritikkverdig måte, herunder slurvete markedsføring og manglende tilgjengelighet, og krever at meglernes vederlag faller bort i sin helhet.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren har listet opp 26 kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget:

 • Slurv, dårlig arbeidsmetodikk og kritikkverdig oppførsel
 • Innklagedes håndtering av oppdraget førte til tap av salg
 • Slurv ved markedsføringen av huset
 • Unødvendig utsettelse av markedsføring
 • Salgsplakat ble hengt opp for sent
 • Den nye megleren byttet ikke ut den gamle plakaten
 • Klageren ble ikke ivaretatt som oppdragsgiver
 • Klageren fikk ikke beskjed om DM var sendt ut
 • Manglende interesse for å holde ubetalte visninger
 • Klageren måtte holde seks visninger på egen hånd
 • Klageren ble presset til å sette ned prisen
 • Fullmektigen fulgte ikke med under visningen
 • Fullmektigen kommuniserte kun pr. SMS
 • Fullmektigen ga opp
 • Fullmektigen var passiv
 • Klageren ble stemplet som «vanskelig»
 • Stor interesse for boligen
 • Søndagsvisninger var forbeholdt nye kunder
 • Uttalelsen «finn en megler som gidder å hjelpe deg»
 • Den ene megleren slang på røret, men ringte opp senere for ytterligere utskjelling
 • Oppdraget lå på en annen meglers digitale profil
 • Ubehagelig møte hos innklagede
 • Nedlatende holdninger og ansvarsfraskrivelse
 • Ny privatvisning
 • Manglende respons på garasjetilbud

Markedsføring

Meglernes markedsføring av klagerens bolig er kritikkverdig. Salgsplakat ble for eksempel ikke hengt opp før én måned etter oppdragsinngåelsen. Klageren har i etterkant blitt fortalt at datteren til naboene hennes ville lagt inn bud på boligen dersom de hadde sett plakaten på et tidligere tidspunkt. I stedet kjøpte hun en annen bolig. Videre tok det to måneder før ny plakat med oppdatert kontaktinformasjon ble hengt opp etter at en annen megler tok over oppdraget. Et annet kritikkverdig forhold er at eiendomsmeglerfullmektigen generelt var passiv. I stedet for å aktivt fremme kjøpsargumenter overfor interessentene, mente han at klageren måtte tåle at de var kritiske til boligen. Endelig anbefalte fullmektigen å drøye markedsføringen seks uker på grunn av fellesferien, noe han ikke burde gjort, fordi markedet var på vei ned.

Visninger

Siden klageren ikke betalte for visninger ut over det som var inkludert i pakken, virket det som at meglerne var lite villige til å gjøre en god jobb. I stedet ble mange visninger overlatt til henne, ofte begrunnet med at meglerne ikke hadde tid. Videre kunne ikke fullmektigen svare på om de som hadde vært på en av visningene hadde vært i alle etasjene, og det beviser at han ikke fulgte med. Dessuten ble de visningene som ble satt opp, satt opp på dårlige tidspunkter, ofte på kvelden da det var mørkt. 

Tilgjengelighet

Ved flere anledninger tok klageren kontakt med meglerne, uten at de tok telefonen. Dette gjaldt også da hun ringte hverdager mellom kl. 10 og kl. 16. I stedet foregikk den meste av kommunikasjonen på SMS, noe som er uheldig. I tillegg sa fullmektigen ved oppdragsinngåelse at han ikke skulle på ferie, men en ukes tid senere var han det, og da fikk ikke klageren tak i ham.

Andre kritikkverdige sider ved meglernes håndtering av oppdraget

En annen megler tok over etter at fullmektigen hadde sluttet ved kontoret, men han var svært travel, og klarte derfor ikke å følge opp klageren på en god måte. I tillegg var han uhøflig i telefonen, og ved én anledning ble klageren skjelt ut mens hun var på jobb.

Da boligen ikke ble solgt, presset meglerne klageren til å sette ned prisen. Fullmektigen sa blant annet at innklagede ville si opp oppdraget dersom det ikke ble gjort. Ved flere anledninger ble klageren stemplet som «vanskelig», for eksempel da hun klaget på slurvete markedsføring. I et møte med en tredje megler ble klagerens 22 år gamle sønn bedt om å holde munn da han sa at meglerne ikke kunne presse klageren til å sette ned prisen.

En ulempe med boligen var at den ikke hadde egen garasje, og derfor innhentet klageren etter hvert et anbud på dette. Tilbudet ble sendt til megleren, men klageren fikk ikke svar.

Klageren mener innklagedes meglere har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever at vederlaget deres faller bort i sin helhet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Markedsføring

Markedspakken klageren valgte er god, og sørger for god eksponering. Det er riktig at fullmektigen anbefalte å ikke legge ut boligen før etter fellesferien, men det ble gjort etter en konkret vurdering. Når det gjelder salgsplakaten, ble den hengt opp samme helg som annonsen ble lagt ut, og det er ikke riktig at klageren gikk glipp av et salg på grunn av dette. Datteren til naboen var på begge de to første visningene, men de konkluderte med at boligen ikke var noe for henne.

Visninger

Det er særlig én søndag som har vært omtvistet. Selv om megleren ved flere anledninger ga beskjed om at han ikke kunne ha visning denne dagen, fortsatte klageren å mase. Det hadde ikke vært noe problem å få en kollega til å ta visningen, men da måtte klageren i så fall betalt for denne, og det var visst ikke aktuelt. Dette er en av grunnene til at klageren holdt enkelte av visningene på egen hånd. Det er uansett ikke uvanlig at en selger har privatvisninger uten at megleren er til stede.

Tilgjengelighet

Klageren ringte på ubeleilige tidspunkter. En megler skal være tilgjengelig for oppdragsgiverne sine, men et sted går grensen. Det hendte at klageren sendte SMS dersom hun ikke fikk tak i fullmektigen, og da svarte han ofte på disse i stedet for å ringe opp igjen. Når det gjelder ferien, er det riktig at fullmektigen var bortreist de to første ukene i juli, men det betød ikke at han tok ferie fra klagerens oppdrag. Han var alltid tilgjengelig. Første visning var for øvrig ikke før første helgen i august.

Andre sider ved meglernes håndtering av oppdraget

Før den andre megleren tok over etter fullmektigen, ringte han fullmektigen og den daglig lederen for å høre hvem klageren var. Han fikk da høre at hun var spydig, og at problemet lå der. Han valgte likevel å ta over oppdraget. Det første han anbefalte var å «løfte» annonsen på FINN.no, noe som kostet kr 1 500. Dette var helt uaktuelt for klageren, og i stedet valgte megleren å trekke beløpet fra vederlaget sitt, slik at de fikk et godt utgangspunkt for salget.

Det er ikke riktig at meglerne presset klageren til å sette ned prisen, men siden markedet var tregt, ble hun anbefalt å gjøre det.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Som det fremgår under gjengivelsen av klagerens anførsler, gjelder saken påstått pliktforsømmelse fra meglers side nærmere spesifisert i 26 ulike punkter.

Nemnda har ut fra en totalvurdering av samtlige klagepunkter kommet til at klagen klart ikke kan føre frem. Særskilt skal bemerkes:

Når det gjelder klagerens tilbud om lydopptak og video, har nemnda klar praksis på at slike «bevis» ikke tas i betraktning.

Klageren har anført at oppdragsavtalen ikke er undertegnet. Dette er imidlertid feil.

Nemnda forstår klageren slik at de sentrale klagepunkter knytter seg til markedsføring, meglers tilgjengelighet og visning. For at meglers vederlag skal kunne settes ned må megler ha gjort seg skyldig i «en ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Bestemmelsen gjelder kun vederlag og ikke utlegg. Nemnda finner at de tre involverte meglernes håndtering av dette oppdraget ikke er av en slik art at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Nemnda nevner avslutningsvis at uttalelsen fra naboen om interessen for eiendommen ikke kan vektlegges. Denne uttalelsen er utarbeidet etter at megler hadde sagt opp oppdraget.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.