Klage nr 2018097

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. september 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       PrivatMegleren Porsgrunn

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Høsten 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagernes bolig. Klagerne anfører at megleren ikke informerte om interessen fra en interessent som tidligere hadde fått sitt bud avslått, og krever erstatning med cirka kr 170 000.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Klagerne er representert ved advokat.

Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

Klageren har i korte trekk anført: 

Meglerens verdivurdering var på kr 2 990 000. Senere viste det seg at det var noe feil med grunnmursblokkene. Produsenten av grunnmursblokkene anslo at utbedring ville koste rundt kr 150 000, men megleren anbefalte å sette prisantydningen til kr 2 450 000.

Etter en privat visning mottok klagerne et bud på kr 2 200 000. Megleren mente budet var for lavt, og anbefalte klagerne å avslå. Det var visst svært mange som hadde lastet ned salgsoppgaven.

Senere ble det avholdt en ny privat visning. Slik klagerne oppfattet det, drev interessenten med kjøp og salg av eiendommer, og det virket som at megleren kjente ham fra før. Klagerne overhørte en samtale mellom dem, hvor megleren anbefalte interessenten å legge inn et bud på kr 2 200 000, det vil si det samme beløpet som megleren tidligere hadde anbefalt klageren å avslå. Denne gangen ble klageren anbefalt å gi et motbud på 2 250 000. Motbud ble gitt, og dette ble akseptert av kjøperen. Et halvt år senere ble boligen lagt ut for kr 4 450 000.

I etterkant viser det seg at den første interessenten, som også la inn bud på kr 2 200 000, var villig til å betale nært opp mot prisantydning. De hadde bedt megleren om motbud, men da skal megleren ha sagt at det ikke var noe vits, for klagerne var så gamle at de ikke ville forstå hva det betød.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må holdes erstatningsansvarlig for differansen mellom minst kr 2 420 000 og kr 2 250 000, totalt ca. kr 170 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Etter at den første interessenten fikk sitt bud avslått, ga megleren dem beskjed om at klageren ikke ønsket å gå under prisantydning. Megleren tok kontakt med den samme interessenten ti dager senere, men da hadde de kjøpt en annen bolig.

Totalt 25 personer fikk tilsendt salgsoppgaven. Megleren tok kontakt med alle. Ut fra den totale interessen må man kunne legge til grunn at boligen ble solgt til markedspris.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk. Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Nemnda mener at meglerens rådgiving her var kritikkverdig og i strid med god meglerskikk. Ifølge klagerne skal megleren ha uttalt at det så tidlig i salgsprosessen ikke var noen vits med motbud til første budgiver, som ba om et motbud opp mot prisantydning. Uansett var klagerne angivelig så gamle (64 og 67 år) at de ikke ville forstå hva et motbud betød. Dette er ikke tilbakevist eller bestridt fra innklagedes side i tilsvaret, og nemnda legger til grunn det klagerne her har opplyst.

Innklagede har i tilsvaret opplyst at totalt 25 personer fikk tilsendt salgsoppgaven, og at megleren snakket med eller forsøkte å kontakte alle interessentene. Dette er imidlertid ikke dokumentert ved fremleggelse av for eksempel telefonlogg. Det er innklagede/megler som den profesjonelle part som må sørge for notoritet over og har bevisbyrden for at dette virkelig ble gjort.

Slik saken er opplyst, mener nemnda at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og at innklagede må være erstatningsansvarlig etter reglene om arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1.

Første budgiver hadde antydet at de ville gi kr 2 390 000, det vil si kr 140 000 over salgsprisen. Nemnda finner det derfor sannsynliggjort at klagerne har lidt et økonomisk tap på kr 140 000.

Klagerne har krevd dekket utlegg med kr 20 000 pluss mva, som nemnda går ut i fra er utgifter til advokat. Nemnda har fast praksis på at klagerne ikke blir tilkjent dekning av advokatutgifter under klagebehandlingen. Det er ingen grunn til å gjøre noe unntak her.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til innklagede har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og innklagede må betale 140 000 kroner i erstatning til klagerne.