Klage nr 2018101

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. september 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Eiendomsmegler Vest AS Åsane Bergen

Saken gjelder:                Feil/manglende opplysninger

Saksfremstilling:

Den 14. juni 2018 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren på visningen ga uriktige opplysninger om bortfesterens vilje til å inngå forhandlinger om innløsning, og krever erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

På visningen sa megleren at bortfesteren var villig til å forhandle om innløsning. Han fortalte at flere hadde fått innløst tomtene sine, og det til en lavere pris enn 40 %-regelen. Klageren fikk et klart inntrykk av at bortfesteren ville være positiv til å inngå forhandlinger med ham.

Da klageren tok kontakt med bortfesteren etter kjøpet, viste det seg at han ikke var villig til å forhandle om innløsning. I så fall måtte det skje etter 40 %-regelen.

Innklagede anfører at klageren burde tatt forbehold i budet eller i kjøpekontrakten. Klageren var imidlertid ikke klar over at det var mulig. Hvis det var mulig, burde megleren gitt ham beskjed om dette.

Innløsning av tomten var en forutsetning for kjøpet. Siden megleren ga feil opplysninger om bortfesterens vilje til innløsning, krever klageren erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

I salgsoppgaven sto det at det var muligheter for innløsning, men at det ville koste rundt
kr 600 000. Det er riktig at megleren på visningen sa at det kanskje ville være mulig å få innløst tomten til en lavere pris, men han presiserte at dette var rykter. Klageren hadde derfor ingen grunn til å forvente noe annet enn det som følger av salgsoppgaven.

Hvis det var viktig for klageren at tomten kunne innløses til en lavere pris, burde han tatt forbehold om dette i budet sitt eller i kjøpekontrakten.

Det er etter dette ikke grunnlag for erstatning. Klageren har dessuten ikke sannsynliggjort at han har lidt noe økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Avgjørende for nemnda er at det i salgsoppgaven stod klart at innløsning av tomten ville koste ca. kr 600 000, og at dette var basert på tomtefestelovens ordning. Festeavtalen var vedlagt salgsoppgaven.

Riktignok har megler opplyst på visningen at det kanskje var mulighet for å løse inn tomten til en lavere pris. Det er uheldig at en megler kommer med en slik antydning basert på rykter. Det som fremgår av salgsoppgaven må imidlertid her gå foran. Da klageren var klar over det som stod i salgsoppgaven, hadde han en oppfordring til å undersøke nærmere muligheten for en lavere innløsningssum før han ga bud.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.