Klage nr 2018106

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. september 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Frem Eiendomsmegling I AS

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Saken gjelder en hytte som innklagede formidlet sommeren 2016. Hytta ble den gang ikke solgt, og selgerne bestemte seg for å ikke selge. Oppdraget ble derfor avsluttet. Senere, uten at innklagede var involvert, solgte selgerne hytta til klagerne. Siden selgerne ønsket at innklagede skulle bistå med oppgjøret, ble det inngått oppdragsavtale om dette.

Klagerne anfører at megleren burde undersøkt om en ATV som skulle medfølge salget, var uten pengeheftelser, og krever erstatning med kr 96 500.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda har kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I kjøpekontrakten sto det at eiendommen skulle overdras uten pengeheftelser, og at ATV-en skulle medfølge som tilbehør. Etter avtalen skulle derfor eiendommen og tilbehøret vært overdratt uten heftelser.

Siden megleren ikke undersøkte om ATV-en var uten pengeheftelser, har klagerne blitt påført et økonomisk tap, som innklagede må erstatte, totalt kr 96 500.

Innklagede har i korte trekk anført:

Siden det er tale om et oppgjørsoppdrag, fikk megleren aldri muligheten til å undersøke hvorvidt ATV-en var heftelsesfri eller ikke. Kjøpekontrakten kan uansett ikke forstås på den måten klagerne anfører. Det sto at «eiendommen» overdras uten pengeheftelser, ikke tilbehøret.

Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelsesplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Megleren påtok seg her et oppgjørsoppdrag. Det fremgår av kjøpekontraktens § 4 at «eiendommen» skal overdras fri for pengeheftelser. En naturlig forståelse av dette er at det gjelder eiendommen som sådan, det vil si selve hytta, og ikke det løsøre, herunder ATV´en, som selger og kjøper særskilt avtalte skal følge med, jf. kontrakten § 6 om tilbehør. 

Nemnda har med dette ikke tatt stilling til om selgeren har noe ansvar vedrørende det salgspantet som var registrert på ATV´en.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.