Klage nr 2018111

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 17. september 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Meglerhuset Nylander AS Søndre gate

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Den 7. august 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagernes eiendom. På salgstidspunktet hadde klagerne flere leieboere. Da klagerne sa opp disse, ble en kopi av oppsigelsen sendt til megleren. Senere viste det seg at oppsigelsene var ugyldige. Klagerne anfører at megleren burde oppdaget dette, og krever at vederlaget settes ned med kr 40 000.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Da klagerne sendte oppsigelsen til leieboerne, ble en kopi sendt til megleren. Selv om det var klagerne selv som skulle ordne med oppsigelsen, burde megleren, da hun fikk se hva klagerne hadde skrevet som oppsigelsesgrunn, gitt klagerne beskjed om at den ikke var gyldig.

Siden den ene leieboeren nektet å flytte ut, engasjerte klagerne advokat, som ordnet opp ved å sende en gyldig oppsigelse. På grunn av meglerens manglende oppfølgning, måtte klagene altså betale for advokathjelp, totalt kr 17 050. I tillegg kommer påløpte renter på grunn av mellomfinansieringen, totalt kr 5 000.

Slik klagerne ser det, bør meglerens honorar settes ned med minst kr 40 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Siden eiendommen hadde vært utleid over flere år, og klagerne hadde ført regnskap over inntekter og utgifter i forbindelse med dette, antok megleren at klagerne drev med utleie som del av en næringsvirksomhet. Innklagede presiserer at eiendommen ble markedsført som næringseiendom, ikke som bolig.

Det er ikke grunnlag for nedsettelse av meglerens honorar. Når det gjelder erstatning, har ikke klagerne lidt noe økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen klart ikke kan føre frem. Det er ikke nødvendig for nemnda å ta stilling til om saken skal avvises fordi det eventuelt dreier seg om næringsforhold.

Salgsobjektet her dreier seg om en bygård markedsført som en næringseiendom, og hvor det var flere leietakere. Det er på det rene at klageren selv skulle sende oppsigelser til leietakerne, da eiendommen skulle selges. Megleren var kopiadressat på oppsigelsene.

I utgangspunktet kan ikke en megler ha noe ansvar for å kontrollere at oppsigelsene oppfylte lovens formkrav, da dette heller ikke var gjort til en del av oppdraget, jf. oppdragsavtalen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.