Klage nr 2017203

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Vestbo Garanti Sentrum AS

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Den 22. august 2017 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet, ved å bruke sin forkjøpsrett som medlem i boligbyggelaget. Klageren anfører at megleren ikke burde oppfordret ham til å delta i budrunden, og mistenker at megleren under budrunden fortalte den andre budgiveren at klageren hadde lang ansiennitet. Klageren krever erstatning med
kr 450 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Selv om megleren var klar over at klageren hadde 40 års ansiennitet i boligbyggelaget, ble klageren oppfordret til å delta i budrunden. Etter at en annen budgiver hadde lagt inn et bud på kr 1 350 000, ga klageren beskjed om at han ikke kom til å legge inn et høyere bud. Den andre budgiveren økte deretter sitt bud til kr 1 400 000, før han igjen økte det til kr 1 800 000. Leiligheten ble dermed solgt for kr 550 000 over prisantydning 

Klageren mistenker at megleren under budrunden fortalte den andre budgiveren at klageren hadde lang ansiennitet. Megleren burde heller ikke oppfordret klageren til å legge inn bud.

Klageren krever erstatning med kr 450 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er ikke riktig at megleren informerte den andre budgiveren om klagernes ansiennitet. Grunnen til at den andre budgiveren økte sitt bud to ganger, var fordi han selv hadde dårlig ansiennitet. Han ville sikre at han fikk leiligheten.

Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det dreier seg her om salg av en borettslagsleilighet. I salgsoppgaven under diverse og under forkjøpsrett fremgikk det at det var vedtektsfestet forkjøpsrett til leiligheten. Klageren som hadde forkjøpsrett, hadde da eventuelt en foranledning til undersøke nærmere hva forkjøpsretten innebar. Det er også klageren som valgte å tre inn i høyeste bud.

Klageren har gjort gjeldende at megleren ikke skulle opplyst til den andre budgiveren hvilken ansiennitet klageren hadde. Dette er imidlertid en udokumentert påstand, og innklagede har bestridt at megleren ga slik informasjon. Da det står påstand mot påstand, kan nemnda ut fra sin skriftlige saksbehandling ikke ta stilling til dette. Nemnda bemerker imidlertid at det ikke ville være i strid med god meglerskikk om megler hadde opplyst til den andre budgiveren at det kan være personer med høyere ansiennitet som kan være interessert i leiligheten.

Klageren har videre gjort gjeldende at megleren oppfordret han til å delta i budrunden. Dette er også en udokumentert påstand, som innklagede har bestridt. Det var for øvrig fritt frem for klageren om han ville delta i budrunden, eller om han ville avvente høyeste bud og benytte forkjøpsretten.

Nemnda nevner til slutt at det slik saken er opplyst, er det ikke noe som tilsier at leiligheten ble markedsført med «lokkepris».

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.