Klage nr 2018055

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Hjem Eiendomsmegling Tromsø

Saken gjelder:                Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

Den 23. januar 2017 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren burde opplyst om at ytterdøren var ødelagt, og krever erstatning med kr 20 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

Klageren har i korte trekk anført:  

Avvisning

Innklagede anfører at klageren ikke er forbruker, og at saken derfor må avvises. At klageren leier ut en bolig han kjøpte som privatperson, gjør han ikke til næringsdrivende.

Ytterdøren

Siden megleren ikke hadde med penn på overtakelsen, ble ikke overtakelsesprotokollen underskrevet. Klageren bad derfor om at megleren sendte over en kopi så fort han kom på kontoret, men det gjorde ikke megleren. Da klageren purret på megleren to dager senere, gav klageren beskjed om at han ønsket å gjøre en merknad til overtakelsesprotokollen. Etter at megleren hadde dratt fra overtakelsen, hadde klageren oppdaget at ytterdøren var ødelagt. Klageren holdt derfor tilbake kr 20 000 da han fikk oversendt overtakelsesprotokollen to dager senere, fem dager etter overtakelsen. Megleren brøt sin opplysningsplikt da han ikke opplyste om den ødelagte døren. Det må legges til grunn at han var klar over forholdet.

Andre kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget

Klageren har for øvrig listet opp en rekke kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget:

  • Megleren burde opplyst om at en biopeis ikke fulgte med på kjøpet.
  • Megleren sjekket ikke klagerens finansiering.
  • Megleren gikk ikke gjennom kjøpekontrakten på kontraktsmøtet.
  • Megleren hadde ikke med penn på overtakelsen.
  • Megleren sendte ikke over overtakelsesprotokoll før fem dager etter overtakelsen.
  • Megleren tok parti med selgeren.
  • Megleren tegnet ikke boligkjøperforsikring, selv om klageren hadde bedt ham om å gjøre det.
  • Megleren burde gitt klageren veiledning i prosessen med å holde tilbake penger.

Innklagedes megler har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og må erstatte det beløpet klageren har holdt tilbake, kr 20 000. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Avvisning

Innklagede ber nemnda ta stilling til om klageren er forbruker, og om klagen derfor må avvises. Klageren kjøpte ikke leiligheten for å bruke den selv, men for å leie den ut.

Ytterdøren

Megleren var ikke kjent med at ytterdøren var ødelagt, og dette ble heller ikke tatt opp med selgeren etter at megleren hadde forlatt leiligheten etter overtakelsen. Etter at klageren fikk oversendt overtakelsesprotokollen, ønsket han å holde tilbake kr 20 000. Selv om megleren mente at klageren ikke lenger hadde instruksjonsrett over pengene, anbefalte megleren at selgeren aksepterte tilbakeholdet. Beløpet står fortsatt på meglerens klientkonto.

Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at saken ikke skal avvises, og at klagen fører delvis frem.

Avvisningsspørsmålet

Nemnda mener et klageren må anses som forbruker, og at klagen ikke skal avvises. Det at klageren leier ut boligen gjør han ikke til næringsdrivende.

Ytterdøren

Det at ytterdøren var ødelagt, er et kjøper – selger forhold. Spørsmålet nå er om klageren kan kreve at innklagede skal utbetale til ham kr 20 000, som står på meglers konto. Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klageren krevde tilbakehold av kr 20 000 på grunn av ytterdøren. På dette tidspunktet hadde imidlertid klageren overtatt boligen og hadde ikke lenger instruksjonsrett over kjøpesummen. Da selgeren imidlertid aksepterte tilbakehold av
kr 20 000, dreier det seg om et avtalt tilbakehold. I en slik situasjon kan pengene ikke utbetales fra meglers klientkonto før selger og kjøper (klageren) er blitt enige, eller det foreligger rettskraftig dom. Det skal bemerkes at det ikke er noe grunnlag for å hevde at megler skjulte at ytterdøren var ødelagt.

Andre forhold

Klageren har anført en rekke forhold som han mener er kritikkverdig ved meglers håndtering av oppdraget. Flere av disse forholdene kan åpenbart ikke føre frem, men nemnda vil nevne enkelte forhold.

Biopeis: I salgsoppgaven er biopeisen gitt en fremtredende rolle i markedsføringen ved bruk av bilder av leiligheten. I en slik situasjon måtte det gå klart frem på sentral plass i salgsoppgaven at biopeisen ikke fulgte med. Det fremgår av bildene i salgsoppgaven at peisen fremstår som integrert i leiligheten.

Gjennomgang av kontrakten: Det er i samsvar med god meglerskikk at megler sammen med partene på kontraktsmøte gjennomgår kontrakten, med mindre begge parter er enige om noe annet. Slik saken er opplyst, samtykket ikke partene i at kontrakten ikke ble gjennomgått sammen med megler.

Boligkjøperforsikring: Megler har plikt til å formidle boligkjøperforsikring når han har tilbudet, og i dette tilfellet var det krysset av på at det skulle tegnes boligkjøperforsikring. Nemnda legger til grunn at megler glemte dette, men innklagede har opplyst at dette nå skal være bestilt.

Overtakelsesprotokollen: Det er ikke fremlagt noen protokoll som er undertegnet av begge parter. Megler var til stede på overtagelsen, og det er kritikkverdig at han ikke sørget for at protokollen ble undertegnet av begge parter. Han skulle også sende protokollen til partene rett etter overtagelsen, men dette skjedde først fem dager etterpå. På protokollen som er fremlagt for nemnda, har kun kjøper (klager) undertegnet med anmerkning om ytterdøren.

Meglers håndtering av de forholdene som er nevnt her, er kritikkverdige og i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Hjem Eiendomsmegling Tromsø har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klagerens krav om å få frigitt beløpet på 20 000 kroner innestående på meglers klientkonto førte ikke frem.