Klage nr 2018087

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Advokatfirmaet Silkebækken Hagen AS

Saken gjelder:                Feil opplysninger

Saksfremstilling:

Den 6. april 2018 kjøpte klageren en hytte som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren gav feil opplysninger om at det var kabel-TV på hytta, og krever erstatning med
kr 30 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Tomtestørrelsen

I både salgsoppgaven og i FINN-annonsen stod det at tomtestørrelsen var 1080 kvm., men da klageren søkte opp tomten på Kartverkets nettsider, stod det at den kun var på 550 kvm. Det viser seg at selgeren hadde en avtale med naboen om det resterende arealet, men denne kom først på plass etter at klageren hadde purret på megleren.

Kabel-TV

I FINN-annonsen stod det under «Fasiliteter» at det var kabel-TV på hytta, men det viser seg at det ikke er nettverk for verken kabel-TV eller internett der. Megleren har innrømmet at han gjorde en feil da kabel-TV ble listet opp i annonsen. Siden erstatningskravet var for lite til at innklagedes forsikringsselskap tok saken, tok klageren igjen kontakt med megleren, uten at partene har kommet frem til en løsning. Ved flere anledninger har megleren ikke svart på klagerens henvendelser, og han har generelt vært lite samarbeidsvillig.

I frykt for å måtte betale forsinkelsesrenter, overtok klageren hytta som planlagt. Megleren må erstatte klageren hva det koster å få installert kabel-TV, kr 30 000.

Internett

Innklagede anfører at klageren kan få installert parabol-TV gratis. For det første er det ikke fremlagt dokumentasjon som beviser dette. For det andre gir en parabol TV-signaler via satellitt, og da vil han ikke få internett på hytta.

Innklagede har i korte trekk anført:

Tomtestørrelsen

Den reelle tomtestørrelsen har hele tiden vært 1080 kvm. Det er ingen tinglysingsplikt i Norge.

Kabel-TV

Megleren har innrømmet at han gjorde en feil da han huket av for «kabel-TV», og dette har han beklaget overfor klageren. Det er imidlertid ikke holdepunkter for at klageren har lidt et økonomisk tap. Megleren har vært i kontakt med en leverandør av TV-tjenester, og forklart til klageren at det er mulig å få installert parabol-TV gratis. Det er derfor ikke grunnlag for erstatning.

Skulle nemnda komme til at det er grunnlag for erstatning, kan ikke det økonomiske tapet i så fall beregnes ut fra hva det koster å få installert kabel-TV på hytta. Det avgjørende må være om klageren ville betalt mindre for hytta hvis «kabel-TV» ikke var listet opp under «Fasiliteter» i FINN-annonsen.

Internett

Klagerne har brakt inn internett som en del av saken. Det står ingen steder at det er internett på hytta.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstand om feil opplysninger og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Det sentrale spørsmålet er om innklagede er erstatningsansvarlig fordi det ikke var kabel-TV. Innklagede har erkjent at megler her gav en feil opplysning. Nemnda mener derfor at innklagede er erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsettes skjønnsmessig til kr 30 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Advokatfirmaet Silkebækken Hagen AS må betale 30 000 kroner i erstatning til klageren.