Klage nr 2018102

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Asker

Saken gjelder:                Verdivurdering

Saksfremstilling:

I forbindelse med en grensetvist ble innklagedes megler engasjert av klagerens nabo til å gjøre en vurdering av hvor stor verdi plasseringen av en grense hadde for naboens tomt. Bakgrunnen var at naboen ønsket å anke en avgjørelse fra jordskifteretten, som forutsetter at ankegjenstandens verdi overstiger kr 125 000. Rapporten ble fremlagt for lagmannsretten, men anken ble nektet fremmet.   

Megleren vurderte verdien til minst kr 125 000. Klageren anfører at meglerens vurdering er i strid med god meglerskikk, og krever erstatning med kr 1 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I rapporten skriver megleren flere steder at grensene er endret, men det er ikke tilfelle. Dette har jordskifteretten slått fast. Det fremgår ikke når megleren var på befaring. Hvis det er slik at megleren aldri var på befaring, er det kritikkverdig, for hans kontor ligger langt unna. Det fremgår heller ikke hvordan megleren kom frem til beløpet på kr 125 000. Det virker som at megleren har latt seg diktere av sin oppdragsgiver.

Meglerens vurdering er for øvrig langt unna det jordskifteretten kom frem til, for de mente det totale verditapet var på kr 20 000.

Etter dette har megleren opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever erstatning med kr 1 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren fikk i oppdrag å gjøre en vurdering av tvistegjenstandens verdi. Slike vurderinger er skjønnspregede, og selv om retten vurderte spørsmålet annerledes, betyr ikke det at meglerens vurdering stred med god meglerskikk. Det er ikke uvanlig med sprikende vurderinger. Når det gjelder hvordan rapporten er formulert, har ikke det betydning for saken. Megleren tok ikke stilling til hvor grensen skulle gå. Spørsmålet var hvilken verdi grensespørsmålet hadde. Til dette var det heller ikke nødvendig med befaring av eiendommene.

Innklagedes megler har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk. Det er derfor ikke grunnlag for erstatning. Klageren har uansett ikke lidt et økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk i forbindelse med en verdivurdering, og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kommer til at klagen fører frem, unntatt erstatningskravet.

Når det gjelder meglerens verdivurdering til bruk i forbindelse med en anke til lagmannsrett, legger nemnda til grunn at megleren ikke besiktiget eiendommen. Dette fremgår imidlertid ikke av verdivurderingen. En slik unnlatelse er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Selv om verdivurderingen naturlig nok beror på skjønn, fremstår denne verdivurderingen langt på vei som et «bestillingsverk» for å komme over ankegrensen på kr 125 000 til lagmannsretten. Lagmannsretten kom også til et helt annet resultat.

Klageren har krevd erstatning med kr 1 000. Da klageren ikke har lidt noe økonomisk tap, kan kravet ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS Asker har opptrådt i strid med god meglerskikk. Erstatningskravet førte ikke frem.