Klage nr 2018109

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Drammen

Saken gjelder:                Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling:

Den 23. august 2018 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren har brutt sin undersøkelsesplikt når det gjelder hvilke faste kostnader som følger med boligen, og krever erstatning med kr 85 473.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Det viser seg at boligen er tilknyttet en velforening, og at det er tegnet et abonnement for TV og internett gjennom denne. Videre er kostnadene for gatebelysning og brøyting av felles vei høyere enn opplyst. I tillegg er det flere heftelser på boligen. Ingenting av dette fremgår av salgsoppgaven.

Som følge av at energiattesten som lå vedlagt salgsoppgaven var feil, må klageren betale for mer strøm enn en først antatt. Megleren burde kontrollert de opplysningene som fremgår av energiattesten.

Videre viser det seg at det skal bygges garasjer, og at disse vil komme helt inntil tomten til klageren. Dette kan påvirke utsikten fra tomten, og derfor burde megleren opplyst om dette på forhånd.

Etter dette har megleren brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og må erstatte klageren kr 85 473.

Innklagede har i korte trekk anført:

En salgsoppgave baserer seg på opplysninger fra selgeren og de undersøkelsene megleren gjør på egen hånd, for eksempel ved å innhente opplysninger fra kommunen og Statens Kartverk. I denne saken har ikke megleren hatt grunn til å tro at selgeren har tilbakeholdt opplysninger.

Siden opplysninger om tilknytning til velforeninger og lignende ikke fremgår av det megleren får tilsendt fra kommunen eller Statens Kartverk, må slik informasjon komme fra selgeren. Det er han som er meglerens viktigste informasjonskilde. Når det gjelder energiattesten, er det selgeren som har utarbeidet denne. Dette er altså et kjøper-selger-forhold. Det samme gjelder garasjeplassen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til klagen ikke fører frem.

En megler må i utgangspunktet kunne basere seg på de opplysninger som selger gir om eiendommen, med mindre det er særlige forhold som gir megler foranledning til å foreta nærmere undesøkelser. Slik saken er opplyst, mener nemnda at det ikke var noe som tilsa at megler her burde undersøkt forholdene nærmere.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.