Klage nr 2018113

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       PrivatMegleren Asker

Saken gjelder:                Meglerens håndtering av budrunden

Saksfremstilling:

I 2018 deltok klageren i en budrunde på en bolig som innklagede formidlet. Selgeren aksepterte et lukket bud som var lavere enn det budet klageren hadde lagt inn. Klageren føler at megleren ikke ønsket å selge til ham, og at dette er diskriminering i strid med god meglerskikk.

Innklagede bestrider klagerens påstander.

Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Under budrunden informerte megleren om at det var kommet inn et lukket bud. Klageren la også inn et lukket bud, men selgeren aksepterte det andre. Senere viser det seg at klagerens bud var høyere enn det som ble akseptert. I etterkant tok klageren kontakt med selgeren, og han forteller at han gjerne skulle solgt for en høyere sum.

Klageren føler at megleren ikke ønsket å selge boligen til ham. Dette er diskriminering, og i strid med god meglerskikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er ikke heldig med lukkede bud, men det er ikke ulovlig. Selgeren aksepterte det andre budet fordi kjøperen hadde undersøkt boligen nøye, og derfor var klar over det store behovet for oppussing boligen hadde. En selger velger selv hvilket bud han ønsker å godta. Det er ingen relasjon mellom megleren og kjøperen.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klageren ikke fører frem.

Nemnda vil bemerke at det generelt sett ikke anbefales at en budrunde gjennomføres med lukkede bud. Lukkede bud er imidlertid ikke forbudt, og heller ikke i strid med god meglerskikk. Selger står også fritt til å velge hvilket bud han/hun vil akseptere.

Klageren, som hadde høyeste bud, mener at selgeren ikke ville selge til ham, og at dette er diskriminering i strid med god meglerskikk. Det fremstår som en påstand, som ikke er nærmere underbygget. I en slik situasjon og ut fra nemndas skriftlige saksbehandling, har nemnda ikke grunnlag for å ta stilling til spørsmålet om diskriminering.

Innklagedes påstand om at klageren ikke hadde vært på visning av eiendommen, er tilbakevist av klageren.

Klagen fører etter dette ikke frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.