Klage nr:
329/06
Avgjort:
21.03.2007
Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandling og manglende informasjon
Foretakets navn:
Foss & co Asker AS Eiendomsmegling

Saksframstilling

Klagerne kjøpte bolig gjennom innklagede. Pga. ønske fra selgeren ble overtakelsesdato utsatt fem dager. I tillegg påstår klagerne at innklagede har holdt tilbake opplysninger vedrørende en planlagt rehabilitering av vann- og avløpsrør.

Faglig leder ved foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

I mai 2006 kjøpte klagerne bolig gjennom innklagede. Overtakelse ble satt til 25. august etter selgers ønske. Klagerne fikk ikke med kopi av underskrevet kjøpekontrakt. Innklagede begrunnet dette med at eiendommen fortsatt var selgerens, og at kontrakten først kunne utleveres ved overtakelse. I begynnelsen av august var klagerne på en privat befaring i boligen, og selgeren opplyste at det var satt ny overtakelsesdato. Selgeren påstod at innklagede hadde varslet om dette, noe som ikke medførte riktighet. Dagen etter gav innklagede beskjed om at selgeren egentlig ikke hadde anledning til å flytte ut før 1. september, men at klagerne kunne få overta eiendommen 30. august. Klagerne følte de ikke hadde noe valg, og godtok endret overtakelsesdato.

Klagernes bank overførte kjøpesummen den 23. august. Samme dag ringte klagerne innklagede for å få bekreftet dette, og for å høre hvordan de øvrige omkostningene skulle innbetales. Han viste til kjøpekontrakten, og klagerne opplyste at de ennå ikke hadde mottatt denne. Innklagede ble spurt spesifikt

om han ville ha bankremisse eller sjekk, men svarte at det var tilstrekkelig medgyldig kvittering fra banken, og at innbetalingen kunne skje på overtakelsesdagen. Restbeløpet ble innbetalt 30. august, og etter at innklagede undersøkte saken, ble nøkkelen til boligen utlevert. Klagerne mottok imidlertid ingen kjøpekontrakt eller andre dokumenter som bekreftet kjøpet.

Klagerne skulle leie ut eiendommen for en periode, og disse skulle etter planen flytte inn 25. august. Disse opplysningene var gitt både innklagede og selgeren. Leietakerne hadde forhåndsinnbetalt depositum og husleie, men pga. forsinket overtakelse måtte klagerne dekke husly for leieboerne i 5 dager, samt gi dem avslag i husleien. Ved overtakelsen 30. august opplyste klagerne at de hadde krav på forsinkelsesrenter, noe innklagede bekreftet. Innklagede ba imidlertid om tid til å se gjennom saken.

Etter flere e-poster og telefoner til innklagede opplyste han at klagerne i utgangspunktet hadde krav på forsinkelsesrenter, men at denne retten var gått tapt pga. forsinket innbetaling av hele kjøpesummen. Klagerne opplyste innklagede at han hadde informert om at restkjøpesummen kunne innbetales ved overtakelse, men denne henvendelsen ble ikke besvart. Klagerne opplyste samtidig at de ennå ikke hadde mottatt noen kopi av kjøpekontrakten. Innklagede har etter dette ikke besvart henvendelser fra klagerne.

Klagerne hevder å ha hatt store økonomiske tap i forbindelse med ny overtakelsesdato, og ønsker å få dem dekket. I tillegg krever de utlevert kopi av kjøpekontrakt, skjøte på eiendommen og tinglysingsdokumenter som beviser at de faktisk eier eiendommen.

Siden klage ble sendt til Reklamasjonsnemnda, har det dukket opp enda et negativt forhold i saken. På ekstraordinært sameiemøte 30. oktober ble det besluttet at vann- og avløpsrør må rehabiliteres pga. vannskader. Hver husstand må innbetale kr 60000 innen 28. februar, med mulighet for ytterligere innbetalinger. Klagerne har hatt en vannlekkasje på badet, noe som har ført til vannskade i stuen. Denne lekkasjen henger sammen med den planlagt rehabiliteringen.

Etter samtale med et styremedlem i sameiet, ble det opplyst at både selgerne og innklagede var informert om rehabiliteringen. Innklagede skulle visstnok formidle opplysninger om dette, men klagerne har aldri mottatt slik informasjon. Dette er heller ikke nevnt i salgsoppgaven. Selgerne har tilbakeholdt viktig informasjon, og klagerne ville ikke kjøpt boligen dersom de hadde mottatt slike opplysninger. At klagerne må betale kr 60000 er ganske drøyt når de ikke har eid boligen i 6 mnd engang.

Innklagede anfører:

Før kontraktsmøtet ble avholdt ble innklagede informert av selgeren at sameiet var i prosess angående oppgradering av vann- og avløpsrørene. På bakgrunn av dette ble følgende nedfelt under pkt. 8 i kjøpekontrakten: «Det er innhentet tilbud på utbedring av utvendig avløpsnett. Kostnaden vil bli belastet sameiet.» Vedtak om igangsetting av prosjektet ble fattet på ekstraordinær generalforsamling 30. oktober 2006. Kjøpekontrakten ble signert i mai 2006, og innklagede kan ikke se at man kunne gi nærmere og mer spesifikk informasjon enn det som er inntatt i kontrakten.

Innklagede informerte alle interessenter på visning at andre boenheter i sameiet opplevde problemer med tette rør. Utbedring av dette ville berøre enheten som klagerne kjøpte, bl.a. pga. graving på og rundt tomten. Omfanget og kostnadene for hele sameiet var ikke klarlagt, og det var ikke fattet vedtak om utbedring. På bakgrunn av muntlig gjennomgang på visningen, ble det inntatt et eget punkt om dette i kjøpekontrakten. Dette ble også gjennomgått på kontraktsmøtet.

Byggeår for boligen er 1968 og det er ikke foretatt utbedringer av rør og ledninger tidligere. Levetidsbetraktninger rundt dette bør derfor også ses i sammenheng med de kostnader som nå påløper til utbedringer.

Klageren fremholder at de aldri har mottatt kjøpekontrakten isignert stand. Kontraktsmøtet ble avholdt på innklagedes kontor med både selger og kjøper til stede. Begge parters eksemplar av kontrakten ble utlevert. Innklagede lurer på om klageren blander kontrakt og skjøte, som først ble tinglyst etter overtakelsen og returnert klageren i tinglyst stand i desember.

Innklagede hadde ikke kjennskap til at selgeren hadde fått problemer med å overholde den opprinnelige overtakelsesdatoen. Dette ble først kjent for innklagede da klageren ringte og spurte om dette. Det er korrekt at klageren hadde med kvittering for betalt sluttoppgjør på overtakelsesdatoen. Beløpet var imidlertid overført pr. giro, slik at det gikk en uke før pengene ble godskrevet innklagedes klientkonto. Utbetaling til selgeren ble derfor forsinket tilsvarende. Innklagedes oppfatning var at endret overtakelsesdato og forsinket innbetaling av kjøpesummen gikk opp mot hverandre, slik at eventuelle krav mellom partene ble utjevnet.

På bakgrunn av ovennevnte kan ikke innklagede se å ha noe ansvar i saken.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klagerne fastholder at de ikke har mottatt kopi av kjøpekontrakten. Innklagede ble purret opp gjentatte ganger, da klagerne bl.a. trengte kontrakten i forbindelse med finansiering av boligen. Innklagede svarte da at han kunne fakse den direkte til klagernes kontaktperson i banken.

Innklagede hevder å ha informert interessentene på visning om tette rør. Klagerne var tre personer på visningen, og kan ikke huske at innklagede nevnte noe om dette. Klagerne kommenterte at det i henhold til taksten ikke var membran på badet. Innklagede svarte at badet var tett og brukbart, og at han ikke kjente til problemer med lekkasje i de andre enhetene heller.

På kontraktsmøtet ble det ikke nevnt noe muntlig angående den planlagte rehabiliteringen. Etter å ha fått tilsendt kopi av kjøpekontrakten av Reklamasjonsnemnda, ser klagerne at dette er nedfelt i punkt 8. Etter klagernes mening kunne dette vært bedre opplyst i salgsoppgaven. Ettersom klagerne ikke har mottatt kjøpekontrakten på et tidligere tidspunkt, har de heller ikke hatt anledning til å lese dette grundig.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Innklagede stiller seg helt uforstående til at klagerne skal ha blitt nektet kopi av kjøpekontrakten. Innklagede har ingen grunn til ikke å utlevere denne, da dette er en del av vanlig praksis overfor selgere og kjøpere. Hver side av kontrakten er parafert, og det må derfor legges til grunn at forholdet rundt rehabiliteringen var kjent.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder økonomisk tap pga. utsatt overtakelsesdato og påstått manglende informasjon vedrørende rehabilitering av vann- og avløpsrør i sameiet.

Avtalt overtakelsesdato kan ikke ensidig endres av noen av partene. Klagernes opptreden tyder på at de har samtykket til utsatt overtakelsesdato, og Reklamasjonsnemnda går derfor ikke nærmere inn på dette. Økonomisk tap som følge av endret overtakelsestidspunkt, er i utgangspunktet et forhold mellom kjøper og selger. Reklamasjonsnemnda gjør imidlertid oppmerksom på at endret overtakelsesdato bør gjøres skriftlig, enten ved påtegning på opprinnelig kjøpekontrakt eller som et tillegg til eksisterende kontrakt.

Informasjon om planlagt rehabilitering av vann- og avløpsrør er ikke inntatt i salgsoppgaven. Innklagede burde ha gitt denne opplysningen skriftlig og i salgsoppgaven. Hvorvidt innklagede har gitt tilleggsinformasjon muntlig, kan ikke dokumenteres. Som den profesjonelle part må innklagede kunne dokumentere at informasjonen er gitt. Innklagedes svikt på dette punktet medfører imidlertid ikke noe økonomisk tap for klagerne.

Reklamasjonsnemnda gjør oppmerksom på at alle henvendelser skal besvares, og at kopi av signert kjøpekontrakt skal gis til alle parter.

Reklamasjonsnemndas konklusjon

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved at det ikke er gitt tilleggsinformasjon om rehabiliteringen.

Klagernes krav på økonomisk kompensasjon kan imidlertid ikke føre frem.

Oslo, den 21. mars 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant