Klage nr 2018114

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Oslo Oppsal

Saken gjelder:                Budgivning

Saksfremstilling:

I mai 2018 deltok klageren i en budrunde på en leilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at det ble inngått en bindende avtale om kjøp av leiligheten til kr 3 850 000, og krever at den inngåtte avtalen med den andre budgiveren annulleres, eller at han tilkjennes erstatning med kr 100 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

Klageren har i korte trekk anført:  

Etter at klageren hadde lagt inn bud på kr 3 800 000, spurte megleren om selgeren kunne få lov til å tenke på det til dagen etter. Dagen etter sendte megleren følgende SMS: «[…] byr dere 3 850 000 […] er leiligheten deres […]». Etter at klageren hadde svart «vi tar den», skrev megleren følgende: «[S]å flott!!! Da drar vi dette i land. Svar på separat SMS med kode for å aktivisere bud». Klageren oppfattet SMS-en som et motbud, og ble derfor overrasket da «budet» ble formidlet til øvrige interessenter. Det endte med at en annen budgiver kom med et bud på kr 3 950 000. Dette ble akseptert av selgeren.

Klageren mener at det ble inngått en bindende avtale om kjøp av boligen til kr 3 850 000, og krever at den inngåtte avtalen med den andre budgiveren annulleres, eller at han tilkjennes erstatning med kr 100 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

SMS-en som ble sendt til klageren var ikke ment som et motbud, og den kan heller ikke forstås på den måten. Det er vanlig at en megler forhandler med interessenter for å oppnå en god pris for oppdragsgiveren.

Det er etter dette ikke grunnlag for erstatning. Klageren har uansett ikke lidt et økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at megler har opptrådt i strid med god meglerskikk, men at klagen for øvrig ikke fører frem

Nemnda ser først på spørsmålet om det her forelå et motbud fra selgers side. Et motbud innebærer at selgeren fremsetter et tilbud, som budgiveren kan akseptere eller avslå. Slik sett ble det ikke fremsatt et motbud i dette tilfellet.

De SMS’ene som megler sendte med informasjon om at dersom dere byr
kr 3 850 000, er leiligheten deres, kunne imidlertid absolutt misforstås av budgiver. Da klageren la inn bud på dette beløpet, og megler via SMS svarte «[S]å flott!!! Da drar vi dette i land. …», var det all grunn for budgiver (klageren) til å oppfatte dette som om avtale var inngått. Det er klart kritikkverdig av megler å bidra til slike uklarheter, og i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.  Dette at klageren etterpå forhøyet sitt bud, gjør ingen forskjell.

Da det ikke ble inngått noen bindende avtale med klageren, kan avtalen med den som kjøpte boligen, uansett ikke annulleres. Dette er heller ikke noe som kunne vært pålagt innklagede, men måtte være et forhold mellom selgeren og den som kjøpte boligen.

Når det gjelder erstatningskravet, er det ikke tvil om at megleren opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt. Klageren har imidlertid ikke lidt noe økonomisk tap, og erstatningskravet kan derfor ikke føre frem.  

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS Oslo Oppdal har opptrådt i strid med god meglerskikk. Erstatningskravet førte ikke frem.