Klage nr 2018117

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd. Grimstad

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Våren 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens eiendom. Klageren anfører at megleren håndterte flere sider av oppdraget på en kritikkverdig måte, særlig spørsmålet om når oppdragsavtalen ble signert.

Innklagede bestrider klagerens påstander.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført:  

Megleren var på befaring den 16. januar 2018. Siden klageren ønsket å vente litt med salget, ble det ikke inngått oppdragsavtale på dette tidspunktet. Den 25. april 2018 fylte klageren ut en oppdragsavtale, men slik han husker det, skrev han ikke under. Han ønsket å vente lengst mulig.

Etter hvert ble det snakk om at en ny motorveitrasé kunne berøre klagerens eiendom. Dette gjorde klageren usikker med tanke på salget, og klageren ba derfor megleren om å undersøke om prosjektet ville berøre ham. Megleren gjorde etter hvert som han ble spurt om, men han fant ikke ut noe som helst. Likevel mente megleren at klageren ikke burde vente med salget.

I et senere møte viser det seg at megleren hadde scannet inn en oppdragsavtale med klagerens underskrift, men klageren husker ikke at han signerte et dokument den dagen dokumentet er datert, den 25. april 2018.

Partene hadde nok et møte den 12. juni 2018. Da klageren igjen tok opp spørsmålet om når det omtvistede dokumentet virkelig ble signert, ble megleren rasende. Han roet seg etter en stund, og da ble partene enige om å vente med salget til høsten. Likevel sendte megleren en oppsigelse til klageren på e-post rett etter møtet, med krav om kr 10 900. Senere har klageren prøvd å ringe megleren, men ikke fått svar. Klageren har pratet med den daglige lederen til innklagede, og han kunne fortelle at megleren ikke turte å ringe klageren, fordi han ikke var sikker på om han klarte å kontrollere temperamentet sitt.

Hvis det er slik at en megler kan si opp en avtale på denne måten, og samtidig kreve betaling, forstår ikke klageren hvilke rettigheter han som forbruker har. I stedet burde den daglige lederen tilbudt klageren en ny megler da han fikk vite at megleren ikke klarte å kontrollere temperamentet sitt. Situasjonen kunne vært unngått dersom innklagede hadde vist klageren når oppdragsavtalen ble scannet inn med klagerens underskrift.

Innklagede har i korte trekk anført:

Oppdragsavtalen bleunderskrevet den 25. april 2018. Dokumentet ble scannet inn i systemet like etterpå. Opplysninger om servitutter ble innhentet samme dag, og dagen etter bestilte han opplysninger fra kommunen. På dette tidspunktet var det enighet om at boligen skulle legges ut for salg før sommeren.

Da det kom frem at den nye motorveitraseen kunne berøre klagerens eiendom, ble klageren usikker med tanke på salget. I et møte den 3. mai 2018 ga klageren uttrykk for at han ønsket å avslutte oppdraget, men etter at den daglige lederen hadde fortalt klageren om tidligere salg under lignende omstendigheter, ble han roligere. Partene ble enige om at klageren selv kunne velge når boligen skulle legges ut for salg.

I et møte den 12. juni 2018 prøvde klageren å overbevise megleren om at oppdragsavtalen ikke ble underskrevet før den 31. mai 2018. Dette selv om oppdragsavtalen var datert den
25. april 2018. Senere påstod klageren at megleren fikk han til å skrive under på et annet dokument den 31. mai 2018, men han husket ikke hva dette var for noe. Etter dette følte megleren at samarbeidet fungerte dårlig, og etter å ha diskutert saken med den daglige lederen, bestemte megleren seg for å si opp oppdraget.

Klageren er kun fakturert for tilretteleggingsgebyr, totalt kr 10 900. Innklagede fastholder sitt krav på betaling.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om at innklagedes krav om betaling bortfaller.  

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen avvises.

Når det gjelder meglers håndtering av oppdraget, er det mye påstand mot påstand som nemnda ikke kan ta stilling til.  Slik saken er opplyst, reiser den bevisspørsmål som nemnda vanskelig kan ta stilling til under sin skriftlige saksbehandling. Saken avvises derfor, jf. Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester punkt 5.1 bokstav d.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.