Klage nr 2018118

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Eiendomsmegler Vest AS avd. Voss

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Saken gjelder salget av en leilighet som innklagede formidlet for et dødsbo. Klageren representerer arvingen, og anfører at flere sider av oppdraget ble håndtert på en kritikkverdig måte, særlig salgsprosessen. Klageren krever erstatning med totalt kr 130 000, og at meglerens vederlag halveres.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Salgsprosessen

Partene ble enige om å gå ut med en prisantydning på kr 950 000. Første visning ble avholdt i august 2017. Etter denne kom det inn et par bud, hvor det høyeste var på kr 700 000. Etter råd fra megleren valgte klageren å avslå dette. Våren 2018 mente megleren at prisantydningen burde settes ned til kr 700 000, det vil si det samme beløpet som klageren tidligere hadde takket nei til. Det endte med at boligen ble solgt for kr 760 000. Senere viser det seg at øvrige interessenter ikke fikk beskjed om dette budet. Det kan derfor hende at klageren gikk glipp av flere budgivere. Klageren hadde aldri akseptert budet på kr 760 000, dersom hun hadde visst at de andre interessentene ikke hadde blitt informert.

Oppfølging av interessenter

Det viser seg at megleren ved flere anledninger fulgte opp interessentene på en dårlig måte. Klageren har særlig fremhevet en søndag i februar 2018, da et interessert par ønsket å se på boligen. Megleren hadde ikke mulighet til å være til stede. I stedet foreslo megleren at paret kunne få nøklene til boligen, slik at de kunne titte på egen hånd. Dette ønsket ikke klageren. I ettertid har paret gitt uttrykk for at det var vanskelig å få tak i megleren. Det samme forteller en annen interessent.

Andre kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget

Klageren har trukket frem flere forhold ved meglerens håndtering av oppdraget som hun anser som kritikkverdige. Ved to anledninger kom megleren med upassende kommentarer om den avdøde broren til klageren, som var psykisk syk. Videre var megleren lite samarbeidsvillig. Flere ganger påpekte klageren feil ved markedsføringen av boligen, uten at megleren gjorde noe med det. I salgsoppgaven var det oppført uriktig avstand til nærmeste skole, samtidig som at tilstandsrapporten ikke nevnte noe om rørene som nylig var lagt. Det er også kritikkverdig at megleren bad om å få kommunisere med bobestyreren i stedet for klageren. Megleren burde skjønt at det ikke var aktuelt å utelukke familien, og i tillegg er det dyrt med advokat. Ved å henvende seg til bobestyreren ble boet påført ekstra kostnader.

Innklagede må erstatte differansen mellom salgssummen og prisantydningen, kr 90 000. Videre må innklagede betale erstatning for de uriktige opplysningene ved markedsføringen, med kr 40 000. I tillegg krever klageren at meglerens vederlag halveres. 

Også innklagedes kvalitetssjef håndterte oppdraget på en kritikkverdig måte.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren fulgte opp de interessentene som klageren nevner. Telefonlogger som er fremlagt for nemnda viser at megleren gjorde det som kan forventes av ham når det gjelder oppfølging. Det er også bevist at megleren informerte de andre interessentene om senere innkomne bud.

Når det gjelder prisantydningen, var markedet tungt i området hvor boligen ligger, og det var derfor nødvendig å nedjustere den for å vekke interesse. En prisantydning er for øvrig ingen «garanti», og en megler kan ikke holdes ansvarlig når markedet ikke svarer til selgerens forventninger.

Megleren har heller ikke gitt uriktige opplysninger. Tilstandsrapporten ble utarbeidet av en takstmann. Når det gjelder avstanden til nærmeste skole, fremgikk riktig avstand et annet sted i salgsoppgaven.

Det er ikke grunnlag for erstatning. Innklagede har alt tilbudt klageren en halvering av vederlaget.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

I denne saken dreier det seg om et offentlig skifte av et dødsbo, hvor en bobestyrer ble oppnevnt. Bobestyreren er da meglers oppdragsgiver, og megler skal forholde seg til bobestyreren med mindre noe annet er avtalt. Slik saken er opplyst, ble det ikke avtalt at megleren også skulle forholde seg til noen av arvingene med unntak for budrunden. Da det er mye påstand mot påstand i denne saken, tar ikke nemnda stilling til om megleren kan kritiseres for sin håndtering av oppdraget. Nemnda kan derfor heller ikke ta stilling til om det er grunnlag for vederlagsnedsettelse. Nemnda har registrert at innklagede har tilbudt en halvering av vederlaget.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.