Klage nr 2018120

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Trondheim Beddingen

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Den 12. januar 2018 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Kort tid etter gav klageren beskjed til megleren om at han ikke skulle flytte inn i leiligheten, men at han skulle selge den videre så kjapt som mulig. Bakgrunnen var at klageren ikke skulle flytte fra sin samboer likevel. Tinglysingen av skjøtet ble forsinket fordi det på selgersiden forelå en fremtidsfullmakt som først måtte stadfestes av fylkesmannen.

Klageren anfører at megleren burde sørget for at fremtidsfullmakten var i orden på et tidligere tidspunkt, og krever erstattet de kostnadene han er påført som følge av forsinkelsen.

Innklagede bestrider klagerens krav. 

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren kjøpte leiligheten den 12. januar 2018. Samme dag spurte han megleren om det var mulig å trekke seg fra budet. Da megleren gav beskjed om at det ikke var mulig, innrettet han seg etter dette, og forberedte seg på videresalg. Det er på det rene at megleren senest den
15. januar 2018 ble klar over at klageren ønsket å selge videre. Hun burde da skjønt at det var viktig for ham at skjøtet ble tinglyst kjappest mulig, og hun hadde derfor særlig oppfordring til å undersøke om det var noe som kunne forsinke prosessen. Skjøtet ble ikke tinglyst før den 17. april 2018, det vil si to og en halv måned etter overtakelsen. Grunnen til at skjøtet ble tinglyst så sent, var fordi en fremtidsfullmakt måtte stadfestes av fylkesmannen før skjøtet kunne tinglyses. Megleren var klar over fremtidsfullmakten, og burde sørget for at den var i orden på et tidligere tidspunkt. At megleren først gjorde noe med saken da Kartverket ringte henne og fortalte at fremtidsfullmakten først måtte stadfestes, vitner om at megleren ikke visste hva en fremtidsfullmakt innebærer.

På grunn av forsinkelsen har klageren blitt påført en rekke kostnader, herunder økte meglerkostnader i forbindelse med videresalget, totalt kr 102 131. Disse må innklagede erstatte.

Innklagede har i korte trekk anført:

Fremtidsfullmakten var gyldig inngått, og hadde ingen formelle feil. Fullmektigen kunne med andre ord opptre på vegne av fullmaktsgiveren i alle andre relasjoner. Men ved overdragelse av fast eiendom krever Kartverket at fremtidsfullmaktens ikrafttredelse stadfestes av fylkesmannen. Hvorvidt fullmaktsgiveren er kommet i en slik tilstand at fremtidsfullmakten er trådt i kraft, må fullmektigen vurdere, ikke megleren. Slik saken var opplyst, hadde megleren ingen grunn til å tro at disse forholdene ikke var avklart på forhånd. Megleren tok tak i saken og sendte brev til fylkesmannen så fort hun ble gjort kjent med de faktiske forholdene. Skjøtet ble tinglyst syv uker senere.

Det er etter dette ikke grunnlag for erstatning. Innklagede kan uansett ikke se at klageren har lidt et økonomisk tap, da boligen ble solgt for kr 125 000 mer ved videresalget.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om erstatning for kostnader klageren er påført som følge av at tinglysingen av skjøtet ble forsinket.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Når det gjelder det forhold at en fremtidsfullmakt må stadfestes av fylkesmannen for å kunne benyttes i forbindelse med tinglysing av et skjøte, er noe en megler bør kjenne til. Dette hører med til de grunnleggende forhold som må være på plass ved tinglysning av skjøter. Megler kan derfor kritiseres for at tinglysingen ble forsinket, og megler har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.

Klageren krever erstatning for betalt dokumentavgift. Dette kan klart ikke føre frem. Det er en kostnad som klageren uansett måtte betale. Klageren kan heller ikke ha krav på erstatning for utgiftene til megler i forbindelse med videresalget. Utgiftene til oppussing kan heller ikke erstattes.

Da tinglysingen ble forsinket, ble også videresalget forsinket, noe som har påført klageren et tap. Innklagede må derfor være erstatningsansvarlig for dette tapet. Klageren har beregnet tapet til kr 32 191, inkludert fellesutgifter og strøm. Nemnda fastsetter erstatningen skjønnsmessig til kr 25 000, hensyntatt rentefradraget ved skatteoppgjøret.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:  

Megleren til DNB Eiendom AS Trondheim Beddingen har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og innklagede må betale 25 000 kroner i erstatning til klageren.