Klage nr 2018122

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Gjestvang & Partners AS

Saken gjelder:                Meglerens utlegg og vederlag

Saksfremstilling:

Den 2. februar 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren anfører at han er fakturert for mer enn det megleren forespeilet ham på forhånd, og krever at innklagede reduserer sitt krav til kr 45 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I et møte med megleren fikk klageren opplyst at han, siden han var medlem av en bestemt fagforening, ville få kr 5 000 i rabatt ved å velge innklagede. Totalpris skulle dermed bli
kr 45 000. I stedet ble klageren fakturert for kr 110 526.

Klageren krever at innklagede reduserer sitt krav til kr 45 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er riktig at klageren var i et møte med megleren før oppdraget ble inngått. Klageren fikk da opplyst at minimumsprovisjonen var kr 55 000, og at utlegg og markedsføring kom i tillegg. I et senere møte skrev partene under oppdragsavtalen. Også her ble minimumsprovisjonen satt til kr 55 000. Det er ikke riktig at megleren har sagt at totalprisen ville bli kr 45 000. En slik pris ville ikke engang dekket utleggene.

Innklagede ønsker at klageren skal bli fornøyd, og har derfor tilbudt ham å refundere
kr 10 000 av provisjonen, slik at denne blir på kr 45 000. Dette har klageren ikke akseptert, men tilbudet står fortsatt åpent. 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om reduksjon av vederlag og bortfall av utlegg.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Det fremgår av saksdokumentene at klageren har politianmeldt megleren når det gjelder gyldigheten av oppdragsavtalen, og om den er forfalsket. Da dette har blitt en politisak, kan nemnda ikke ta stilling til om klageren er bundet av oppdragsavtalen.

Nemnda vil imidlertid bemerke at klageren er fakturert i henhold til det som fremgår av oppdragsavtalen. I oppdragsavtalen er det avtalt at i tillegg til provisjonen på minimum
kr 55 000, må klageren betale blant annet utlegg og standard markedspakke. Innklagede har også tilbudt seg å redusere provisjonen med kr 10 000 til kr 45 000, et tilbud som står ved lag.

Slik saken er opplyst, er det ikke grunnlag for vederlagsreduksjon forutsatt at klageren er bundet av oppdragsavtalen. Det er også helt vanlig ved eiendomssalg at en oppdragsgiver (klageren) i tillegg til provisjon må betale meglerens utlegg.

Klagen fører etter dette ikke frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.