Klage nr 2018134

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler1 SR-Eiendom AS avd. Fana

Saken gjelder:                Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

Den 5. januar 2017 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren burde informert om at det ene rommet ikke var godkjent som oppholdsrom. I utgangspunktet krevde klageren erstatning med kr 150 000, men partene har i ettertid kommet til enighet i minnelighet, ved at innklagede betaler klageren hva det kostet å søke kommunen om bruksendring, kr 9 890. Klageren ønsker likevel at nemnda tar stilling til om megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I salgsoppgaven står det flere steder at leiligheten hadde to soverom, men senere viser det seg at det ene ikke var godkjent som oppholdsrom. Dette var megleren klar over. Det er i strid med god meglerskikk å ikke informere interessenter om slike vesentlige forhold ved en leilighet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede erkjenner at salgsoppgaven var formulert på en uheldig måte, men presiserer at det under «[a]ndre opplysninger» på side 34 i salgsoppgaven står at rommet er beskrevet ut fra datidens bruk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at megler i dette tilfellet ikke har overholdt sin opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Megleren fremhevet i markedsføringen at det er to soverom, selv om det ene rommet ikke var godkjent som oppholdsrom. Dette fremgår klart av «Kort om eiendommen» og «Informasjon om eiendommen». Selv om det også i salgsoppgaven fremgår at informasjonen om to soverom er basert på bruken i samtid, måtte det kommet klarere frem at et av soverommene ikke var godkjent.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til EiendomsMegler1 SR-Eiendom AS avd. Fana har ikke overholdt sin opplysningsplikt.